محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابليت تعريف و ثبت مناطق جغرافيايي و واحدهاي سازماني و انواع امكانات كاربري, سند, تاسيسات ,قراداد كارشناسي , انواع بهسازي , ارزيابي ,سقف, اسكلت و ...
تعريف اشخاص حقيقي حقوقي و ارتباط آنها با سيستم حسابداري به عنوان يك تفضيلي شناور
,تعريف مناطق جغرافيايي به صورت تقسيمات منطقه اي كشور‌,استان و شهر و واحدهاي سازماني به صورت درختي
تعريف انواع گروههاي كاربري و كاربران و تعيين سطح دسترسي گروهها براي انجام عمليات بر روي هر فرم
تعريف مراكز املاك مختلف و خصوصي سازي آن براي كاربر مورد نظر(هر كاربر به كدام مركز ملك دسترسي داشته باشد)
قابليت ثبت انواع ملك با وضعيتهاي مختلف ملكي و قراردادهاي مربوط به هر كدام و همچنين تراكنشهاي ملكي ,مشتمل بر : انشعابات ,تاسيسات ,امكانات , طبقات ,واحدها , مدارك بهسازي و نوسازي , كارشناسي ملك, بيمه ,حوادث و مزايده
امكان تعريف و محاسبه استهلاك به روشهاي روزانه ,15 روزه و ماهانه
ارتباط با حسابداري به صورت اتوماتيك با قابليت صدور سند در حالتهاي مختلف ملكي مانند: ملكي ,ملكي بفروش رسيده , استيجاري , بهسازي و نوسازي ,سند استهلاك و....
تعريف امضا كنندگان در فرمها
آلارم بيمه و قراردادها با توجه به تنظيم زماني تعريف شده در تنظيمات كنترلي
قابليت تعريف فرمت سريال ملك
تعريف سالهاي مالي و شركتهاي متعدد
امكان ثبت و مشاهده كليه تراكنشهاي ثبت شده در سيستم توسط هر فرد با قيد تاريخ و زمان
امكان گزارشگيري استهلاك بر اساس قيمت تمام شده به تفكيك گروه نوع ملك و هر ملك
امكان گزارشگيري و آمار دهي به تفكيك وضعيت
امكان محاسبه قيمت ملك بر اساس متراژ و في متري
گزارش و آمار دهي براساس به تفكيك واحد سازماني
امكان گزارشگيري از تاريخچه تغيير و تحولات ملك
 
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات
تصویر نرم افزار مدیریت املاک و مستغلات