محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تعريف گروه‌هاي كاربري مختلف جهت اعمال دسترسي در سطوح مختلف
امكان نمايش كاربران فعال در كليه زير سيستم
قابليت مشاهده عمليات كاربران در كليه سيستم‌ها در فرم رخدادهاي سيستمي
امكلن تعريف كاربران فعال كاربر جهت نمايش رخدادهاي سيستمي
امكان تعريف اطلاعات پايه كليه سيستم ها از مديريت سيستم
امكان تعريف چند سازمان مجزا جهت دسته بندي اطلاعات سازمان هاي مختلف
امكان تعريف پرونده هاي مختلف جهت استفاده در ساير زير سيستم ها
قابليت انتقال گردش پرونده هاي كليه زير سيستم ها
قابليت تهيه فايل ارزش افزوده براي سيستم هاي خريد فروش و كنترل قرارداد
قابليت تعريف سازمان مركز جهت ثبت يكپارچه اطلاعات در ساير سازمان ها
 
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم