محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امکان تعبیه دوره‌های زمانی مختلف در بودجه با مشخص کردن تاریخ شروع و تاریخ پایان
امکان مشخص نمودن امضا کنندگان در 4 سطح در گزارشات
قابلیت تعریف پروژه‌های متعدد با مشخص نمودن منابع تامین اعتبار و امکان تهیه چاپ از پروژه‌ها
امکان مشاهده و یا عدم مشاهده مرکز هزینه در پروسه کاری بر حسب ساختار سازمان
امکان مشاهده اسناد بین منا‌طق
امکان تغییر عنوان برخی گزارشات در چاپ گزارش
امکان ثبت برآورد هزینه های عمرانی و تخصیص منابع به پروژه ها
امکان ثبت پیش بینی بودجه های درآمدی بطور مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های درآمدی سال‌های گذشته
امکان ثبت پیش بینی هزینه های جاری بطور مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های جاری سال ها گذشته
امکان ثبت پیش بینی هزینه های عمرانی بطور مستقیمو یا فراخوانی از بودجه های عمرانی سال ها گذشته
امکان تخصیص منابع تامین اعتبار برای پیش بینی بودجه‌ هزینه‌های عمرانی دارای پروژه و همچنین بودجه‌های عمرانی
امکان ثبت بودجه های جاری و عمرانی و درآمدی بطور مستقیم و یا از طریق انتقال پیش بینی‌های ثبت شده
ارائه چاپ از تعیین سهم اعتبارات و منابع پیش بینی شده در آمد‌، هزینه پرسنلی و اداری و سرمایه و انتقالی
نگهداری حساب‌ها و اطلاعات مربوط به فرآیند بودجه نظیر ابلاغ، تخصیص، درخواست وجه تامین اعتبار و مصرف اعتبارات و...
ثبت و نگهداری حساب‌های بودجه‌ای بر حسب کلیه طبقه‌بندیهای قانونی نظیر برنامه، فصول فعالیت و طرح و پروژه
ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
امکان تعریف ساختار و سرفصلهای بودجه به صورت درختی و با سطوح نامحدود
ثبت و مدیریت اطلاعات درخواست‌های بودجه و اعتبارات و موافقتنامه‌ها
در فرم تامین اعتبار، برای یک سرفصل خاص می‌توان دو بار تامین اعتبار با کد تامین اعتبارهای متفاوت نمود.
امکان جستجوی سریع بر اساس قسمتی از عبارات موردنیاز با استفاده از دکمه F
امکان اختصاص دادن تامین اعتبارهای ثبت شده به واحدهای مختلف سازمان
امکان بزرگ کردن فونت، در جداول موجود در فرم‌ها
قابلیت ثبت پیش بینی متمم بودجه و انتقال به متمم بودجه جهت تسریع عملیات
قابلیت تکثیر تمانی سرفصل های بودجه به فرم پیش بینی متمم به همراه مبالغ آن‌ها
امکان تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین
قابلیت سرکشن نمودن بودجه های جاری در مراکز هزینه متفاوت
قابلیت تکثیر بودجه سال های مالی قبل در بودجه سال مالی جاری
قابلیت تعریف انواع روشهای کنترل بودجه و دوره‌های ارزیابی بودجه
امکان بودجه‌ریزی براساس مراکز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و کنترل آن
پیکربندی برای کنترل رخدادهای بودجه‌ای مانند اعتبارات مصوب، اعتبار تخصیص یافته، هزینه قطعی، ذخیره تعهدات احتمالی، علی الحساب و...
امکان رهگیری وضعیت هر یک از اقلام که برای آن تامین اعتبار شده
کنترل زمان و مدت اعتبارات تامین شده برای هر یک از اقلام جهت تصمیم‌های مدیریتی
کنترل اعتبارات تامین شده بابت خرید کالا و خدمات و پرداخت قطعی و غیر قطعی
امکان تعیین سطح دسترسی برای فرم‌ها و گزارشات
امکان جستجوی تامین اعتبارها بر اساس تمامی فیلدهای ثبت شده در فرم
اخذ گزارشات متنوع تحلیلی، آماری و نموداری از کلیه اطلاعات ثبت شده
امکان دریافت گزارشات تفریغ، رعایت ماده68 و...
قابلیت تحلیل منابع و مصارف در دوره‌های بودجه قبلی و جاری
گزارشات مقایسه‌ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، کنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده
اخذ گزارشات تفریق بودجه‌ای و سایر گزارشات مقایسه‌ای
ارائه گزارش بر اساس نوع وظایف
امکان مقایسه نمودن ردیف‌های بودجه از نوع درآمد و هزینه
امکان گزارش تراز ماتریسی
امکان گزارش‌گیری از مبالغ سندهای ثبت شده در حسابداری بر اساس سرفصل‌های تعریفی بودجه
امکان گزارش‌گیری از تامین اعتبارهای تعریف شده برای هر واحد سازمان
امکان مشاهده سندهای موقت حسابداری در گزارشات دفتر اعتبارات
 
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
تصویر نرم افزار بودجه و اعتبارات
درخواست دمو