محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

اطلاعات پايه / تنظيمات :
ثبت اطلاعات پايه شامل مراكز فروش، شاخص بندي كالاها، اطلاعات جغرافيايي، اضافات و كسور، مسئول بازاريابها، انواع ارز و نسخ چاپي
گروه بندي مشتريان براساس ساختار مورد نظر كاربر
ثبت و مديريت اعلاميه قيمت گذاري ، ضابطه تخفيف براساس گروه بندي مشتريان و قابل استفاده در اسناد فروش
ثبت ضابطه پورسانت به صورت پلكاني به تفكيك كالا وبراي هر گروه مشتري
امكان تخفيفات درصدي تعيين كاربر براي هر رديف، تخفيفات كلي و...
امكان تعريف ماهيتهاي مختلف براي صدور اقلام فاكتور فروش (شامل فروش داخلي، صادراتي، جنس به نمونه و...)
قابليت نمايش مقدار موجودي كالا جهت فروش با در نظر گرفتن سفارشات باز براساس فاكتور يا پيش فاكتورهاي ثبت شده و كنترل موجودي هنگام صدور فاكتور و پيش فاكتور
قابليت نمايش موجودي كالا براساس مقدار دوم
امكان طراحي شرح شابلون سند حسابداري توسط كاربر براي تمامي حالاتي كه فاكتور يا برگشت فروش
مي تواند داشته باشد. بعنوان مثال حالت عادي فاكتور، داراي اضافات/كسور باشد، عوارض يا ماليات داشته باشد و يا تخفيفات موردي و... .
قابليت تغيير شابلون صدور سند براساس تجزيه تخفيفات رديفي فاكتور
امكان تعيين ضابطه تخفيف جنسي براساس مهلت تسويه مشتري و تفكيف تخفيف جنسي در گزارشات مختلف
امكان خصوصي سازي نمايش و كنترل ليست و اطلاعات بازاريابها براساس مسئولين مربوطه و تفكيك و محرمانه سازي گزارشات آنها
امكان خصوصي سازي كالاهاي انبار
ارتباط بين هر مركز فروش وخزانه داري مربوط به آن مي باشد.
امكان محدود نمودن تعداد رديف هاي يك فاكتور در هنگام ثبت فاكتور


اسناد :
ثبت و مديريت اطلاعات پيش فاكتور، فاكتور و برگشت از فروش يا كليه خصوصيات لازم
امكان ارتباط با سيستم باركد خوان جهت ثبت كد كالا، مبلغ واحد و
امكان تبديل پيش فاكتور به فاكتور، فاكتور فروش به حواله انبار، برگشت از فروش به رسيد انبار و مجوز فروش كالا
مديريت و كنترل مشخصات حمل با امكان كنترل مقدار حمل و صدور مجوز و امكان خواندن فايل از خروجي باسكول و گزارشات مربوطه
امكان تعريف تعرفه حمل كالا وفراخوني هزينه حمل درمشخصات حمل كالا
امكان ثبت تعرفه تخليه بار براي حمل كالاها و دريافت گزارشات جريمه تخليه بار
قابليت كنترل بدهي و اعتبار براي مشتريان براساس ميزان تعريفي و كنترل صدور فاكتور بر اين اساس
امكان ثبت شماره دستي فاكتور مستقل از شماره اتوماتيك و گزارشگيريهاي متفاوت براساس آن
قابليت ثبت فاكتور و فروش فاكتور بر مبناي دسته هاي كالا (ست فروشي كالا) و دريافت گزارشات مربوطه
امكان تكثير و توليد اتوماتيك دسته هاي كالا براساس شاخصهاي هر يك از اجزاء دسته
قابليت چاپ پاكت نامه ويژه فاكتور و آدرس مشتري براساس اطلاعات ثبت كاربر
ارتباط كامل با خزانه داري و دريافت صورتحساب مشتريان و صورت وضعيت فاكتور بدون نياز به صدور سند حسابداري
امكان قيمت گذاري كالاها درسيستم انبار، حواله وفراخواني آن درسيستم فروش
امكان صدور اطلاعات سيستم از دفاتر مختلف و ورود همان اطلاعات به دفتر مركزي
برقراري لينك سند حسابداري با اسناد فروش هنگام صدور و ورود داده
امكان صدور اتوماتيك سند حسابداري براساس عملكردهاي مختلف به صورت تفكيكي يا گروهي
امكان فراخواني في كالا در برگشت از فروش براساس شماره مرجع كالاي مربوطه
امكان ثبت سفارش وصدور مجوز فروش از روي سفارش مربوطه
امكان لغو يك سفارش ويا بخشي از آن در مجوز فروش صادر شده
امكان كنترل اسناد فروش براساس ساختار پويا و بسته به نياز مجموعه و تعريف خاص كاربر
امكان ثبت استعلام و تهيه چاپ از فرم مربوطه
امكان ثبت ابعاد(طول، عرض وتعداد) درفرم هاي فاكتور فروش و برگشت از فروش و نمايش حاصل ضرب اين مقادير بعنوان مقدار كالا
امكان ثبت مقدار در فرم فاكتور فروش و برگشت از فروش بصورت دو واحد سنجش
امكان ثبت آزمايشات صورت گرفته روي يك كالا در فرم مشخصات حمل كالاو تأثير نتايج آزمون بر مقدار كالاي حمل شده
امكان تعيين دسترسي در قسمت اسناد فروش(فاكتور-پيش فاكتور و برگشت از فروش) بصورت مجزا
امكان كنترل پيش فاكتور براساس موجودي واقعي كالا و جلوگيري از ثبت يك پيش فاكتور با موجودي واقعي منفي كالا
امكان ويرايش برگشت از فروش صادره از رسيد انبار درقسمت تخفيفات جنسي(اشانتيون) وكنترل جمع مقداركالا و اشانتيون براساس مقدار كالا دررسيد انبار


