محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تهيه گزارشات حسابداري بصورت تجميعي
امكان تهيه گزارشات سازمان هاي مختلف بصورت مجزا
قابلیت ارسال اطلاعات گزارشات به Excel
امكان تهيه گزارش گردش روزانه كليه سرفصلها به تفكيك مناطق در بازه زماني مشخص
امكان تهيه تراز ماتريس شركتها
امكان مشاهده نام شركت در گزارش ريز عمليات اشخاص
امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)
 
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی