محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
استفاده از فرم های ساده
قابلیت درج تصویر و موقعیت خرابی
قابلیت اندازه گیری اندازه خرابی
امکان تعریف و ارجاع پروژه
محدودیت بازه زمانی برای برداشت اطلاعات و ارزیابی معابر
محدودیت ارزیابی در نور کم
امکان ارسال اطلاعات به صورت آنلاین از محل ارزیابی
امکان کنترل نتیجه ارزیابی و انجام اصلاحات لازم
تعیین نوع اقدام نگهداری (بر اساس فهارس بهای فشرده توسط عامل چهارم و مشاور آبهای سطحی)
امکان تعریف پروژه و تعیین اولویت انجام (از نظر منطقه)
محدودیت سقف ریالی برای تعریف پروژه
امکان دریافت نتایج اولویت ها و بودجه مصوب به صورت آنلاین
سطح بندی اطلاعات، و طبقه بندی نحوه دسترسی به اطلاعات
امکان مستند سازی اقدامات انجام شده پس از اجرای پروژه (درج تصاویر و مشخصات کار انجام شده به تفکیک هر پروژه مصوب)
درخواست دمو