محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

تنظيمات و اطلاعات پايه :
امكان تعريف انبار و گروه هاي انبار به صورت نا محدود و درختي و امكان تعيين گردش كالاها در انبار جهت كنترل كاربري و عملياتي
امكان تعريف كالا و گروه هاي كالا به صورت نا محدود و قدرت جابجايي گروه ها و كالاها با حافظ سابقه گردش
قابليت تعريف دسته هاي كالا جهت ثبت گروهي كالاها در قالب دسته كالا و دريافت گزارشات مربوطه
كنترل موجودي (حداقل و حداكثر موجودي، نقطه سفارش و ميزان سفارش) و آلارم سفارش كالا و اعلام موجودي
مديريت كنترل شاخص نا محدود جهت جلوگيري از تعداد كدينگ كالا در ساختارهاي منظم
امكان تركيب كد كالا و شاخص در گزارشات مربوطه
امكان تعريف واحدهاي دوم و سوم كالا و محاسبه اتوماتيك اين مقادير بر حسب مقدار اول هنگام ثبت اسناد انبار
امكان تعيين كد حساب كالا از طريق عملكردهاي تعريف شده
امكان تعيين كالاهاي مشابه جهت استفاده در صنايع خاص
قابليت تعيين يكي از روشهاي استاندارد قيمت گذاري كالاهاي صادره به ازاء هر انبار و محاسبه و كنترل دقيق جزئيات ريالي كردن انبار
قابليت تعريف موجودي اول دوره كالاها در سيستم
اختياري بودن جلوگيري از صدور حواله در صورت كمبود كالا
امكان تعيين وضعيت انبارهاي فعال براي هر يك از كاربران تعريف شده
تخصيص خصوصيات افزوده تكميلي از قبيل خصوصيات كاراكتري و خصوصيات عددي به كالاها و قابليت تعيين فرمول محاسبه براي اين خصوصيات
قابليت تعريف شرح سند اسناد انبار به دلخواه كاربر.
ايجاد فرم جديد براي تعريف سفارش ساخت
امكان گروهبندي شاخص ها
امكان افزوده شدن نمايش آلارم كنترل سند، هنگام ريالي كردن اسناد انبار
قابليت تعيين انبارهاي ويژه جهت كنترل مقداري ورود و خروج كالا
امكان قطعي كردن حواله ها بعد از پروسه ريالي شدن ، جلوگيري از ريالي شدن مجدد حواله هاي قبلي
غير قطعي كردن حواله ها در گردش انبار
نمايش ريز جزئيات ، پروسه عمليات ريالي كردن


ثبت و ورود اطلاعات :
ثبت كليه وروديها و خروجيها و اصلاحيه هاي مربوط با عملكردهاي قابل تعريف براي آنها جهت دسته بندي دقيق
قابليت ثبت و محاسبه رسيد و حواله تعديلي و اسناد حسابداري مربوطه جهت تعديل نرخ و افزايش يا كاهش مبلغ و تاثير اتوماتيك اين تغييرات در عمليات وابسته
امكان صدور مجوز خروج كالا براساس حواله هاي ثبت شده در سيستم و چاپ جهت تاييد خروج از انبار
امكان صدور و ورود داده ها در سيستم در قالب XML با استفاده از استانداردهاي موجود (Import & Export)
انتقال كالا ميان انبارها با استفاده از رسيد و حواله مستقيم ميان انبارها
امكان ثبت درخواست كالا، كنترل موجودي، صدور حواله و يا صدور تقاضاي خريد در صورت كمبود موجودي در سيستم انبار.نت و صدور رسيد انبار از تقاضاي خريد انجام شده
ايجاد چاپ جديد مقداري ريالي با فيلتر 5 امضا مركز هزينه
جلوگيري از ورود كالاي تكراري در اسناد انبار
ايجاد قالب چاپي براي آلارم مجوز فروش و سفارشي كردن گزارش
رند كردن رو به بالا مقدار دوم در رسيد و حواله
كنترل مقدار ورودي در هر انبار براساس شماره مرچع وشماره ساخت در فرم فرمول ساخت
محاسبه مقدار بر مبنای واحد اندازه گیری بسته در اسناد حواله و حواله اصلاحی
اضافه شدن شماره فنی در اسناد انبار
امكان چاپ حواله بر اساس فرمت گروه بندي شاخص
امكان محاسبه مقدار دوم از طريق تقسيم نسبت
امكان مشاهده گزارش كاردكس كالا از رسيد و حواله صادر شده
امكان كنترل اتوماتيك سطح اول براي كاربر ثبت كننده اسناد
امكان صدور رسيد و حواله با ملاحظات به تفكيك سند
امكان ذخيره نمايش از شماره سريال تا شماره سريال در اسناد و موجودي ابتداي دوره
امكان ثبت و ذخيره شماره جمع داري در حواله


عمليات :
امكان صدور سند حسابداري به صورت اتوماتيك از سيستم انبار بر اساس شابلون سند تنظيمي كاربر
قابليت محاسبات اتوماتيك ريالي كردن كالاها در انبار بر اساس روش استاندارد تعيين شده به تفكيك انبار
امكان ريالي شدن حواله هاي سند خورده.
افزوده شدن رسيدهايي صادره از فروش در پروسه ريالي كردن
اختياري بودن جلوگيري از ريالي كردن حواله ها در صورت وجود رسيد با مبالغ صفر
عمليات انبارگرداني با دوره هاي قابل تعريف و خصوصيات قابل تنظيم و صدور تگ هاي مربوطه براساس شرايط و ثبت اتوماتيك نتايج مربوطه و در نهايت صدور اصلاحي
امكان انجام عمليات انبارگرداني به ازاي انبار فعال كاربر مربوطه
قابليت انتخاب تعداد شمارش تا 3 مرحله در خصوصيات انبار گرداني
امكان گرفتن ليست كالاهاي مغايرت دار براساس درصد مغايرت هايي كه مي توان در خصوصيات انبار گرداني تعيين كرد.
قابليت درج اتوماتيك كالاهاي عضو انبار و يا ورود كالا بصورت دستي در شمارش خصوصيات انبار گرداني
امكان انتقال موجودي كالاها به تفكيك انبار به سال مالي جديد
امكان تغيير في يك كالا در رسيد هاي انبار در يك دوره زماني خاص به صورت گروهي
امكان قفل اسناد به تفكيك انبار جهت اسناد قطعي شده
قابليت حصوصي سازي ثبت اطلاعات، عمليات و گزارشات بر اساس صنعت فرش و محاسبه قيمت تمام شده فرش و مديريت كليه مسائل مربوط به نيمه بافت ها طي دوره، از دستگاه رسيده، جذب سربار و ...
ايجاد تاريخچه ريالي كردن اسناد انبار ، نمايش علت ريالي نشدن هر كالا در انبار
log نمودن عمليات كنترل گروهي و حذف كنترل گروهي اسناد امكان صدور فاكتور از آلارم مجوز فروش به تناسب درصد تخفيف جنسي اعمال شده در فاكتور
فرمول تخفيف مقداري - (مقدار حواله / مقدار مجوز فروش)*مقدار پيش فاكتور
فرمول تخفيف جنسي = (مقدار حواله / مقدار مجوز فروش)* تخفيف جنسي پيش فاكتور
امكان غير فعال كردن كالاهاي استفاده نشده
امكان خصوصي سازي پرونده در آلارم مجوز فروش
ايجاد شرح آرتيكل هاي جديد :درج شماره حواله و شماره رسيد و نام مركز هزينه و...
امكان بازيابي مقدار حواله در آلارم مجوز فروش
امكان تكثير كالا با تمامي شاخص‌ها
قابليت انتقال گردش كالا
امكان صدور فاكتور فروش از حواله با توجه به قيمت موجود در دوره قيمت گذاري سيستم فروش
امكان تكثير كالا بر اساس شماره مرجع با كليد ميانبر Ctrl+B
امكان انتخاب / عدم انتخاب همه حواله ها در هنگام ريالي كردن و يا اختصاص دادن چند حواله
log عمليات ابطال ،خروج از ابطال ، قطعي كردن و غير قطي كردن حواله هاي ريالي
امكان قفل مراكز هزينه قطعي شده


گزارشات :
گزارشات متنوع گردش انبارها بر اساس تفكيك انبار، عملكرد انبار، شماره مرجع(Batch Number)، به تفكيك سفارش دهنده و تحويل دهنده و تحويل گيرنده، و تفكيك مراكز هزينه
گزارش تراز ماتريسي چندبعدي انبار با قابليت ردگيري دقيق كليه سطوح اطلاعاتي شامل گروه انبارها، انبارها، گروه كالاها، كالاها، مراكز هزينه، سفارش دهنده ها و تحويل دهنده/گيرنده ها و رجوع به ساير گزارشات
امكان مشاهده و تشخيص حواله هاي ريالي نشده و گرفتن چاپ گزارش مربوطه
تهيه گزارش عملكرد هر يك از انبارها با جزئيات
تهيه گزارش دفتر انبار به تفكيك ريز اسناد و تفكيك نوع اسناد و ساير فيلترهاي اطلاعاتي
امكان تهيه گزارش گردش تفصيلي انبار و گرفتن چاپ كامل و چاپ جزئيات گزارش
تهيه گزارش هاي تفكيكي اسناد انبار
امكان تهيه گزارش مرور انبارها و چاپ تفكيكي جزئيات گزارش مورد نظر
گزارشات متنوع انبار و كاردكس كالا براساس پارامترها و گروه هاي قابل انتخاب و دريافت ساير گزارشات دفتري و آماري
ايجاد چاپ گزارش گردش انبار به تفكيك گروهبندي شاخص به صورت ماتريسي افزودن ستون توضيحات در گزارش دفتر انبار براي رسيد و حواله
امكان طراحي گزارشات در فرم هاي حواله و رسيد
امكان نمايش اختيار بودن ستون ها در گزارشات
چاپ حواله ها با خصوصيات افزوده جهت كنترل دقيق تعداد ، توسط انباردار
خروجي گزارشات بصورت اكسل و ...
امكان تهيه گزارش تقاضاي خريد كالا
 
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار
تصویر نرم افزار انبار و حسابداری انبار