محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابليت تعبيه فرمول ها ساخت استاندارد بر حسب ساختار توليد كالا
امكان تكثير فرمول ساخت جهت تسريع در ثبت اطلاعات
امكان گروهبندي فرمول ساخت ها بر حسب سليقه كاربر
قابليت ابطال فرمول و جايگزيني فرمول ساخت جديد
قابليت تنظيم شابلون سند در هر فرمول ساخت به صورت مجزا
امكان جستجوي فرمول ساخت بر حساب كد، نام، انبار، كالا و شاخص
صدور كارت توليد ها به ازاي هر مركز توليد به صورت مجزا
صدور همزمان رسيد و حواله
صدور سند حسابداری از هرکارت تولید به صورت مجزا
صدور كارت توليد مرحله اي به ازاي هر مركز توليد به صورت مجزا
ارتباط دائمي و كنترل لحظه اي با سيستم انبار جهت كنترل مواد اوليه و محصولات موجود.
امكان صدور رسيد و حواله از كارت توليد و امكان مشاهده آن ها
قابليت قيمت گذاري مبلغ كالا هاي مواد اوليه و محصول بر اساس 2 روش ( روش هاي قيمت گذاري و ارزش نسبي محصولات) در انبار از كارت توليد
مديريت اضافه / كسر مصرف
پيش بيني سفارشات قابل انجام در يك بازه زماني بر اساس توان ايستگاه هاي توليد و خطوط كاري و برنامه تجهيزات و پرسنل
امكان نمايش متن پاورقي و عناوين و اسامي امضا كنندگان سند، در چاپ فرمول ساخت محصول، كارت توليد محصول، كارت توليد محصول مرحله اي
مديريت اسكن اصل قرارداد و الصاق كليه ضمائم و پيوست هاي قرارداد ها به صورت فايلي و تصوير
امكان محاسبه قيمت تمام شده در توليد محصول
قابليت ثبت مقدار دوم كالا.
امکان اضافه و کم کردن رديف و مبلغ در قسمت سربار هاي کارت توليد
امكان محاسبه قيمت تمام شده با توجه به ابعاد سنگ ،در صنعت سنگ
امكان تعريف قيمت تمام شده و فرمول قيمت تمام شده و محاسبه آنها
امكان تعويض شماره كارت توليد
امكان صدور سند توليد به صورت گروهي
قابليت پيش بيني سفارشات بر اساس الگوي سفارشات فصلي، ماهانه و يا سالانه قبلي و يا بر اساس الگوي باز
ارئه گزارش هاي مختلف اعم از: اسناد مرتبط، انحراف توليد از استاندارد، دفتر توليد، گزارش توليد محصول، گردش توليد، آمار مصرف مواد اوليه، گزارش هزينه جذب شده،........
قابليت تعيين چندين مركز توليد و اعمال دسترسي مجزا به هر يك از كاربران
كنترل موجودي منفي كالا هنگام صدور حواله
امكان صدور سند دوبل سيستم توليد وانبار در كارت توليد
 
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید
تصویر نرم افزار تولید و برنامه ریزی تولید