محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

یکی از شیوه های اصلی تحلیل گران مالی در ارزیابی شرکتها استفاده از صورتهای مالی سازمان می باشد، صورتهای مالی از جمله گزارشات تخصصی و زمانبر هر واحد مالی می باشد که از جمع آوری اطلاعات مالی سیستم حسابداری استخراج می شود به همین دلیل تهیه مکانیزه این نوع گزارشات باعث افزایش اطمینان، سرعت و کاهش خطاهای احتمالی می شود.
 

از اینرو شرکت حساب رایان در جهت پاسخ به نیاز مشتریان سیستم صورتهای مالی را طراحی و تولید نموده است تا مدیران مالی امکان تهیه گزارشات مالی و یادداشتهای مالی مختلف را در جهت ارائه به ذینفعان بیرونی و داخلی سازمان داشته باشند.

 

 
تعریف دینامیک کلیه گروه های ترکیبی ساخت یافته بر اساس سرفصل های حسابداری
امکان ترکیب هرگونه ضریب و استفاده از هر نوع عملیات در تعریف گروه ها
امکان تعیین ماهیت گروه ها بر اساس معیارهای ساختار مالی مجموعه
استفاده از کلیدهای میانبر جهت سهولت در کار با سیستم
مشاهده و کنترل راحت و مناسب بر سطوح مختلف سرفصل های حسابداری کاربر
امکان تعریف نامحدود گزارشات مالی موردنیاز با هر نوع ساختار موردنیاز
تعیین فیلترهای تاریخی بر روی گزارشات بر اساس نیاز کاربر
ذخیره سازی ساختار گزارشات در سیستم و امکان استفاده مداوم از گزارشات
تعیین پارامترهای پایه موردنیاز در سیستم بر اساس خواسته های کاربری
دریافت گزارشات لیستی، افزایشی و یادداشت های مالی از سیستم
درخواست دمو   درخواست دمو