محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
دریافت سفارشات رسیده از واحد فروش و یا سایر واحدهای تقاضا کننده
قابلیت پیش بینی سفارشات بر اساس الگوی سفارشات فصلی، ماهانه و یا سالانه قبلی و یا بر اساس الگوی باز
پیش بینی سفارشات قابل انجام در یک پریود زمانی بر اساس توان ایستگاه های تولید و خطوط کاری و برنامه تجهیزات و پرسنل
اعلام برنامه تولید بر اساس واحد های کاری و سایر خصوصیات مرتبط در آنها
تولید فرم شروع مجوز کار و صدور آن
ارائه یک برنامه مشخص به تفکیک هر ایستگاه کاری
امکان ارسال پیام های توضیحی کاربران و بخش های تولید برای یکدیگر به صورت Offline و مدیریت پیام ها
قابلیت ارئه برنامه ریزی دوره ای دلخواه از جمله هفتگی، ماهانه و سالانه
امکان ارائه دستورات ساخت خاص یا عمومی بر اساس باقیمانده انبار، مواد اولیه و محصول
قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال Offline اسناد در سیستم با فرمت XML
به کارگیری تقویم کاری در برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن روزهای تعطیل سال
خبرگی در پیش بینی سفارشات بر اساس نیاز دوره ای گذشته بازار
ارتباط دائمی و کنترل لحظه ای با سیستم انبار جهت کنترل مواد اولیه و محصولات موجود
درخواست دمو