محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تعريف گروه بندي و دسته بنديهاي اموال (و مرتبط با كدينگ انبار) و تعيين روش و نرخ محاسبه استهلاك
پيش بيني بيمه اموال، بازرسي اموال، نقل و انتقالات اموال، تغيير وضعيت اموال و...
قابليت تنظيم شرح سند صادره از اموال به حسابداري
امكان خصوصي سازي كالاهاي انبار به ازاي شركت
ايجاد مركز اموال
تعريف شماره سريال اموال به تفكيك مركز اموال
امكان تعريف فرمت پلاك اموال بر اساس كد عملياتي مركز
امكان نسبت دادن كالا به گروه و طبقه‌اي خاص
امكان تعریف جمعداران و تحویلداران مختلف
ثبت اطلاعات شناسنامه اي اموال به تفكيك گروههاي استاندارد اموال
كنترل روند گردش اموال درطول تاريخ شامل چرخه خريد، بهره برداري، تحويل، تعميرات، حوادث و ...
ثبت و تعيين محل استقرار، مركز هزينه، فرد تحويل گيرنده و ساير خصوصيات تحويل كالا
امكان ثبت تعديل، تجديد نظر و تجديد ارزيابي اموال و كنترل همزمان روند
ثبت و مديريت اطلاعات فروش و اهداي اموال، خروج موقت و خروج دائم
ثبت و مديريت اطلاعات تعميرات و حوادث كالا و آرشيو نمودن ريز تغييرات در كاهش يا افزايش بهاي كالا
امكان استفاده از شرح دارايي در اطلاعات اموال
امكان ثبت گروهي اموال
امكان ثبت و تاثير ارزش اسقاط بر محاسبه استهلاك
امكان ثبت و مشاهده تاريخ وقايع رخ داده شده از جمله انتقال و تعمير
امكان ثبت تعمير و فروش مستقيم
امكان ثبت پلاك چاپي براي اموال
نمايش درختواره استقرار كالا در محلهاي فيزيكي سازمان به صورت لحظه اي و با اطلاعات كامل
امكان صدوراسناد انتقال بر اساس قيمت خريد كه شامل سند تحويل به جمع دار، سند تحويل جمع دار به جمع دار مي باشد.
ثبت كليه وقايع كاربري و تعيين سطوح دسترسي عملياتي و اطلاعاتي كاربران جهت حفظ امنيت اطلاعات
قابليت حذف گروهي استهلاك
افزوده شدن اطلاعات مربوط به استهلاك به صورت دستي توسط كاربر
امكان تغيير شماره عمليات هاي تعريف شده در سيستم شامل اهدا، انتقال و ...
امكان كنترل پلاك تكراري در گروه كالاها
امكان محاسبه استهلاك به روش هاي مستقيم، نزولي،آحاد توليد، ميزان مصرف و بدون روش جهت حق امتيازها
امكان صدور سند حسابداري به صورت تجميعي جهت فروش و استهلاك
امكان صدور سند اموال بر اساس قيمت خريد
ايجاد سطح دسترسي اموال ريالي
امکان تعیین روش محاسبه استهلاک
امکان تعیین نرخ استهلاک
امكان صدور سند حسابداري اموال بر اساس گروه - مركز هزينه
امكان صدور سند حسابداري اموال بر اساس گروه - طبقه
صدور اتوماتيك سند حسابداري(تفكيكي يا تركيبي) متناسب با دسته بنديهاي مورد نظر
دريافت گزارشات دارائيهاي ثابت در سطوح ريز، صورت خلاصه استهلاك، دارائيهاي نزد كاركنان، اموال استهلاك
امكان ارائه گزارش خلاصه پرونده اموال شامل كليات ويژگي هاي اموال، وقايع رخ داده بر اموال و نمودار استهلاك
امكان تعيين اموال اسقاطي و فروش جمعي اين اموال و تهيه گزارشات لازم
قابليت استفاده از گزارش هاي استاندارد فرم 16، فرم 19 اموال و فرم 19 بانكي
قابليت استفاده از گزارش مرور اموال با قابليت ماتريسي بر اساس ليست گروه، طبقات، مركز هزينه و ...
ارائه تهيه چاپ از اطلاعات تكميلي اموال
ارائه گزارش استاندارد صورت وضعيت دارائي
ارائه گزارش استهلاك بر اساس گزارش كلي اموال و بر اساس تفكيك گروه اموال
امكان گزارشگيري بر اساس جزئيات اطلاعات اموال در گزارش دفتر اموال و به همراه اطلاعات تكميلي دفتر اموال
دريافت كارت اموال در فرمت استاندارد براي هر كالا با توجه به خصوصيات ذكر شده
امكان گزارش‌گيري بر اساس مركز اموال
امكان گزا‌رش‌گيري از ليست اموال مستهلك شده
امكان گزارش‌گيري از ليست اموال خروج دائم
ارائه گزارش بيمه اموال
قابليت شبيه سازي اطلاعات جهت جلوگيري از كارهاي تكراري، چاپ پلاك اموال و ...
امکان انتقال اطلاعات گزارشات به نرم افزار Excel
گزارش دارایی ثابت به تفکیک تحویل گیرندگان
گزارش دارایی ها به تفکیک نوع دارایی، گروه دارایی ها
 
تصویر نرم افزار اموال و دارائی های ثابت
تصویر نرم افزار اموال و دارائی های ثابت
تصویر نرم افزار اموال و دارائی های ثابت
تصویر نرم افزار اموال و دارائی های ثابت
تصویر نرم افزار اموال و دارائی های ثابت
تصویر نرم افزار اموال و دارائی های ثابت