محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
تنظيم شروع و پایان دوره مالي
كدينگ حسابداري پويا و با تعداد سطوح نا محدود و نمايش درختواره سر فصل ها
قابليت كپي يا انتقال سرفصل و يا يك سطح سرفصل ها به بخش ديگري از كدينگ
امكان انتقال گردش يك حساب به ساير حسابها
داراي دو سطح تفصيلي شناور شامل مركز هزينه(درختي و با سطوح نامحدود) و پرونده اشخاص و شركتها
قابليت خصوص سازي سطوح شناوربر اساس سرفصل ها جهت محدودسازي امكان ثبت در سند
امكان قطعي كردن سرفصل ها جهت جلوگيري از تغييرات در سرفصل هاي كنترل شده
امكان توزيع سرفصل از يك دفتر/شركت به ساير دفاتر يا شركت ها
امكان جابجايي مراكز هزينه در درخت مراكز و يا انتقال گردش يك مركز به مركز ديگر
امكان تعيين تعداد سطوح كنترل و كنترل كننده هاي اسناد به صورت پويا و به دلخواه كاربر
تعريف شرح هاي استاندارد جهت استفاده در شرح سند و شرح رديفهاي سند براي سهولت و تسريع كاربر
اختياري بودن نمايش ستونهاي مركز هزينه،‌پرونده، مقدار، زمان و شماره در ثبت سند حسابداري
تعيين روزهاي تعطيل بر روي تقويم سيستم حسابداري .نت
با انتخاب گزینه "بررسی شماره در اسناد" امکان بررسی مقدار وارد شده، در ستون شماره در اسناد حسابداري فعال میشود . در این حالت شماره وارد شده به ازای یک سرفصل نمیتواند بیش از یکبار در اسناد مالی تمام سالها استفاده شده باشد.
کنترل مبلغ بودجه برای سرفصل های زيان / هزینه ای
عدم اجازه ثبت، ویرایش و حذف اسنادحسابداري پس از ثبت سند اختتامیه در اسناد موقت و دائم
انتقال سطوح كنترل از پيش نويس به دايم
اعمال كنترل جهت جلوگیری از چاپ سند حسابداری در صورت تراز نبودن
كنترل گردش و عمليات اسناد بر اساس خصوصيات پوياي سطوح كنترلي و كنترل سلسله مراتب سازماني
ثبت سند حسابداري با كنترل و كاربري آسان و امكان فيلترينگ و مرتب سازي كليه ستونها بر اساس نياز
قدرت جايگزيني عبارات درون متن در شرح سند و شرح رديفهاي سند
ثبت و كنترل اتوماتيك اسناد سيستم براساس انواع اسناد سيستمي و قابليت ثبت و مديريت سند مركب
ثبت پيش نويس اسناد و امكان كنترل، تاييد، گزارش گيري و انجام عمليات روي آنها و تبديل به سند دائم
قابليت صدور اعلاميه براي اشخاص و شركت ها جهت پيگيري مالي و ارسال صورت وضعيت
ثبت و مديريت دقيق اسناد اختتاميه و افتتاحيه و اعلاميه هاي بدهكار و بستانكار به صورت اتوماتيك
امكان استفاده از مقدار جهت كنترل حسابهاي ارزي و تعدادي و استفاده از شماره و تاريخ مؤثر در كليه اوراق مالي
چاپ اسناد در فرمتهاي استاندارد(افقي، عمودي، روكش، درج پاورقي و...) با قابليت كنترل چاپ شماره، شماره عطف و اسامي كنترل كننده ها
قابليت كپي برداري گروهي از رديفهاي سند جهت بازخواني در هر برنامه كاربردي نظير اكسل، ورد و غيره
قابليت توليد خودكار و كنترل شماره بايگاني جهت مرتب سازي تاريخي شماره بايگاني اسناد
قابليت الصاق انواع ضميمه به سند اعم از فايلهاي تصويري و اسكن شده، اكسل و ...
امكان تعيين محدوده شماره اسناد و محدوده شماره عطف براي ورود اطلاعات و به دلخواه كاربر
سهولت در ثبت مبالغ از طريق جداسازي ارقام در ثبت اسناد حسابداري
امكان بالانس كردن تراز سند جهت تسريع در ثبت سند حسابداري
امكان ثبت سند افتتاحيه و سند اختتاميه
امكان استفاده ار تعاريف پيش فرض جهت شرح كلي سند
نمايش لحظه اي آخرين گردش بدهكار و بستانكار و مانده سرفصل در فرم سند حسابداري
قابليت ردگيري اسناد پيش نويس تبديل به دايم
امكان تعريف اطلاعات تكميلي سند شامل تاريخ سند شعبه، نام شعبه و شماره سند شعبه و...
امكان كنترل حجم فايل هاي ضميمه
خصوصي سازي سرفصل بر اساس زير گروه پرونده
افزوده شدن امکان عدم مشاهده اسناد تنظیم شده سایر کاربران
امكان انتخاب تامين اعتبار گروهي هزينه ها در هنگام صدور سند
ارتباط اسناد با سيستم تراز
موتور جستجوي سند قدرتمند با امكان جستجو و فيلتر براساس كليه اقلام اطلاعاتي سند
قابليت فوق العاده log گيري و نگهداشت دقيق هر نوع تغيير در اطلاعاتي در اسناد با حفظ سابقه كاربر، تاريخ و ساعت
داشتن امكانات درج، ادغام، شبيه سازي، تغيير شماره و مرتب سازي اسناد جهت سهولت در صدور سند
امكان تعيين سالهاي مالي متعدد و جابجايي سريع بين سالهاي مالي
قابليت كنترل مديريتي اسناد از قبيل كنترل ماهيت حسابها، تراز اسناد، اسناد خالي و...
