محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سیستم بودجه

با توجه به سابقه ظهور و پيشرفت فن بودجه نويسي در سازمان دولت، تقريبا در كليه كتب و مباني علمي، بررسي سابقه و نقش و اهميت بودجه ريزي، در جريان تكوين برنامه ريزي در دولت مورد توجه قرار گرفته و در اين فرآيند از اقدامات اوليه دولت ها براي تدوين بودجه گرفته تا مباحثي چون "دولت و بودجه از ديدگاه مكاتب اقتصادي" مورد بررسي كامل قرار گرفته است. ولي آنچه حائز اهميت است اينكه در عصر حاضر، ضرورت تهيه بودجه به دولت محدود نشده و موسسات و نهادهاي ديگر، چه عمومي و چه خصوصي، در فرآيند اعمال مديريت خود نيازمند استفاده از ابزار بودجه براي ارزيابي پيش بيني وضعيت آينده و تحت كنترل درآوردن اقدامات آتي خود مي باشند. از اينرو شرکت حساب رایان پارس ، جهت رفع نياز مشتريان و تسهيل نمودن ارزيابي ها سیستم بودجه را توليد نموده است.

 

 
امكان تعریف ساختار و سرفصل های بوجه به صورت درختی و با سطوح نا محدود
قابلیت تعریف انواع روش های كنترل بودجه و دوره های ارزیابی بودجه
امكان بودجه ریزی بر اساس مراكز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و كنترل آن
قابلیت تحلیل منابع و مصارف در دوره های بودجه قبلی و جاری
پیكربندی برای كنترل رخدادهای بودجه ای مانند اعتبارات مصوب، اعتبار تخصیص یافته، هزینه قطعی، ذخیره تعهدات احتمالی، علی الحساب و ...
ثبت و مدیریت اطلاعات درخواست های بودجه و اعتبارات و موافقتنامه ها
اخذ گزارشات تفریق بودجه ای و سایر گزارشات مقایسه ای
نگهداری حساب ها و اطلاعات مربوط به فرآیند بودجه نظیر ابلاغ تخصیص، درخواست و جه تامین اعتبار و مصرف اعتبارات و ...
امكان رهگیری وضعیت هر یك از اقلام كه برای آن تامین اعتبار شده
اخذ گزارشات متنوع تحلیلی، آماری و نموداری از كلیه طبقه بندی های قانونی نظیر برنامه، فصول فعالیت و طرح و پروژه
كنترل زمان و مدت اعتبارات تامین شده برای هر یك از اقلام جهت تصمیم های مدیریتی
كنترل اعتبارات تامین شده بابت خرید كالا و خدمات و پرداخت قطعی و غیر قطعی
گزارشات مقایسه ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، كنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده و ...
ثبت كلیه وقایع كاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی كاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات