محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ضميمه كردن فايل ها و عكس هاي اسكن شده براي هر قرارداد
تعيين ضرايب كسور براي هر قرارداد به صورت درصد و همچنين به صورت مبلغ مشخص
صدرو سند و تعيين پارامتر سرفصل حسابداري جهت صدور اتوماتيك
قابليت ارتباط با سيستم خزانه داري جهت پرداخت هاي مستقيم
امكان تهيه فايل هاي Access براي نرم افزار هاي سازمان مالياتي (TTMS)
قابليت درج تضامين قرارداد با جزئيات
امكان محاسبه استهلاك پيش پرداخت به دو روش متفاوت
امكان ايجاد سطوح دسترسي متفاوت و تعريف كنترل كننده ها جهت انواع قرارداد و صورت وضعيت ها
امكان تعريف و تعيين سقف مبلغ قرارداد و پيش پرداخت
امكان ثبت الحاقيه و متمم به ازاء‌ قرارداد ها
امكان ثبت آگهي مناقصه و ارتباط دادن آن با صورت وضعيت هاي معين جهت كسر هزينه بصورت اتوماتيك
امكان ثبت تاريخ اتمام و فسخ قرارداد
امكان ثبت ماليات بر ارزش افزوده براي هر قرارداد به سه روش
امكان تمديد/تقليل تاريخ و مبلغ اعتبارات و برگشت هر ضمانت نامه و نگه داشت تاريخ هركدام از اين عمليات
امكان تسهيم صورت وضعيت ها به مراكز مختلف هزينه
امكان نمايش صورتحساب هاي پرداخت شده در قرارداد ها
ارائه گزارش تجميعي و تفكيكي انواع صورت وضعيت و پرداخت ها به ازاي سال مالي و كارفرما و پيمانكار
ارائه گزارش متمم و الحاقيه هاي قرارداد
امكان تعريف و دسته بندي قرارداد ها بر اساس نوع, موضوع و گروه مشتريان
امكان تعريف انواع تهاتر
امكان ثبت و تعريف رتبه پيمانكار و دستگاه هاي نظارتي
امكان تعبيه عنوان براي هر شماره قرارداد و نمايش در تمامي عمليات مربوطه به آن شماره قرارداد مربوطه
امكان ثبت آزادسازي ماليات بر ارزش افزوده
امكان آزاد سازي بيمه مكسوره
امكان آزاد سازي حسن انجام كار به ازاي استهلاك انباشته
امكان مشاهده ارتباط سيستم كنترل قرارداد با سيستم بودجه بابت تامين اعتبار هر شماره قرارداد
امكان ثبت ضمانت نامه قرارداد
امكان ثبت متمم قرارداد به ازاي تاريخ قرارداد و مبلغ قرارداد
امكان ثبت خاتمه قرارداد و يا فسخ قرارداد
امكان تكثير از قرارداد ها
قابليت ارائه روكش ها مستقل از صورت وضعيت ها به صورت تفكيكي و تجميعي
قابليت صدور سند عمليات هاي مختلف شامل: صورت وضعيت, انواع آزاد سازي ها, پيش پرداخت و تضامين ها بر اساس نوع قرارداد ها
قابليت ارائه روكش مستقل و جامع براي هر قرارداد و هر صورت وضعيت
قابليت ثبت و مديريت پيگيري هاي قرارداد بر اساس كاربر و تاريخ و زمان
امكان مشاهده قرارداد هاي ديگر
ارائه گزارشات آماري متنوع شامل: آمار قرارداد ها به تفكيك نوع قرارداد در هر ماه, آمار قرارداد ها به تفكيك هر ماه, نمودار مبالغ ريالي قرارداد ها به تفكيك ماه
ارائه گزارشات كامل و دقيق از قرارداد ها و آخرين وضعيت پيگيري آن ها
ارائه گزارشات مختلف: گزارش فهرست قرارداد, گزارش قرارداد به تفكيك كارفرما, گزارش قرارداد هاي داراي مغايرت پرداخت
 
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
تصویر نرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد