محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

اطلاعات پايه و تنظيمات :
امكان تعريف انواع حساب ها و مشخص نمودن سرفصل هاي حسابداري مجزا براي هر حالت از نوع حساب
امكان تعريف دسته چكها و كنترل روند صدور عمليات بانكي چكها
امكان تعريف بانك و شعب مرتبط و حسابهاي مربوطه
تخصيص سرفصل هاي حسابداري مجزا به ازاي هر پرونده بابت دريافت و پرداخت
امكان تعريف عبارات استاندارد واستفاده در مراحل ثبت جهت تسريع درزمان
تعيين سطح دسترسي به خزانه ها براي كاربران
قابليت صدور و ورود داده در سيستم جهت انتقال OFFLINE اسناد در سيستم با فرمت XML
قابليت مشابه سازي و انطباق حساب ها هنگام ورود اطلاعات براي جلوگيري از تفاوت ميان حساب ها
امكان چاپ گيري از اسناد و عمليات ها در نسخ چاپي متعدد
امكان تعريف امضا كنندگان مجزا در هر مرحله از اسناد و عمليات
كنترل و آلارم چك هاي دريافتي و پرداختي با تنظيمات بازماندني و تاريخ هاي سررسيد و گزارش آلارم
امكان تعريف پرفراژ چك، انجام تنظيمات لازم جهت المانهاي واقع بر روي چك با توجه به گوناگون بودن دسته چكهاي بانكهاي مختلف
تعيين فرمت شرح آرتيكل اسناد حسابداري صادره از خزانه
ارتباط با سيستم هاي درآمدي ايران سيستم


ثبت و ورود اطلاعات :
قابليت تقسيم دريافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و كنترل ارتباطات داخلي و في ما بين صندوقها
امكان معرفي و كنترل موجودي صندوقها (ريالي، ارزي، مسكوكات، اسناد بهادار و مدت دار)
قابليت توزيع رسيدهاي دريافت و پرداخت جهت كنترل دقيق سيستمي و برقراري ارتباط با ساير منابع سيستم
قابليت ثبت انتقال بين بانكي جهت جا به جايي وجوه از يك حساب بانكي به ساير حساب ها
امكان انتقال مستقيم به يك حساب خالص مالي جهت كنترل پرداخت هاي اعتباري و غيره
امكان ثبت و مديريت انتقال بين اشخاص و تأثيرات آن در صورتحساب اشخاص
ثبت و چاپ اسناد دريافت و پرداخت به صورت چند رديفي نا محدود، براي هر يك از صندوقها و بانكهاي تعريف شده
ثبت و صدور رسيد براي كليه مراحل عمليات دريافت و پرداخت
ثبت برگه هاي دستور پرداخت و يا مجوز دريافت (با امكان كنترل مانده حسابها)
22امكان كنترل تاريخ در ثبت اسناد
قابليت ثبت پشت نمره چك در اسناد دريافتي
كنترل بر روي ثبت دريافت هاي نقدي بابت جلوگيري از خطا هاي كاربري
امكان كنترل جدول تامين اعتبار و بودجه در ثبت توزيع پرداخت
قابليت نسبت دادن فرم پرداخت به سند حسابداري
نمایش ردیف های بانکی در نسبت دادن پرداخت به سند های حسابداری
موتور جستجوي قوي براي ردگيري دريافت ها و پرداخت ها براساس كليه خصوصيات اسناد خزانه داري
نمايش آخرين وضعيت و محل چك ها به صورت خودكار و لحظه اي
امكان راس گيري از اسناد دريافتي مدت دار (ارزش فعلي براساس نرخ بهره معين)
امكان مشاهده تاريخچه چك از فرم اسناد و عمليات ها
 
ارتباط با ساير زير سيستم ها از قبيل فروش، خريد،کنترل قرارداد. قرارداد ساخت و غيره جهت كنترل وضعيت مالي طرف هاي سازمان
قابليت كنترل ثبت يا عدم ثبت شماره چك هاي تكراري و جلوگيري از اشتباهات كاربر
امكان كنترل عدم مانده زمان صدور پرداخت
قابليت صدور اتوماتيك رسيد وصول پرداخت هاي روز
امکان تغییر تاریخ سرسید های چک های پرداخت و نگه داشت تاریخچه تغییر
امكان صدور اتوماتيك رسيد واگذاري و وصول اسناد روز در فرم دريافت
امكان صدور سند به روش ها مختلف اعم از (صدور اسند بر اساس توزيع ، صدور سند مركب درآمد ، مستقيم شخص بانك ، مستقيم در جريان و.......)
امكان صدور اتوماتيك واگذاري و وصول اسناد دريافتني به ازاي چك ها روز در فرم دريافت
امكان برقراري ارتباط با سيستم كنترل قرارداد و لينك به صورت وضعيتهاي هر شماره قرارداد
امكان كاستومايز كردن تمام چاپ ها در فرم هاي ورودي
امكان فراخواني فرمت بانكي به ازاي انتقال بين بانكي صورت گرفته در فرم انتقال بين بانكي


عمليات :
انجام كليه امور بانكي چكها شامل دريافت و پرداخت، واگذاري، وصول، برگشت، استرداد و عودت، خرج كرد، ضمانت و ابطال آنها
چاپ اعلاميه واگذاري به تفكيك هر بانك
امكان گرفتن مغايرت بانكي به صورت اتوماتيك از بانكهاي مختلف با كنترل دقيق ريز عمليات
اعمال عدم كنترل تاريخ در مغايرت بانكي بابت تاخير در بازه زماني
امكان فراخواني اطلاعات انطباق نخورده قبل از تاريخ مغايرت بانكي
نمایش چکهای معوق در مغایرت بانکی
امكان انطباق اتوماتيك مبلغ يكسان يك به يك در مغايرت بانكي فقط بر اساس مبالغ
صدور همزمان و غير همزمان اسناد حسابداري براي كليه مراحل با كنترل دقيق و نياز به حداقل دانش حسابداري
دريافت گزارش تاريخچه حيات چك جهت برنامه ريزي و تصميم گيري مديريتي پرداخت و دريافت
امكان قطعي نمودن اطاعات در انتهاي سال مالي
امكان قطعي كردن اسناد پرفراژ چك
امكان جايگزيني اسناد بابت چك برگشتي
امكان سوخت نمودن اسناد برگشتي و صدور سند بابت سوخت چك


گزارشات :
امكان ارائه امكان تهيه دفاتر و گزارش هاي ريز، تحليلي دريافت و پرداخت به تفكيك صندوق يا بانك، طرف حساب و ...
گزارشات گردش حساب وخلاصه گردش از وضعيت و موجودي بانك و صندوق در هر لحظه
قابليت دسته بندي دريافت ها و پرداخت ها و تهيه گزارش هاي مربوط (منابع و مصارف)
امكان گزارش گيري اسناد دريافتني در هر مرحله از عمليات( اعم از گزارشات : اسناد نزد بانك، وصول شده، خرج شده، عودت شده و برگشتي و....
امكان گزارش گيري از اسناد پردختني و مشاهده گزارشات مربوط به وصول ، برگشت و عودت اسناد صادره
امكان دريافت صورت ريز دريافت و پرداخت روزانه
قابليت گزارش گيري از صورت وضعيت مانده وجوه ريالي
قابليت انتقال حسابهاي مانده دار به دوره بعد (شامل ريز دريافتي، پرداختي، در جريان وصول، مانده موجودي بانكها و ... )
ارايه گزارش از كليه دسته چك ها
ارائه گزارش اسناد جايگزين چك برگشتي
 
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری
تصویر نرم افزار خزانه داری