محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امکان تعریف انواع بانک و شعب مرتبط و حسابهای مربوطه
امکان افتتاح حساب، تعریف دسته چکها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چکها
انجام کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد،خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
پرفراژ چک با انجام تنظیمات لازم المانهای واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چکهای بانکهای مختلف
امکان معرفی و کنترل موجودی صندوقها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نامحدود برای هریک از صندوقها و بانکهای تعریف شده
ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانکهای مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجور دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)
امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک
قابلیت انتقال حسابهای مانده دار به دوره بعد (شامل ریز دریافتی، پرداختی، درجریان وصول، مانده موجودی بانکها و...)
صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق و نیاز به حداقل دانش حسابداری
قابلیت دسته بندی و گروه بندی دریافت ها و پرداخت ها و تهیه گزارش های مربوط (منابع و مصارف)
امکان تهیه دفاتر و گزارش های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و ...
امکان راس گیری از اسناد دریافتی مدت دار (ارزش فعلی بر اساس نرخ بهره معین)
درخواست دمو