مطالعات یا اقدامات انجام شده در این حوزه
علت نیاز سازمان به این نرم افزار