محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سیستم صورتهای مالی پویا

يكي از شيوه هاي اصلي تحليل گران مالي در ارزيابي شركتها استفاده از صورتهاي مالي سازمان مي باشد، صورتهاي مالي از جمله گزارشات تخصصي و زمانبر هر واحد مالي مي باشد كه از جمع آوري اطلاعات مالي سيستم حسابداري استخراج مي شود به همين دليل تهيه مكانيزه اين نوع گزارشات باعث افزايش اطمينان، سرعت و کاهش خطاهاي احتمالي مي شود.
 

از اينرو شركت حساب رايان در جهت پاسخ به نياز مشتريان سيستم صورتهاي مالي را طراحي و توليد نموده است تا مديران مالي امكان تهيه گزارشات مالي و يادداشتهاي مالي مختلف را در جهت ارائه به ذينفعان بيروني و داخلي سازمان داشته باشند.

 

 
تعریف دینامیك كلیه گروه های تركیبی ساخت یافته بر اساس سرفصل های حسابداری
امكان تركیب هرگونه ضریب و استفاده از هر نوع عملیات در تعریف گروه ها
امكان تعیین ماهیت گروه ها بر اساس معیارهای ساختار مالی مجموعه
استفاده از كلیدهای میانبر جهت سهولت در كار با سیستم
مشاهده و كنترل راحت و مناسب بر سطوح مختلف سرفصل های حسابداری كاربر
امكان تعریف نامحدود گزارشات مالی موردنیاز با هر نوع ساختار موردنیاز
تعیین فیلترهای تاریخی بر روی گزارشات بر اساس نیاز كاربر
ذخیره سازی ساختار گزارشات در سیستم و امكان استفاده مداوم از گزارشات
تعیین پارامترهای پایه موردنیاز در سیستم بر اساس خواسته های كاربری
دریافت گزارشات لیستی، افزایشی و یادداشت های مالی از سیستم