محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امکان تعریف گروه‌های کاربری مختلف جهت اعمال دسترسی در سطوح مختلف
امکان نمایش کاربران فعال در کلیه زیر سیستم
قابلیت مشاهده عملیات کاربران در کلیه سیستم‌ها در فرم رخدادهای سیستمی
امکلن تعریف کاربران فعال کاربر جهت نمایش رخدادهای سیستمی
امکان تعریف اطلاعات پایه کلیه سیستم ها از مدیریت سیستم
امکان تعریف چند سازمان مجزا جهت دسته بندی اطلاعات سازمان های مختلف
امکان تعریف پرونده های مختلف جهت استفاده در سایر زیر سیستم ها
قابلیت انتقال گردش پرونده های کلیه زیر سیستم ها
قابلیت تهیه فایل ارزش افزوده برای سیستم های خرید فروش و کنترل قرارداد
قابلیت تعریف سازمان مرکز جهت ثبت یکپارچه اطلاعات در سایر سازمان ها
 
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
تصویر نرم افزار مدیریت سیستم
درخواست دمو