محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امکان تهیه گزارشات حسابداری بصورت تجمیعی
امکان تهیه گزارشات سازمان های مختلف بصورت مجزا
قابلیت ارسال اطلاعات گزارشات به Excel
امکان تهیه گزارش گردش روزانه کلیه سرفصلها به تفکیک مناطق در بازه زمانی مشخص
امکان تهیه تراز ماتریس شرکتها
امکان مشاهده نام شرکت در گزارش ریز عملیات اشخاص
امکان انتقال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
درخواست دمو