قابليت فوق العاده صدور و ورود داده از يك بانك اطلاعاتي يا دفتر به بانك اطلاعاتي يا دفتر ديگر جهت تركيب يا انتقال اطلاعات
ثبت كليه وقايع كاربري و تعيين سطوح دسترسي عملياتي و اطلاعاتي كاربران جهت حفظ امنيت اطلاعات
قابليت فوق العاده تاريخچه سند جهت نمايش نسخ ويرايش شده اسناد حسابداري با نگهداشت كامل اطلاعات تغيير يافته و چاپ مقايسه اي تغييرات در قالب فرمت سند
دريافت كليه اسناد مربوط به ساير سيستم ها و نمايش دسته بندي شده آنها براساس دسترسي كاربر
امكان ايجاد وابستگي عمليات (ويرايش، حذف، چاپ و...) به سطوح كنترل
قابليت پيگيري عمليات اسناد و مشاهده تغييرات اسناد در آرشيو پيغام هاي عملياتي
امكان تعريف ماهيت حساب به منظور كاهش اشتباهات كاربر
امكان تبديل سند دائم به سند موقت در فرم سند حسابداري در صورتيكه اسناد موقت اشتباها در سند دائم ثبت شده باشند.
قابليت قفل نمودن اسناد جهت جلوگيري از ويرايش يا حذف اسناد حسابداري
امكان كارتابل گرداني مالي جهت گردش اسناد حسابداري در كارتابل كاربران جهت كنترل و رسيدگي
قابليت ثبت مستقيم رسيد پرداخت خزانه داري از سند حسابداري
امكان ثبت درخواست پرداخت صدور چك يا نقد خزانه داري
امكان ثبت مستقيم سند حسابداري از اعتبا ر تامين شده
كنترل حذف اسناد توسط كاربر و نمايش پيغام مناسب در صورت عدم اجازه حذف سند
امكان برقراري ارتباط بين اسناد سال مناطق / كمپاني ها
امكان كنترل خصوصي سازي سرفصل براي (مركز هزينه ) و (پرونده ) با استفاده كليد ميانبر Insert
امكان تبديل سند موقت به دائم
قابلیت ادغام و تکثیر اسناد
قابليت كنترل اسناد در چهار سطح مختلف
امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر
نگهداري سابقه عمليات انجام شده در اسناد ثبت شده قبل از هر بار ويرايش
امكان گروه بندي نمايش اسناد و فرم هاي گزارشات براساس ستونهاي دلخواه و ارسال نتايج فيلتر شده به چاپ
دريافت انواع گزارشات مالي شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداري جهت ارائه به مراكز مربوطه
امكان دريافت ترازهاي مختلف شامل چهار، شش، هشت و دوازده ستوني و تفكيكي در هر يك از سطوح حسابداري
امكان دريافت ترازهاي مراكز و پرونده به صورت مجزا و دريافت گردش به تفكيك سرفصلهاي حسابداري
دريافت انواع صورتها از گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهاي متفاوت از آنها
تحليل گردش هاي مالي اشخاص و شركت ها با استفاده از گزارشات تفصيلي تحليلي، مقايسه ماهيانه و آناليز حسابها
گزارشات كنترلي و جامع نظير مرور حسابها، تراز ماتريسي حسابها، تراز در خط و... جهت پيگيري دقيق گردش حسابها و اسناد
قابليت دريافت گزارشات تجميعي از اطلاعات شركتها/دفاتر مختلف با همزماني تجميع و تفكيك دقيق اطلاعات
مشاهده اطلاعات براساس كدينگ در گزارش تراز در خط
وجود فيلترهاي متعدد با كارايي بالا براي طبقه بندي اطلاعات در گزارشات
مقايسه ماهيانه و ساليانه حسابها در گزارشات
امكان دريافت گزارش صورت خلاصه سودوزيان و مشخص شدن كارايي سيستم و مديران هر قسمت
امكان گزارش گيري اسناد در سالهاي مالي قبل و مقايسه با سال مالي جاري موجود در سيستم.
امكان گزارشگيري ازاسناد موقت و دايم به صورت همزمان
امكان مشاهده ساختار طراحي شده براي سرفصل هاي حسابداري در دو حالت با در نظر گرفتن زير گروه و بدون در نظر گرفتن زير گروه
امكان گزارشگيري به تفكيك مركز هزينه در گزارش تراز آزمايشي-4 ستوني جهت مشاهده گردش سرفصل ها را با اطلاع از گردش مراكز
چاپ جديد در گزارش ريز عمليات حساب با ستون مغايرت
ايجاد چاپ جديد در سند حسابداري با نام : روكش سند (نمايش ستون مركز هزينه و پرونده )
قابلیت ارسال اطلاعات اسناد و گزارشات به Excel
امكان تهيه گزارش اقلام باز
امكان تهيه گزارش دفتر روزنامه (در صورت نياز به تفكيك حساب، روز، ماه)
امكان تهيه گزارش گردش ريز حسابها
قابلیت انتقال گردش یک حساب به حساب دیگر به صورت کلی
 
تصویر نرم افزار حسابداری مالی
تصویر نرم افزار حسابداری مالی
تصویر نرم افزار حسابداری مالی
تصویر نرم افزار حسابداری مالی
تصویر نرم افزار حسابداری مالی
تصویر نرم افزار حسابداری مالی