محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سیستم خرید

خريد عبارت است از كليه فعاليت هاي مربوط به تهيه و تحويل مواد و اقلام مورد نياز سازمان در زمان مناسب و مديريت برنامه ريزي و سازماندهي و هماهنگي و هدايت و كنترل عمليات خريد. از اين رو سيستم خريد محاسبان، با ارائه امكانات مطلوب جهت ثبت كليه اطلاعات در دوره هاي مالي مختلف ، طبقه بندي آن با حفظ صحت و جامعيت آن، تسهيل در روند نمايش اطلاعات بخش هاي گوناگون سيستم بصورت همزمان و سازمان يافته به ازاي مراكز خريد مختلف و فراخواني اطلاعات مورد نياز طي گزارشات روزانه، ماهانه و ساليانه ي متفاوت ، امكان يك برنامه ريزي دقيق را در جهت مرتفع نمودن كليه نيازهاي متننوع سازمان هاي دولتي يا خصوصي و استفاده ي رضايت بخش ايشان فراهم مي نمايد.

 

 
ثبت اطلاعات پایه شامل لیست فروشنده ها، كارپردازها، اضافات و كسور، نوع خرید، انواع ارز و ...
گروه بندی فروشنده ها بر اساس ساختار مورد نظر كاربر
امكان مدیریت عملیات كارپردازها بر اساس عملیات صورت گرفته توسط آنها
ثبت و مدیریت اطلاعات فاكتور خرید و برگشت از خرید با كلیه خصوصیات لازم
امكان تبدیل فاكتور خرید به رسید انبار با تعیین پارامتر های مورد نیاز
امكان تخفیفات در صدی تعیین كاربر برای هر ردیف، تخفیفات كلی و ...
امكان تعریف ماهیتهای مختلف برای صدور اقلام فاكتور خرید(شامل خرید داخلی، وارداتی، جنس به نمونه و...)
امكان صدور اتوماتیك سند حسابداری بر اساس عملكردهای مختلف به صورت تفكیكی یا گروهی
امكان ارتباط با سیستم باركد خوان جهت ثبت كد كالا، مبلغ واحد و ...
امكان تعریف خصوصیات مالی و اعتباری فروشنده ها و استفاده درآلارم های كنترلی
دریافت كلیه گزارشات مدیریتی شامل دفاتر خرید، گزارشات آماری فروشنده ها، گزارشات آماری كالا و ...
امكان تهیه گزارشات مقایسه ماهیانه و میزان خرید از فروشنده ها و كارپردازها