محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

خرید عبارت است از کلیه فعالیت های مربوط به تهیه و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب و مدیریت برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات خرید. از این رو سیستم خرید محاسبان. نت با ارائه امکانات مطلوب جهت ثبت کلیه اطلاعات در دوره های مالی مختلف ، طبقه بندی آن با حفظ صحت و جامعیت آن، تسهیل در روند نمایش اطلاعات بخش های گوناگون سیستم بصورت همزمان و سازمان یافته به ازای مراکز خرید مختلف و  فراخوانی اطلاعات مورد نیاز طی گزارشات روزانه، ماهانه و سالیانه ی متفاوت ، امکان یک برنامه ریزی دقیق را در جهت مرتفع نمودن کلیه نیازهای متننوع سازمان های دولتی یا خصوصی و استفاده ی رضایت بخش ایشان فراهم می نماید.
 

  • اطلاعات پایه/ تنظیمات :
   • قابلیت تعریف چند مرکز خرید به صورت مجزا و ثبت عملیات متفاوت در هر مرکز خرید
   • قابلیت تعریف نسخ چاپی
   • قابلیت ثبت و نگهداشت خودروهای حمل و مکان های تحویل بار
   • امکان تعریف تعرفه حمل کالا وفراخوانی آن درمشخصات حمل کالا
   • قابلیت ثبت اطلاعات کارپرداز و تعیین مبلغ تنخواه مربوطه
   • امکان ثبت و تعریف دسته های کالا جهت ثبت خرید دسته ای کالاها
   • امکان ثبت فروشنده به ازای هر مرکز خرید به صورت مجزا
   • قابلیت تعیین کد حساب کالا به صورت گروهی و یا تک تک کالا ها
   • قابلیت دسترسی مراکز خرید به هر یک از کاربران
   • قابلیت قطعی نمودن اطلاعات یک یا چند فروشنده به منظور جلوگیری از تغییر آن اطلاعات
   • امکان درج فاکتور بر اساس تاریخ
   • قابلیت صدور سند بر روش حسابداری دائمی
   • قابلیت صدور سند دوبل به ازای سیستم خرید و انبار
   • قابلیت خصوصی سازی کالاهای انبار در سیستم خرید
   • امکان ثبت دوره قیمت گذاری برای یک کالا براساس عوامل استاندارد کالا
   • قابلیت تفکیک فروشندگان به گروه های مختلف

 

  • اسناد :
   • قابلیت ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید با جزئیات اقلام، تخفیفات موردی و اضافات و کسور خرید
   • امکان ثبت بارنامه های خرید (مشخصات حمل) با کنترل خودرو راننده، مشخصات باسکول و جزئیات حمل
   • کنترل و ثبت اضافه/کسر حمل، هزینه حمل و حق توزین در ثبت هر بارنامه
   • امکان صدور اتوماتیک رسید انبار از هر فاکتور خرید با توجه به انبار مربوطه
   • امکان به روز رسانی فی کالا دررسید انبار براساس مشخصات حمل کالا یا فاکتور خرید
   • قابلیت صدور اتوماتیک حواله انبار به ازاء هر برگشت از خرید با توجه به انبار مربوطه
   • امکان ثبت فاکتور خرید خدمات و مدیریت مستقل آن از فاکتور خرید کالا
   • امکان به روز رسانی قیمت خرید درفاکتور خرید ویکسان سازی مبلغ واحد فاکتورها با کالای مشابه
   • ثبت انواع عملیات خرید، مراحل خرید، انواع ارز، اضافات و کسور، انواع شاخص و...
   • امکان ثبت مقدار دوم درفاکتور خرید و برگشت از خرید
   • امکان ثبت مقداراول و محاسبه مقدار دوم ازمقدار اول و بالعکس براساس نسبت تعیین شده در سیستم
   • صدور خودکار سند حسابداری مربوط به خرید و برگشت از خرید با رعایت الگوهای استاندارد
   • امکان ثبت شماره فاکتور فروشنده درفاکتور خرید و انجام عملیات جستجو براساس آن شماره
   • امکان ثبت ابعاد یک کالا (طول، عرض و تعداد) در فرم فاکتور و برگشت از خرید و نمایش حاصل ضرب ابعاد بعنوان مقدار کالا
   • امکان ثبت مشخصات حمل مستقل برای یک کالا
   • امکان ثبت آزمون به صورت گرفته درمورد یک کالا در مشخصات حمل مستقل آن کالا
   • امکان محاسبه فی کالادر مشخصات حمل مستقل آن کالا
   • امکان صدور فاکتور خرید از مشخصات حمل مستقل بصورت تکی یا گروهی
   • امکان بروز رسانی مقدار یک فاکتور از مشخصات حمل مستقل
   • امکان ورود و صدور مشخصات حمل

 

  • عملیات :
   • قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال OFFLINE اسناد در سیستم با فرمت XML
   • قابلیت انتقال مانده حساب فروشندگان از یک سال مالی به شروع سال مالی بعد
   • امکان اضافه و کسر نمودن مبلغ واحد یک فاکتوریا چند فاکتور
   • امکان صدور گروهی رسید انبار از فاکتورهای خرید
   • امکان صدور سند حسابداری براساس کارپرداز به جای فروشنده و فراخوانی شماره تنخواه کارپراز

 

 • گزارشات :
  • امکان ثبت تعرفه تخلیه بار جهت حمل کالا ودریافت گزارشات جریمه تخلیه بار
  • ارائه صورتحساب دقیق عملکرد مالی فروشندگان با کنترل دریافت و پرداخت های خزانه داری
  • ارائه گزارشات مستقل آمار خرید کالا، آمار خرید از فروشندگان، دفاتر خرید و...
  • قابلیت ارائه گزارشات متنوع براساس مشخصات حمل خرید کالا
  • قابلیت تهیه گزارش ازمیزان ومبلغ خرید کارپردازها
  • ارئه گزارش گیری بر اساس تاریخ های میلادی و شمسی
  • ارایه خروجی گزارش دیکست ارزش افزوده
  • تهیه گزارش صورت حساب فروشندگان براساس آزمون های ثبت شده ی کالای مربوطه ویا براساس مشخصات حمل مستقل یک فروشنده
  • امکان تهیه یک گزارش کلی از اطلاعات فاکتورخرید، برگشت از خرید و فاکتور خدمات
نرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خریدنرم افزار خرید و حسابداری خرید
درخواست دمو   درخواست دمو