محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان ثبت سري هاي متنوع براي وروديهاي و چاپهاي جديد چكها و يا امكان ثبت چند سري براي يك كالاي خاص
امكان تخصيص دادن سري مربوط هر عنوان كالا هنگام صدور سند (رسيد/حواله) و تعيين نمودن سري مربوطه
امكان ثبت اتوماتيك محدوده شماره سريال موجود از عنوان كالاها بنحوي كه محدوده بصورت كنترلي جهت سري جديد ورودي ذخيره گردد.
سيستم در موارد خاص قادر به تعيين نمودن مقادير دوم و يا حتي سوم براي كالاها مي باشد كه پس از تنظيمات مخصوص با تعيين مقدار اول مقادير بعدي بصورت اتوماتيك در سند نمايش داده مي شود.
امكان تسهيم قيمت گذاري به عوامل مختلف توليد يك كالا (دو في مختلف جهت تمبر و مطبوعات) و محاسبه قيمت نهايي
امكان صدور سند حسابداري به تفكيك مراكز هزينه و واحدهاي مختلف
امكان تهيه و چاپ فرمهاي چند و يا تك نسخه اي خاص بانكي جهت واحدهاي مختلف
 
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک