محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
دریافت سفارشات رسیده از واحد فروش و یا سایر واحدهای تقاضا كننده
قابلیت پیش بینی سفارشات بر اساس الگوی سفارشات فصلی، ماهانه و یا سالانه قبلی و یا بر اساس الگوی باز
پیش بینی سفارشات قابل انجام در یك پریود زمانی بر اساس توان ایستگاه های تولید و خطوط كاری و برنامه تجهیزات و پرسنل
اعلام برنامه تولید بر اساس واحد های كاری و سایر خصوصیات مرتبط در آنها
تولید فرم شروع مجوز كار و صدور آن
ارائه یك برنامه مشخص به تفكیك هر ایستگاه كاری
امكان ارسال پیام های توضیحی كاربران و بخش های تولید برای یكدیگر به صورت Offline و مدیریت پیام ها
قابلیت ارئه برنامه ریزی دوره ای دلخواه از جمله هفتگی، ماهانه و سالانه
امكان ارائه دستورات ساخت خاص یا عمومی بر اساس باقیمانده انبار، مواد اولیه و محصول
قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال Offline اسناد در سیستم با فرمت XML
به كارگیری تقویم كاری در برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن روزهای تعطیل سال
خبرگی در پیش بینی سفارشات بر اساس نیاز دوره ای گذشته بازار
ارتباط دائمی و كنترل لحظه ای با سیستم انبار جهت كنترل مواد اولیه و محصولات موجود