محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

مدیریت و کنترل قرارداد

سامانه كنترل قرارداد قادر به ثبت انواع قرارداد (خريد ، پشتيباني ، پيمانكاري و ... ) بعنوان پيمانكار و يا كارفرما با جزئيات و اطلاعات تكميلي  مي باشد و اين در حاليست كه اين سيستم با در نظر گرفتن شرايط و خواسته هاي ادارات دولتي و بخش خصوصي نگارش و تهيه شده است. و اما در راستاي ديد سيستم هاي يكپارچه قابليت ارتباط با ساير زير سيستم ها مثلا سيستم حسابداري براي صدور سند اتوماتيك با جزئيات و تفكيك مراكز هزينه ، پرونده ، شرح آرتيكل هاي دقيق و ارتباط با سيستم خزانه داري به منظور پرداخت هاي پيمانكاران و يا گزارش گيري دقيق و جامع از سيستم خزانه داري براي هر صورت وضعيت كه در نهايت سهولت در كار و البته كم كردن اشتباهات كاربري و گزارش هاي مطلوب مديريتي را به همراه دارد.
 

در سيستم كنترل قرارداد ها علاوه بر ثبت پارامتر ها و بند هاي قرارداد عمليات مهمتري نيز در بحث پيگيري هاي مالي و كنترل بازه هاي زماني تعيين شده هر قرارداد وجود دارد و بسيار مهم مي باشد، كه با امكان ثبت اين آيتم ها بصورت اطلاعات تكميلي در پنجره هاي مختلف كاربران و مديران مي توانند كليه دريافت ها و پرداخت هاي هر قرارداد را به جزء و با در نظر گرفتن كسورات قانوني و غيره كنترل نموده تاسهل انگاري و اشتباهات به حداقل رسيده و حتي غير ممكن گردد و البته جهت سهولت و سرعت بخشيدن به كار اكثر محاسبات پرداختي و كسورات صورت وضعيت ها (صورتحساب ها) بصورت اتوماتيك توسط سيستم انجام مي پذيرد، به نحوي كه كاربر قادر است با صرف كمترين زمان اطلاعات را بروز نمايد.
 

از آنجاييكه قرارداد ها در اين سامانه با جزئيات دقيق ثبت مي گردد لذا هنگام گزارشگيري نيز مي توان با فيلتر هاي مختلف موارد را جستجو و گزارش گيري نمود.
 

 
ضميمه كردن فايل ها و عكس هاي اسكن شده براي هر قرارداد
تعيين ضرايب كسور براي هر قرارداد به صورت درصد و همچنين به صورت مبلغ مشخص
صدرو سند و تعيين پارامتر سرفصل حسابداري جهت صدور اتوماتيك
قابليت ارتباط با سيستم خزانه داري جهت پرداخت هاي مستقيم
امكان تهيه فايل هاي Access براي نرم افزار هاي سازمان مالياتي (TTMS)
قابليت درج تضامين قرارداد با جزئيات
امكان محاسبه استهلاك پيش پرداخت به دو روش متفاوت
امكان ايجاد سطوح دسترسي متفاوت و تعريف كنترل كننده ها جهت انواع قرارداد و صورت وضعيت ها
امكان تعريف و تعيين سقف مبلغ قرارداد و پيش پرداخت
امكان ثبت الحاقيه و متمم به ازاء‌ قرارداد ها
امكان ثبت آگهي مناقصه و ارتباط دادن آن با صورت وضعيت هاي معين جهت كسر هزينه بصورت اتوماتيك
امكان ثبت تاريخ اتمام و فسخ قرارداد
امكان ثبت ماليات بر ارزش افزوده براي هر قرارداد به سه روش
امكان تمديد/تقليل تاريخ و مبلغ اعتبارات و برگشت هر ضمانت نامه و نگه داشت تاريخ هركدام از اين عمليات
امكان تسهيم صورت وضعيت ها به مراكز مختلف هزينه
امكان نمايش صورتحساب هاي پرداخت شده در قرارداد ها
ارائه گزارش تجميعي و تفكيكي انواع صورت وضعيت و پرداخت ها به ازاي سال مالي و كارفرما و پيمانكار
ارائه گزارش متمم و الحاقيه هاي قرارداد
امكان تعريف و دسته بندي قرارداد ها بر اساس نوع, موضوع و گروه مشتريان
امكان تعريف انواع تهاتر
امكان ثبت و تعريف رتبه پيمانكار و دستگاه هاي نظارتي
امكان تعبيه عنوان براي هر شماره قرارداد و نمايش در تمامي عمليات مربوطه به آن شماره قرارداد مربوطه
امكان ثبت آزادسازي ماليات بر ارزش افزوده
امكان آزاد سازي بيمه مكسوره
امكان آزاد سازي حسن انجام كار به ازاي استهلاك انباشته
امكان مشاهده ارتباط سيستم كنترل قرارداد با سيستم بودجه بابت تامين اعتبار هر شماره قرارداد
امكان ثبت ضمانت نامه قرارداد
امكان ثبت متمم قرارداد به ازاي تاريخ قرارداد و مبلغ قرارداد
امكان ثبت خاتمه قرارداد و يا فسخ قرارداد
امكان تكثير از قرارداد ها
قابليت ارائه روكش ها مستقل از صورت وضعيت ها به صورت تفكيكي و تجميعي
قابليت صدور سند عمليات هاي مختلف شامل: صورت وضعيت, انواع آزاد سازي ها, پيش پرداخت و تضامين ها بر اساس نوع قرارداد ها
قابليت ارائه روكش مستقل و جامع براي هر قرارداد و هر صورت وضعيت
قابليت ثبت و مديريت پيگيري هاي قرارداد بر اساس كاربر و تاريخ و زمان
امكان مشاهده قرارداد هاي ديگر
ارائه گزارشات آماري متنوع شامل: آمار قرارداد ها به تفكيك نوع قرارداد در هر ماه, آمار قرارداد ها به تفكيك هر ماه, نمودار مبالغ ريالي قرارداد ها به تفكيك ماه
ارائه گزارشات كامل و دقيق از قرارداد ها و آخرين وضعيت پيگيري آن ها
ارائه گزارشات مختلف: گزارش فهرست قرارداد, گزارش قرارداد به تفكيك كارفرما, گزارش قرارداد هاي داراي مغايرت پرداخت
 
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد