محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
ثبت اطلاعات پایه شامل لیست فروشنده ها، كارپردازها، اضافات و كسور، نوع خرید، انواع ارز و ...
گروه بندی فروشنده ها بر اساس ساختار مورد نظر كاربر
امكان مدیریت عملیات كارپردازها بر اساس عملیات صورت گرفته توسط آنها
ثبت و مدیریت اطلاعات فاكتور خرید و برگشت از خرید با كلیه خصوصیات لازم
امكان تبدیل فاكتور خرید به رسید انبار با تعیین پارامتر های مورد نیاز
امكان تخفیفات در صدی تعیین كاربر برای هر ردیف، تخفیفات كلی و ...
امكان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاكتور خرید(شامل خرید داخلی، وارداتی، جنس به نمونه و...)
امكان صدور اتوماتیك سند حسابداری بر اساس عملكردهای مختلف به صورت تفكیكی یا گروهی
امكان ارتباط با سیستم باركد خوان جهت ثبت كد كالا، مبلغ واحد و ...
امكان تعریف خصوصیات مالی و اعتباری فروشنده ها و استفاده درآلارم های كنترلی
دریافت كلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر خرید، گزارشات آماری فروشنده ها، گزارشات آماری كالا و ...
امكان تهیه گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان خرید از فروشنده ها و كارپردازها