محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

خرید عبارت است از کلیه فعالیت های مربوط به تهیه و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب و مدیریت برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات خرید. از این رو سیستم خرید محاسبان، با ارائه امکانات مطلوب جهت ثبت کلیه اطلاعات در دوره های مالی مختلف ، طبقه بندی آن با حفظ صحت و جامعیت آن، تسهیل در روند نمایش اطلاعات بخش های گوناگون سیستم بصورت همزمان و سازمان یافته به ازای مراکز خرید مختلف و فراخوانی اطلاعات مورد نیاز طی گزارشات روزانه، ماهانه و سالیانه ی متفاوت ، امکان یک برنامه ریزی دقیق را در جهت مرتفع نمودن کلیه نیازهای متننوع سازمان های دولتی یا خصوصی و استفاده ی رضایت بخش ایشان فراهم می نماید.

 

 
ثبت اطلاعات پایه شامل لیست فروشنده ها، کارپردازها، اضافات و کسور، نوع خرید، انواع ارز و ...
گروه بندی فروشنده ها بر اساس ساختار مورد نظر کاربر
امکان مدیریت عملیات کارپردازها بر اساس عملیات صورت گرفته توسط آنها
ثبت و مدیریت اطلاعات فاکتور خرید و برگشت از خرید با کلیه خصوصیات لازم
امکان تبدیل فاکتور خرید به رسید انبار با تعیین پارامتر های مورد نیاز
امکان تخفیفات در صدی تعیین کاربر برای هر ردیف، تخفیفات کلی و ...
امکان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاکتور خرید(شامل خرید داخلی، وارداتی، جنس به نمونه و...)
امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری بر اساس عملکردهای مختلف به صورت تفکیکی یا گروهی
امکان ارتباط با سیستم بارکد خوان جهت ثبت کد کالا، مبلغ واحد و ...
امکان تعریف خصوصیات مالی و اعتباری فروشنده ها و استفاده درآلارم های کنترلی
دریافت کلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر خرید، گزارشات آماری فروشنده ها، گزارشات آماری کالا و ...
امکان تهیه گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان خرید از فروشنده ها و کارپردازها
درخواست دمو   درخواست دمو