محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابلیت ایجاد الگوهای گزارش سازی (palette) های مختلف براساس نیاز کاربر
امکان طراحی گزارش آسان براساس روش مرحله به مرحله (wizard) و صفحه بندی خودکار
قابلیت تعیین template گزارش توسط کاربر
امکان ذخیره سازی الگوهای گزارش جهت استفاده های بعدی
قابلیت طراحی پیشرفته گزارش توسط کاربر با تمامی امکانات تصویری(visual)
امکان تولید انواع چارت از گزارشات
قابلیت تغییرات ظاهری دلخواه کاربر براساس فیلدهای موجود و استفاده در گزارشات
قابلیت تعریف فرمول دلخواه کاربر براساس فیلدهای موجود و استفاده در گزارشات
امکان نامگذاری دلخواه کاربر برای کلیه فیلدهای اطلاعاتی مورد استفاده
استفاده از موتورهای گزارش سازی Active report , Crystal report
امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران جهت گزارشات تولید کاربر
قابلیت گروه بندی گزارشات براساس انواع گزارش
امکان تعیین سطح دسترسی طراحی (Designing) و یا صرفاً استفاده (Reporting) براساس گروه کاربران
امکان استفاده از هر نوع تصویر و یا متن مورد نیاز کاربر و هرگونه تغییر ظاهری در گزارش
قابلیت ذخیره تنظیمات کاربر (Setting) در تولید گزارش به روش مرحله ای (Wizard)
امکان ایجاد خودکار ته جمع، میانگین و یا محاسبات آمری برای ستونهای دلخواه کاربر
قابلیت تولید چارت های میله ای، منحنی و خطی براساس نیاز کاربر
امکان ارائه خروجی های مختلف از گزارش براساس فرمت های استاندارد نظیر Excel وPDF و...
امکان تنظیم و استفاده از انواع فرمت صفحات نظیر A5, A3, A4 و... به دلخواه
امکان تنظیم حاشیه چاپ کاغذ (Margin) توسط کاربر
امکان استفاده از ابزار استاندارد بارکد در تولید گزارش
 
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
درخواست دمو