محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
تعریف دینامیک کلیه گروه های ترکیبی ساخت یافته بر اساس سرفصل های حسابداری
امکان ترکیب هرگونه ضریب و استفاده از هر نوع عملیات در تعریف گروه ها
امکان تعیین ماهیت گروه ها بر اساس معیارهای ساختار مالی مجموعه
استفاده از کلیدهای میانبر جهت سهولت در کار با سیستم
مشاهده و کنترل راحت و مناسب بر سطوح مختلف سرفصل های حسابداری کاربر
امکان تعریف نامحدود گزارشات مالی موردنیاز با هر نوع ساختار موردنیاز
تعیین فیلترهای تاریخی بر روی گزارشات بر اساس نیاز کاربر
ذخیره سازی ساختار گزارشات در سیستم و امکان استفاده مداوم از گزارشات
تعیین پارامترهای پایه موردنیاز در سیستم بر اساس خواسته های کاربری
دریافت گزارشات لیستی، افزایشی و یادداشت های مالی از سیستم
درخواست دمو