محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
تعریف دینامیك كلیه گروه های تركیبی ساخت یافته بر اساس سرفصل های حسابداری
امكان تركیب هرگونه ضریب و استفاده از هر نوع عملیات در تعریف گروه ها
امكان تعیین ماهیت گروه ها بر اساس معیارهای ساختار مالی مجموعه
استفاده از كلیدهای میانبر جهت سهولت در كار با سیستم
مشاهده و كنترل راحت و مناسب بر سطوح مختلف سرفصل های حسابداری كاربر
امكان تعریف نامحدود گزارشات مالی موردنیاز با هر نوع ساختار موردنیاز
تعیین فیلترهای تاریخی بر روی گزارشات بر اساس نیاز كاربر
ذخیره سازی ساختار گزارشات در سیستم و امكان استفاده مداوم از گزارشات
تعیین پارامترهای پایه موردنیاز در سیستم بر اساس خواسته های كاربری
دریافت گزارشات لیستی، افزایشی و یادداشت های مالی از سیستم