محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

انبار دسته چک

سيستم انبار دسته چك صرفا جهت بانكها طراحي گرديده كه به وسيله آن مي توان كليه موجودي انواع چكهاي چاپ شده يك بانك را با توجه به سريال و سري، نگهداري و كنترل نمايد . اين سامانه بادر نظر گرفتن وجود انبارهاي متعدد و البته كالاهاي يك شكل ولي باخاصيتهاي خاص متفاوت به مانند شماره سري و كنترل سريال تهيه شده كه به كاربران اجازه ميدهد انتقال بين انباري را بصورت اتوماتيك ثبت نمايد.

 

ديد كلي طراحي اين برنامه جهت سهولت كار كاربر بوده كه البته باوجود عملياتهاي اتوماتيك باعث جلوگيري از خطاهاي احتمالي تا مقدار زيادي مي گردد. براي مثال در هنگام ثبت رسيد و يا موجودي اول دوره كالاها و پس از اختصاص دادن محدوده شماره سريال براي هر سري از دسته چكها سيستم هنگام ثبت حواله ها با توجه به مقدار تعيين شده در سند و سريالهاي باقي مانده سريالهاي مربوط به آن محدوده را در سند مربوط ثبت نموده و از موجوديها كسر مينمايد و امكان ثبت دوباره آنهارا از بين مي برد اين درحاليست كه امكان برگشت آن محدوده سريالي (مثلا در صورت اشكال چاپي يا مخدوش بودن) به انبار مورد نظر وجود دارد.

 

از آنجاييكه سامانه انبار دسته چك با حسابداري در ارتباط مي باشد هنگام صدور سند اتوماتيك حسابداري پس از تعيين كدهاي حساب (سرفصلهاي مورد نظر) امكان تفكيك سند به مراكز هزينه و ثبت شرح آرتيكل اتوماتيك با توضيح پارامترهاي شماره سريال و مركز هزينه وجود خواهد داشت.

 

گزارشاتي كه در برنامه طراحي كرده با فيلترهاي از شماره سريال تا شماره سريال و با دوحالت مقداري و ريالي مي باشد كه در بخش ريالي هر كالا را با توجه به تك و يا دو نرخي بودن مي باشد.

 

 
امكان ثبت سري هاي متنوع براي وروديهاي و چاپهاي جديد چكها و يا امكان ثبت چند سري براي يك كالاي خاص
امكان تخصيص دادن سري مربوط هر عنوان كالا هنگام صدور سند (رسيد/حواله) و تعيين نمودن سري مربوطه
امكان ثبت اتوماتيك محدوده شماره سريال موجود از عنوان كالاها بنحوي كه محدوده بصورت كنترلي جهت سري جديد ورودي ذخيره گردد.
سيستم در موارد خاص قادر به تعيين نمودن مقادير دوم و يا حتي سوم براي كالاها مي باشد كه پس از تنظيمات مخصوص با تعيين مقدار اول مقادير بعدي بصورت اتوماتيك در سند نمايش داده مي شود.
امكان تسهيم قيمت گذاري به عوامل مختلف توليد يك كالا (دو في مختلف جهت تمبر و مطبوعات) و محاسبه قيمت نهايي
امكان صدور سند حسابداري به تفكيك مراكز هزينه و واحدهاي مختلف
امكان تهيه و چاپ فرمهاي چند و يا تك نسخه اي خاص بانكي جهت واحدهاي مختلف
 
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک
تصویر نرم افزار انبار دسته چک