محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

امروزه برخی از شرکت ها در قالب هلدینگ فعالیت می نمایند و یا به علت داشتن پراکندگی جغرافیایی نیازمند این هستند که اطلاعات مالی زیر مجموعه های مختلف خود را بصورت تجمیعی در هر لحظه در اختیار داشته باشند. از این رو سیستم حسابداری تجمیعی به این صورت طراحی شده است که کاربر امکان گزارشگیری از سازمان های مختلف را بصورت تجمیعی داشته باشد.
 

امکان تهیه گزارشات حسابداری بصورت تجمیعی
امکان تهیه گزارشات سازمان های مختلف بصورت مجزا
قابلیت ارسال اطلاعات گزارشات به Excel
امکان تهیه گزارش گردش روزانه کلیه سرفصلها به تفکیک مناطق در بازه زمانی مشخص
امکان تهیه تراز ماتریس شرکتها
امکان مشاهده نام شرکت در گزارش ریز عملیات اشخاص
امکان انتقال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
تصویر نرم افزار حسابداری تجمیعی
درخواست دمو   درخواست دمو