محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امکان ثبت سری های متنوع برای ورودیهای و چاپهای جدید چکها و یا امکان ثبت چند سری برای یک کالای خاص
امکان تخصیص دادن سری مربوط هر عنوان کالا هنگام صدور سند (رسید/حواله) و تعیین نمودن سری مربوطه
امکان ثبت اتوماتیک محدوده شماره سریال موجود از عنوان کالاها بنحوی که محدوده بصورت کنترلی جهت سری جدید ورودی ذخیره گردد.
سیستم در موارد خاص قادر به تعیین نمودن مقادیر دوم و یا حتی سوم برای کالاها می باشد که پس از تنظیمات مخصوص با تعیین مقدار اول مقادیر بعدی بصورت اتوماتیک در سند نمایش داده می شود.
امکان تسهیم قیمت گذاری به عوامل مختلف تولید یک کالا (دو فی مختلف جهت تمبر و مطبوعات) و محاسبه قیمت نهایی
امکان صدور سند حسابداری به تفکیک مراکز هزینه و واحدهای مختلف
امکان تهیه و چاپ فرمهای چند و یا تک نسخه ای خاص بانکی جهت واحدهای مختلف
 
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
درخواست دمو