محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

اطلاعات پايه/ تنظيمات :
قابليت تعريف چند مركز خريد به صورت مجزا و ثبت عمليات متفاوت در هر مركز خريد
قابليت تعريف نسخ چاپي
قابليت ثبت و نگهداشت خودروهاي حمل و مكان هاي تحويل بار
امكان تعريف تعرفه حمل كالا وفراخواني آن درمشخصات حمل كالا
قابليت ثبت اطلاعات كارپرداز و تعيين مبلغ تنخواه مربوطه
امكان ثبت و تعريف دسته هاي كالا جهت ثبت خريد دسته اي كالاها
امكان ثبت فروشنده به ازاي هر مركز خريد به صورت مجزا
قابليت تعيين كد حساب كالا به صورت گروهي و يا تك تك كالا ها
قابليت دسترسي مراكز خريد به هر يك از كاربران
قابليت قطعي نمودن اطلاعات يك يا چند فروشنده به منظور جلوگيري از تغيير آن اطلاعات
امكان درج فاكتور بر اساس تاريخ
قابليت صدور سند بر روش حسابداري دائمي
قابليت صدور سند دوبل به ازاي سيستم خريد و انبار
قابليت خصوصي سازي كالاهاي انبار در سيستم خريد
امكان ثبت دوره قيمت گذاري براي يك كالا براساس عوامل استاندارد كالا
قابليت تفكيك فروشندگان به گروه هاي مختلف


اسناد :
قابليت ثبت فاكتور خريد و برگشت از خريد با جزئيات اقلام، تخفيفات موردي و اضافات و كسور خريد
امكان ثبت بارنامه هاي خريد (مشخصات حمل) با كنترل خودرو راننده، مشخصات باسكول و جزئيات حمل
كنترل و ثبت اضافه/كسر حمل، هزينه حمل و حق توزين در ثبت هر بارنامه
امكان صدور اتوماتيك رسيد انبار از هر فاكتور خريد با توجه به انبار مربوطه
امكان به روز رساني في كالا دررسيد انبار براساس مشخصات حمل كالا يا فاكتور خريد
قابليت صدور اتوماتيك حواله انبار به ازاء هر برگشت از خريد با توجه به انبار مربوطه
امكان ثبت فاكتور خريد خدمات و مديريت ستقل آن از فاكتور خريد كالا
امكان به روز رساني قيمت خريد درفاكتور خريد ويكسان سازي مبلغ واحد فاكتورها با كالاي مشابه
ثبت انواع عمليات خريد، مراحل خريد، انواع ارز، اضافات و كسور، انواع شاخص و...
امكان ثبت مقدار دوم درفاكتور خريد و برگشت از خريد
امكان ثبت مقداراول و محاسبه مقدار دوم ازمقدار اول و بالعكس براساس نسبت تعيين شده در سيستم
صدور خودكار سند حسابداري مربوط به خريد و برگشت از خريد با رعايت الگوهاي استاندارد
امكان ثبت شماره فاكتور فروشنده درفاكتور خريد و انجام عمليات جستجو براساس آن شماره
امكان ثبت ابعاد يك كالا (طول، عرض و تعداد) در فرم فاكتور و برگشت از خريد و نمايش حاصل ضرب ابعاد بعنوان مقدار كالا
امكان ثبت مشخصات حمل مستقل براي يك كالا
امكان ثبت آزمون به صورت گرفته درمورد يك كالا در مشخصات حمل مستقل آن كالا
امكان محاسبه في كالادر مشخصات حمل مستقل آن كالا
امكان صدور فاكتور خريد از مشخصات حمل مستقل بصورت تكي يا گروهي
امكان بروز رساني مقدار يك فاكتور از مشخصات حمل مستقل
امكان ورود و صدور مشخصات حمل


عمليات :
قابليت صدور و ورود داده در سيستم جهت انتقال OFFLINE اسناد در سيستم با فرمت XML
قابليت انتقال مانده حساب فروشندگان از يك سال مالي به شروع سال مالي بعد
امكان اضافه و كسر نمودن مبلغ واحد يك فاكتوريا چند فاكتور
امكان صدور گروهي رسيد انبار از فاكتورهاي خريد
امكان صدور سند حسابداري براساس كارپرداز به جاي فروشنده و فراخواني شماره تنخواه كارپراز


گزارشات :
امكان ثبت تعرفه تخليه بار جهت حمل كالاه ودريافت گزارشات جريمه تخليه بار
ارائه صورتحساب دقيق عملكرد مالي فروشندگان با كنترل دريافت و پرداخت هاي خزانه داري
ارائه گزارشات مستقل آمار خريد كالا، آمار خريد از فروشندگان، دفاتر خريد و...
قابليت ارائه گزارشات متنوع براساس مشخصات حمل خريد كالا
قابليت تهيه گزارش ازميزان ومبلغ خريد كارپردازها
ارئه گزارش گيري بر اساس تاريخ هاي ميلادي و شمسي
ارايه خروجي گزارش ديكست ارزش افزوده
تهيه گزارش صورت حساب فروشندگان براساس آزمون هاي ثبت شده ي كالاي مربوطه ويا براساس مشخصات حمل مستقل يك فروشنده
امكان تهيه يك گزارش كلي از اطلاعات فاكتورخريد، برگشت از خريد و فاكتور خدمات
 
تصویر نرم افزار خرید و حسابداری خرید
تصویر نرم افزار خرید و حسابداری خرید
تصویر نرم افزار خرید و حسابداری خرید
تصویر نرم افزار خرید و حسابداری خرید
تصویر نرم افزار خرید و حسابداری خرید
تصویر نرم افزار خرید و حسابداری خرید