محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تهيه گزارشات بودجه بصورت تجميعي
امكان تهيه گزارشات سازمان‌هاي مختلف بصورت مجزا
قابلیت ارسال اطلاعات گزارشات به Excel
امكان تهيه گزارشات به صورت تجميعي و يا به تفكيك مناطق در بازه زماني مشخص
اخذ گزارشات تفريق بودجه اي و ساير گزارشات مقايسه اي از اطلاعات شركتها و دفاتر مختلف
امكان دريافت گزارش رعايت ماده68
امكان گزارش گيري از جداول بودجه دوره اي به صورت تجميعي
گزارشات تجميعي از نوع وظايف
امكان گزارش گيري از دفتر تامين اعتبارات به صورت تفصيلي و كلي
امكان گزارش گيري 3بعدي با استفاده از گزارش تراز ماتريسي
ارايه گزارش هاي گرو بندي شده شامل : خلاصه تفريغ بودجه و تعادل درآمدها، گزارش تجميعي پيش بيني بودجه وگزارش اصلاح و متمم بودجه
گزارشات تجميعي از انحرافات و مقايسه ها
ارائه گزارش هاي مقايسه اي با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصيص يافته، كنترل تخصيص، اعتبارات تامين شده از اطلاعات شركتها و دفاتر مختلف كه شامل : مقايسه هزينه با درآمد، مقايسه كاردكس مصرف در دوره، مقايسه جداول بودجه در دوره
ارائه گزارش هاي نموداري شامل : نمودار انحراف به تفكيك كد حساب ، نمودار بودجه اي دوره، نمودار تامين اعتبار دوره اي
اخذ گزارشات گردش مصرف دوره اي اعتبارات و گردش مصرف سالانه اعتبارات
گزارشات تجميعي پيش بيني بودجه، كاردكس مصرف به صورت دوره اي و سالانه
ثبت كليه وقايع كاربري و تعيين سطوح دسترسي عملياتي و اطلاعاتي كاربران جهت حفظ امنيت اطلاعات
امكان سفارشي سازي چاپ گزارشات
امكان نمايش بودجه- هزينه به تفكيك مناطق و كمپاني ها
 
تصویر نرم افزار بودجه تجمیعی
تصویر نرم افزار بودجه تجمیعی
تصویر نرم افزار بودجه تجمیعی
تصویر نرم افزار بودجه تجمیعی