درباره شرکت حساب رایان

تولید کننده نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
امانت داري ، پاسداری و نگهداشت اسرار كـاري و اطلاعات مشتريان شرکت حساب رایان پارس ، بزرگ ترين و شاخص ترین دليـل ادامـه همكـاري ما با آنهاست
رفتار ما و مجموعه كاركنان شركت حساب رایان در برخورد با مشتري بايـد سـبب رضايتـمندي و ايجـاد حـس آرامـش توام با اطمينان در مشتري گردد
 
مشتري ، شريك تجاري ماست و موفقيت مجموعه ما در گرو رضايت مندی مشـتريان از مجموعه خدمات و محصولات شركت حساب رایان پارس مي باشد
صداقت ، كليد امتداد موفقيت ميباشد ، با راستگوئي و پايبندي به فرهنگ پاسخگوئي ، همواره در تلاش براي آسايش مشتري و كاركنـان مجموعه مي باشيم
 
بايد براي مشتريان و وقت ، سرمايه ها و نيروهاي آنها ، ارزش قائل بود تا وجود مجموعه ما در كنار آنها ، سبب كمك به حركت رو به رشد ایشان گردد
كاركنان مجموعه ، سرمايه هاي اصلي شركت حساب رایان پارس ميباشند ، بنابراين تمـام تلاش ما ، آسايش و آرامش فكري ، مادي و معنوي آنهاست
 
رعايت اصول اخلاقي ، صفات معنوي ، نظـم و ترتيب ، وقت شـناسي ، آراستگي ، مهرورزي و رعايت انصاف و عدالت ، سرلوحه هميشگي كار ماست
اگر حضور ما و خدمات ما سبب كمك به اقتصاد جامعه ، آسايش مردم ، گسترش تكنولوژي موجود و بهبود اوضاع مشتري نگردد مــا ديگر نخواهيم بود
 
پيشنهادات ، انتقادات و نظرات مشـتريان و كاركنـان شركت حساب رایان پارس ، همواره سبب افزايش كيفيت خدمات و محصـولات ما به آنهاسـت
هرچند بدون درآمد مناسب قادر به ادامه خدمت نخواهيم بود ولي سود مادي هدف ما نيست و كارآفريني بزرگترين دغدغه ما براي كمك به اقتصاد كشور است
 
حقوق مادي و معنوي شركت ها و مشتريان نسبت به محصولات آنها را محترم شمرده و از هرگونه عمل غیر اخلاقی و خلاف قانون ، خودداري مينمائيم
خدمات و محصولات شرکت حساب رایان پارس در جهت توسـعه و پیشرفت جـامعه ، كمـك به حفظ محيـط زيسـت و حمایت از آن و حفـظ منـابع ملـي مي باشـد