محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ضمیمه کردن فایل ها و عکس های اسکن شده برای هر قرارداد
تعیین ضرایب کسور برای هر قرارداد به صورت درصد و همچنین به صورت مبلغ مشخص
صدرو سند و تعیین پارامتر سرفصل حسابداری جهت صدور اتوماتیک
قابلیت ارتباط با سیستم خزانه داری جهت پرداخت های مستقیم
امکان تهیه فایل های Access برای نرم افزار های سازمان مالیاتی (TTMS)
قابلیت درج تضامین قرارداد با جزئیات
امکان محاسبه استهلاک پیش پرداخت به دو روش متفاوت
امکان ایجاد سطوح دسترسی متفاوت و تعریف کنترل کننده ها جهت انواع قرارداد و صورت وضعیت ها
امکان تعریف و تعیین سقف مبلغ قرارداد و پیش پرداخت
امکان ثبت الحاقیه و متمم به ازاء‌ قرارداد ها
امکان ثبت آگهی مناقصه و ارتباط دادن آن با صورت وضعیت های معین جهت کسر هزینه بصورت اتوماتیک
امکان ثبت تاریخ اتمام و فسخ قرارداد
امکان ثبت مالیات بر ارزش افزوده برای هر قرارداد به سه روش
امکان تمدید/تقلیل تاریخ و مبلغ اعتبارات و برگشت هر ضمانت نامه و نگه داشت تاریخ هرکدام از این عملیات
امکان تسهیم صورت وضعیت ها به مراکز مختلف هزینه
امکان نمایش صورتحساب های پرداخت شده در قرارداد ها
ارائه گزارش تجمیعی و تفکیکی انواع صورت وضعیت و پرداخت ها به ازای سال مالی و کارفرما و پیمانکار
ارائه گزارش متمم و الحاقیه های قرارداد
امکان تعریف و دسته بندی قرارداد ها بر اساس نوع, موضوع و گروه مشتریان
امکان تعریف انواع تهاتر
امکان ثبت و تعریف رتبه پیمانکار و دستگاه های نظارتی
امکان تعبیه عنوان برای هر شماره قرارداد و نمایش در تمامی عملیات مربوطه به آن شماره قرارداد مربوطه
امکان ثبت آزادسازی مالیات بر ارزش افزوده
امکان آزاد سازی بیمه مکسوره
امکان آزاد سازی حسن انجام کار به ازای استهلاک انباشته
امکان مشاهده ارتباط سیستم کنترل قرارداد با سیستم بودجه بابت تامین اعتبار هر شماره قرارداد
امکان ثبت ضمانت نامه قرارداد
امکان ثبت متمم قرارداد به ازای تاریخ قرارداد و مبلغ قرارداد
امکان ثبت خاتمه قرارداد و یا فسخ قرارداد
امکان تکثیر از قرارداد ها
قابلیت ارائه روکش ها مستقل از صورت وضعیت ها به صورت تفکیکی و تجمیعی
قابلیت صدور سند عملیات های مختلف شامل: صورت وضعیت, انواع آزاد سازی ها, پیش پرداخت و تضامین ها بر اساس نوع قرارداد ها
قابلیت ارائه روکش مستقل و جامع برای هر قرارداد و هر صورت وضعیت
قابلیت ثبت و مدیریت پیگیری های قرارداد بر اساس کاربر و تاریخ و زمان
امکان مشاهده قرارداد های دیگر
ارائه گزارشات آماری متنوع شامل: آمار قرارداد ها به تفکیک نوع قرارداد در هر ماه, آمار قرارداد ها به تفکیک هر ماه, نمودار مبالغ ریالی قرارداد ها به تفکیک ماه
ارائه گزارشات کامل و دقیق از قرارداد ها و آخرین وضعیت پیگیری آن ها
ارائه گزارشات مختلف: گزارش فهرست قرارداد, گزارش قرارداد به تفکیک کارفرما, گزارش قرارداد های دارای مغایرت پرداخت
 
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
درخواست دمو