محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تعبيه دوره‌هاي زماني مختلف در بودجه با مشخص كردن تاريخ شروع و تاريخ پايان
امكان مشخص نمودن امضا كنندگان در 4 سطح در گزارشات
قابليت تعريف پروژه‌هاي متعدد با مشخص نمودن منابع تامين اعتبار و امكان تهيه چاپ از پروژه‌ها
امكان مشاهده و يا عدم مشاهده مركز هزينه در پروسه كاري بر حسب ساختار سازمان
امكان مشاهده اسناد بين منا‌طق
امكان تغيير عنوان برخي گزارشات در چاپ گزارش
امكان ثبت برآورد هزينه هاي عمراني و تخصيص منابع به پروژه ها
امكان ثبت پيش بيني بودجه هاي درآمدي بطور مستقيم و يا فراخواني از بودجه هاي درآمدي سال‌هاي گذشته
امكان ثبت پيش بيني هزينه هاي جاري بطور مستقيم و يا فراخواني از بودجه هاي جاري سال ها گذشته
امكان ثبت پيش بيني هزينه هاي عمراني بطور مستقيمو يا فراخواني از بودجه هاي عمراني سال ها گذشته
امكان تخصيص منابع تامين اعتبار براي پيش بيني بودجه‌ هزينه‌هاي عمراني داراي پروژه و همچنين بودجه‌هاي عمراني
امكان ثبت بودجه هاي جاري و عمراني و درآمدي بطور مستقيم و يا از طريق انتقال پيش بيني‌هاي ثبت شده
ارائه چاپ از تعيين سهم اعتبارات و منابع پيش بيني شده در آمد‌، هزينه پرسنلي و اداري و سرمايه و انتقالي
نگهداري حساب‌ها و اطلاعات مربوط به فرآيند بودجه نظير ابلاغ، تخصيص، درخواست وجه تامين اعتبار و مصرف اعتبارات و...
ثبت و نگهداري حساب‌هاي بودجه‌اي بر حسب كليه طبقه‌بنديهاي قانوني نظير برنامه، فصول فعاليت و طرح و پروژه
ثبت كليه وقايع كاربري و تعيين سطوح دسترسي عملياتي و اطلاعاتي كاربران جهت حفظ امنيت اطلاعات
امكان تعريف ساختار و سرفصلهاي بودجه به صورت درختي و با سطوح نامحدود
ثبت و مديريت اطلاعات درخواست‌هاي بودجه و اعتبارات و موافقتنامه‌ها
در فرم تامين اعتبار، براي يك سرفصل خاص مي‌توان دو بار تامين اعتبار با كد تامين اعتبارهاي متفاوت نمود.
امكان جستجوي سريع بر اساس قسمتي از عبارات موردنياز با استفاده از دكمه F
امكان اختصاص دادن تامين اعتبارهاي ثبت شده به واحدهاي مختلف سازمان
امكان بزرگ كردن فونت، در جداول موجود در فرم‌ها
قابليت ثبت پيش بيني متمم بودجه و انتقال به متمم بودجه جهت تسريع عمليات
قابليت تكثير تماني سرفصل هاي بودجه به فرم پيش بيني متمم به همراه مبالغ آن‌ها
امكان تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين
قابليت سركشن نمودن بودجه هاي جاري در مراكز هزينه متفاوت
قابليت تكثير بودجه سال هاي مالي قبل در بودجه سال مالي جاري
قابليت تعريف انواع روشهاي كنترل بودجه و دوره‌هاي ارزيابي بودجه
امكان بودجه‌ريزي براساس مراكز هزينه و درآمد، منابع و مصارف و كنترل آن
پيكربندي براي كنترل رخدادهاي بودجه‌اي مانند اعتبارات مصوب، اعتبار تخصيص يافته، هزينه قطعي، ذخيره تعهدات احتمالي، علي الحساب و...
امكان رهگيري وضعيت هر يك از اقلام كه براي آن تامين اعتبار شده
كنترل زمان و مدت اعتبارات تامين شده براي هر يك از اقلام جهت تصميم‌هاي مديريتي
كنترل اعتبارات تامين شده بابت خريد كالا و خدمات و پرداخت قطعي و غير قطعي
امكان تعيين سطح دسترسي براي فرم‌ها و گزارشات
امكان جستجوي تامين اعتبارها بر اساس تمامي فيلدهاي ثبت شده در فرم
اخذ گزارشات متنوع تحليلي، آماري و نموداري از كليه اطلاعات ثبت شده
امكان دريافت گزارشات تفريغ، رعايت ماده68 و...
قابليت تحليل منابع و مصارف در دوره‌هاي بودجه قبلي و جاري
گزارشات مقايسه‌اي با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصيص يافته، كنترل تخصيص، اعتبارات تامين شده
اخذ گزارشات تفريق بودجه‌اي و ساير گزارشات مقايسه‌اي
ارائه گزارش بر اساس نوع وظايف
امكان مقايسه نمودن رديف‌هاي بودجه از نوع درآمد و هزينه
امكان گزارش تراز ماتريسي
امكان گزارش‌گيري از مبالغ سندهاي ثبت شده در حسابداري بر اساس سرفصل‌هاي تعريفي بودجه
امكان گزارش‌گيري از تامين اعتبارهاي تعريف شده براي هر واحد سازمان
امكان مشاهده سندهای موقت حسابداری در گزارشات دفتر اعتبارات
 
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات