محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امکان تعریف ساختار و سرفصل های بوجه به صورت درختی و با سطوح نا محدود
قابلیت تعریف انواع روش های کنترل بودجه و دوره های ارزیابی بودجه
امکان بودجه ریزی بر اساس مراکز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و کنترل آن
قابلیت تحلیل منابع و مصارف در دوره های بودجه قبلی و جاری
پیکربندی برای کنترل رخدادهای بودجه ای مانند اعتبارات مصوب، اعتبار تخصیص یافته، هزینه قطعی، ذخیره تعهدات احتمالی، علی الحساب و ...
ثبت و مدیریت اطلاعات درخواست های بودجه و اعتبارات و موافقتنامه ها
اخذ گزارشات تفریق بودجه ای و سایر گزارشات مقایسه ای
نگهداری حساب ها و اطلاعات مربوط به فرآیند بودجه نظیر ابلاغ تخصیص، درخواست و جه تامین اعتبار و مصرف اعتبارات و ...
امکان رهگیری وضعیت هر یک از اقلام که برای آن تامین اعتبار شده
اخذ گزارشات متنوع تحلیلی، آماری و نموداری از کلیه طبقه بندی های قانونی نظیر برنامه، فصول فعالیت و طرح و پروژه
کنترل زمان و مدت اعتبارات تامین شده برای هر یک از اقلام جهت تصمیم های مدیریتی
کنترل اعتبارات تامین شده بابت خرید کالا و خدمات و پرداخت قطعی و غیر قطعی
گزارشات مقایسه ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، کنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده و ...
ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
درخواست دمو