محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

بودجه ريزي عموماً به عنوان « فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود » شناخته می شود. بودجه ريزي عملياتي يا بودجه بر اساس عمليات ، عبارتست از بودجه اي كه براساس وظايف، عمليات و پروژه هايي كه سازمانهاي دولتي تصدي اجراي آن را بعهد دارند ، تنظيم ميشود . درتنظيم بودجه عملياتي به جاي توجه به كالاها و خدماتي كه دستگاه خريداري مي كند و يا به عبارت ديگر به جاي توجه به ملزومات و وسايل اجراي فعاليت ها، به خود فعاليت ها و مخارج آن توجه ميشود.

در بودجه ريزي عملياتي ، علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف ، برنامه ها ، فعاليتها و طرح ها ، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي دولتي طبق روشهاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده و روش اندازه گيري كار ،  محاسبه و اندازه گيري مي شوند. ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي بايد مستند به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها ، عمليات و نيز قيمت تمام شده آنها باشد. در بودجه عملياتي ، مشخص مي شود كه بهای تمام شده يك کالا ، دقیقاً چقدر بايد باشد و یا  يك ساختمان اداری با ابعاد و کاربری مشخص ، چقدر هزينه بايد داشته باشد و یا ساخت يك مدرسه 8 كلاسه چقدر بايد زمان ببرد و چقدر هزينه در برداشته باشد.

شرکت حساب رایان پارس با توجه به سوابق درخشان و ارزنده خود که حاصل حضور و فعالیت مستقیم در ادارات مختلف دولتی است ، نرم افزار های تخصصی بودجه اعم از بودجه و اعتبارات ، بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت بودجه به صورت تجمیعی را تولید کرده و در سطح گسترده ای از ادارات ، نهادها و سازمان ها در حال استفاده می باشد.