عمليات :
امكان انتقال سفارشات باز مشتريان به سال مالي جديد
نمايش آلارم اتوماتيك كنترلي جهت تسويه حساب فاكتور و مشتري
قابليت انتقال مانده حساب مشتريان از يك سال مالي به شروع سال مالي بعد
قابليت قطعي نمودن اطلاعات يك يا چند مشتري به منظور جلوگيري از تغيير آن اطلاعات
امكان اضافه و كسر نمودن مبلغ واحد يك يا چند فاكتور
امكان كنترل گروهي فرم هاي فاكتورفروش و برگشت ازفروش


گزارشات :
امكان نمايش مانده حساب مشتري درمحدوده ي سرفصلهاي حسابداري كه توسط كاربر قابل فيلتر كردن مي باشد
امكان محاسبه ونمايش پورسانت بازاريابها بر اساس تنظيمات صورت گرفته در اطلاعات بازارياب و يا براساس ضابطه تعريف شده جهت هركالا و گروه مشتريان درگزارش آمار فروش بازاريابها
دريافت كليه گزارشات مديريتي شامل دفاتر فروش، گزارشات آماري مشتريان، گزارشات آماري كالا و نمودارهاي مختلف
امكان تهيه گزارشات فصلي مشتريان، گزارشات مقايسه ماهيانه و ميزان فروش مشتريان و بازاريابها
قابليت دريافت گزارشات سني فاكتورها و مشتريان براساس فاكتور يا سر جمع مشتري با محدوده بندي استاندارد
قابليت توليد گزارشات ميلادي براي مشتريان با تغيير تقويم در تنظيمات سيستم
امكان محاسبه جريمه ديركرد مشتريان بر اساس مهلت تسويه فاكتور و كالاهاي فاكتور و خصوصيات مشتري
قابليت محاسبه جريمه مانده حساب مشتريان بر اساس مانده خالص روزانه مشتريان
امكان ثبت عنوان جهت مشتريان در صدور فاكتور و نمايش عنوان مورد نظر به جاي نام مشتري در گزارش آمار فروش ماهانه فصلي مشتريان
امكان نمايش شماره ملي براي مشتريان حقيقي و نمايش شماره اقتصادي براي مشتريان حقوقي در چاپ فاكتورو گزارش آمار فروش ماهانه-فصلي مشتريان
امكان تهيه گزارش آمار فروش كالا، آمار فروش ماهانه كالا و آمار فروش به مشتريان به ازاي مراكز هزينه كالا
امكان محاسبه بهاي تمام شده كالا با استفاده از گزارش سود و زيان فاكتور
امكان تعيين امتياز براي هرمشتري به ازاي هر فاكتور و نمايش آن درگزارش آمار فروش به مشتريان و چاپ گزارش
امكان تهيه گزارشات صورت وضعيت مانده سفارش مشتريان بصورت ريالي و تعدادي براي هر شعبه يا مشتري
امكان تهيه گزارش تحليلي از اطلاعات ثبت شده در اسناد فروش تحت عنوان گزارش تحليلي فروش-انبار
امكان تهيه گزارش از سفارشات ثبت شده ي مشتري و مشاهده ميزان ارسال شده و ميزان باقي مانده تحت عنوان گردش كالاي درخواست
بررسي جزئيات اسناد ثبت شده براي فروش يك كالا و اطمينان نسبت به صحت اطلاعات آن كالا در گزارش ليست موجودي فروش كالا
امكان تهيه يك چاپ ماتريسي جهت نمايش موجودي واقعي يك كالا براساس گروه بندي شاخص آن كالا
 
تصویر نرم افزار فروش و حسابداری فروش
تصویر نرم افزار فروش و حسابداری فروش
تصویر نرم افزار فروش و حسابداری فروش
تصویر نرم افزار فروش و حسابداری فروش
تصویر نرم افزار فروش و حسابداری فروش
تصویر نرم افزار فروش و حسابداری فروش
تصویر نرم افزار فروش و حسابداری فروش