محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ثبت اطلاعات پایه شامل لیست فروشنده ها، کارپردازها، اضافات و کسور، نوع خرید، انواع ارز و ...
گروه بندی فروشنده ها بر اساس ساختار مورد نظر کاربر
امکان مدیریت عملیات کارپردازها بر اساس عملیات صورت گرفته توسط آنها
ثبت و مدیریت اطلاعات فاکتور خرید و برگشت از خرید با کلیه خصوصیات لازم
امکان تبدیل فاکتور خرید به رسید انبار با تعیین پارامتر های مورد نیاز
امکان تخفیفات در صدی تعیین کاربر برای هر ردیف، تخفیفات کلی و ...
امکان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاکتور خرید(شامل خرید داخلی، وارداتی، جنس به نمونه و...)
امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری بر اساس عملکردهای مختلف به صورت تفکیکی یا گروهی
امکان ارتباط با سیستم بارکد خوان جهت ثبت کد کالا، مبلغ واحد و ...
امکان تعریف خصوصیات مالی و اعتباری فروشنده ها و استفاده درآلارم های کنترلی
دریافت کلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر خرید، گزارشات آماری فروشنده ها، گزارشات آماری کالا و ...
امکان تهیه گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان خرید از فروشنده ها و کارپردازها
درخواست دمو