محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
قابليت ايجاد الگوهاي گزارش سازي (palette) هاي مختلف براساس نياز كاربر
امكان طراحي گزارش آسان براساس روش مرحله به مرحله (wizard) و صفحه بندي خودكار
قابليت تعيين template گزارش توسط كاربر
امكان ذخيره سازي الگوهاي گزارش جهت استفاده هاي بعدي
قابليت طراحي پيشرفته گزارش توسط كاربر با تمامي امكانات تصويري(visual)
امكان توليد انواع چارت از گزارشات
قابليت تغييرات ظاهري دلخواه كاربر براساس فيلدهاي موجود و استفاده در گزارشات
قابليت تعريف فرمول دلخواه كاربر براساس فيلدهاي موجود و استفاده در گزارشات
امكان نامگذاري دلخواه كاربر براي كليه فيلدهاي اطلاعاتي مورد استفاده
استفاده از موتورهاي گزارش سازي Active report , Crystal report
امكان تعيين سطح دسترسي براي كاربران جهت گزارشات توليد كاربر
قابليت گروه بندي گزارشات براساس انواع گزارش
امكان تعيين سطح دسترسي طراحي (Designing) و يا صرفاً استفاده (Reporting) براساس گروه كاربران
امكان استفاده از هر نوع تصوير و يا متن مورد نياز كاربر و هرگونه تغيير ظاهري در گزارش
قابليت ذخيره تنظيمات كاربر (Setting) در توليد گزارش به روش مرحله اي (Wizard)
امكان ايجاد خودكار ته جمع، ميانگين و يا محاسبات آمري براي ستونهاي دلخواه كاربر
قابليت توليد چارت هاي ميله اي، منحني و خطي براساس نياز كاربر
امكان ارائه خروجي هاي مختلف از گزارش براساس فرمت هاي استاندارد نظير Excel وPDF و...
امكان تنظيم و استفاده از انواع فرمت صفحات نظير A5, A3, A4 و... به دلخواه
امكان تنظيم حاشيه چاپ كاغذ (Margin) توسط كاربر
امكان استفاده از ابزار استاندارد باركد در توليد گزارش
 
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز
تصویر نرم افزار گزارش ساز