محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تعریف ساختار و سرفصل های بوجه به صورت درختی و با سطوح نا محدود
قابلیت تعریف انواع روش های كنترل بودجه و دوره های ارزیابی بودجه
امكان بودجه ریزی بر اساس مراكز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و كنترل آن
قابلیت تحلیل منابع و مصارف در دوره های بودجه قبلی و جاری
پیكربندی برای كنترل رخدادهای بودجه ای مانند اعتبارات مصوب، اعتبار تخصیص یافته، هزینه قطعی، ذخیره تعهدات احتمالی، علی الحساب و ...
ثبت و مدیریت اطلاعات درخواست های بودجه و اعتبارات و موافقتنامه ها
اخذ گزارشات تفریق بودجه ای و سایر گزارشات مقایسه ای
نگهداری حساب ها و اطلاعات مربوط به فرآیند بودجه نظیر ابلاغ تخصیص، درخواست و جه تامین اعتبار و مصرف اعتبارات و ...
امكان رهگیری وضعیت هر یك از اقلام كه برای آن تامین اعتبار شده
اخذ گزارشات متنوع تحلیلی، آماری و نموداری از كلیه طبقه بندی های قانونی نظیر برنامه، فصول فعالیت و طرح و پروژه
كنترل زمان و مدت اعتبارات تامین شده برای هر یك از اقلام جهت تصمیم های مدیریتی
كنترل اعتبارات تامین شده بابت خرید كالا و خدمات و پرداخت قطعی و غیر قطعی
گزارشات مقایسه ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، كنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده و ...
ثبت كلیه وقایع كاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی كاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات