محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابليت تعريف چارت سازماني
امكان صدور حكم پرسنلي قانون كار و رسمي دولتي به صورت گروهي
امكان افزايش حقوق پرسنل قانون كار به سه روش مختلف
ايجاد كارتابل گرداني و امكان گردش حكم كارگزيني غير فعال و تائيد حكم
امكان تعريف فرمول براي عوامل حقوقي احكام كارگزيني
امكان تعريف عناوين اختياري مختلف در حكم كارگزيني
امكان تعريف عوامل موثر براي آيتمهاي اختياري حكم
امكان صدور حكم از نوع خدمات كشوري
محاسبه همزمان حقوق پرسنل و مابه التفاوت و صدور سند همزمان
امكان تفكيك محاسبه ماموريت، بن كارگري و پاداش موردي از محاسبه حقوق
قابليت محاسبه ماليات با لحاظ تعديل اتوماتيك ماهيانه و كنترل كامل درآمد ساليانه و ماليات پرداختي پرسنل
امكان تهيه گزارشات چارت سازماني
قابليت تهیه ديسكت پرداخت بانك هاي مختلف
تهيه ديسكت ماليات، بيمه و بيمه خدمات درماني
قابليت كنترل حقوق منفي با درج اتوماتيك در حساب پرسنل و كنترل با پرداخت ماه هاي بعد
امكان محاسبه حقوق براي پرسنل بازنشسته (بدون نياز به ثبت كاركرد)
امكان انتقال كاركرد از دستگاه هاي كارت خوان
امکان فراخوانی اطلاعات كاركرد پرسنل از فايل اكسل
امكان ثبت گروهي اطلاعات ساليانه
قابليت لحاظ معافيت مالياتي براي بيمه تكميلي سهم كارمند
امكان محاسبه ذخيره سنوات در سال مالي جاري
امكان محاسبه افزايش سنواتي به چند روش مختلف
امكان محاسبه ماليات بازخريد سنوات در تسويه دائم بدون لحاظ تعديل
امكان محاسبه عيدي و سنوات براساس 360 روز
امكان محاسبه مجزاي يك سري عوامل بعد از محاسبه حقوق و تهيه ديسكت جداگانه
امكان تنظيم پارامترهاي سند حقوق به تفكيك سازمان و نوع استخدامي
امكان عدم محاسبه كسورات وام هنگام تسويه حساب
محاسبه اتوماتيك امتيازهاي ساليانه پرسنل خدمات كشوري
قابليت ثبت گروهي عيدي سالانه و عيدي فوق العاده
قابليت ثبت گروهي ذخيره سنوات، تسويه حساب و سهميه مرخصي
قابليت انتقال مرخصي از سال قبل
امكان محاسبه مقرري ماه اول پرسنل
قابليت اعمال آخرين گروه شغلي در هنگام تكثير احكام
قابليت ثبت سريع كاركرد
امكان ايجاد دسترسي كاربر بر اساس سازمان و نوع استخدامي
قابليت محاسبه مجزاي نرخ پايه و مزد سنوات
امكان محاسبه نرخ پايه به سه روش مختلف جهت پرسنل قانون كاري
امكان تعريف گروه تشويقي براي پرسنل رسمي دولتي
امكان تعريف چندين حوزه مالياتي به صورت همزمان
قابليت كنترل ميزان سابقه در سنوات
قابليت محاسبه اتوماتيك علي الحساب عيدي و حقوق اسفند ماه
نمايش آلارم پايان حكم، تاريخ استخدام، سوابق بيمه، گروه شغلي و مزد سنوات
امكان قطعي كردن عمليات پس از محاسبه
امكان تهيه گزارشات استاندارد سيستم همانند گزارشات فيش و ليست حقوق
امكان تهيه گزارش فيش حقوقي به چندين مدل مختلف
امكان تهيه گزارش ليست بيمه، ماليات و بازنشستگي
امكان تهيه گزارش تفصيلي ليست هزينه هاي حقوق براساس حقوق، مابه التفاوت و سرجمع
تهيه گزارشات حقوقي و پرسنلي به صورت دايناميك(همراه با امكان تنظيم آيتمهاي مورد نياز در گزارش)
قابليت تهيه گزارشات مديريتي
امكان گزارش گيري با فرمت هاي متنوع از حكم پرسنلي
امکان ساخت و تهیه گزارشات با محتوا و فرمت دلخواه کاربر
امكان تهيه گزارش آماري پرسنل
 
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
تصویر نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد