محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تعریف گروه بندی و دسته بندیهی اموال ( و مرتبط با كدینگ انبار ) و تعیین روش و نرخ محاسبه استهلاك
ثبت اطلاعات شناسنامه ای اموال به تفكیك گروه های استاندارد اموال
كنترل روند گردش اموال در طول تاریخ شامل چرخه خرید، بهره برداری، تحویل، تعمیرات، حوادث و ...
ثبت و تعیین محل استقرار، مركز هزینه، فرد تحویل گیرنده و سایر خصوصیات تحویل كالا
امكان ثبت تعدیل، تجدید نظر و تجدید ارزیابی اموال و كنترل همزمان روند
ثبت و مدیریت اطلاعات فروش و اهدای اموال، خروج موقت و خروج دائم
ثبت و مدیریت اطلاعات تعمیرات و حوادث كالا و آرشیو نمودن ریزتغییرات در كاهش یا افزایش بهای كالا
نمایش درختواره استقرار كالا در محلهای فیزیكی سازمان به صورت لحظه ای و با اطلاعات كامل
پیش بینی بیمه اموال، بازرسی اموال، نقل و انتقالات اموال، تغییر وضعیت اموال و ...
صدور اتوماتیك سند حسابداری (تفكیكی یا تركیبی) متناسب با دسته بندی های موردنظر
قابلیت شبیه سازی اطلاعات جهت جلوگیری از كارهای تكراری، چاپ پلاك اموال و ...
دریافت گزارشات دارائیهای ثابت در سطوح ریز، صورت خلاصه استهلاك، دارائیهای نزد كاركنان، اموال یك ریالی و ...
امكان ارائه گزارش خلاصه پرونده اموال شامل كلیات ویژگی های اموال، وقایع رخ داده بر اموال و نمودار چرخه عمر اموال
امكان تعیین اموال اسقاطی و فروش جمعی ین اموال و تهیه گزارشات لازم
ثبت كلیه وقیع كاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی كاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
دریافت كارت اموال در فرمت استاندارد بری هر كالا با توجه به خصوصیات ذكر شده