محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تعريف انواع بانك و شعب مرتبط و حسابهاي مربوطه
امكان افتتاح حساب، تعريف دسته چكها و كنترل روند صدور عمليات بانكي چكها
انجام كليه امور بانكي چكها شامل دريافت و پرداخت، واگذاري، وصول، برگشت، استرداد،خرج كرد، ضمانت و ابطال آنها
پرفراژ چك با انجام تنظيمات لازم المانهاي واقع بر روي چك با توجه به گوناگون بودن دسته چكهاي بانكهاي مختلف
امكان معرفي و كنترل موجودي صندوقها (ريالي، ارزي، مسكوكات، اسناد بهادار و مدت دار)
ثبت و چاپ اسناد دريافت و پرداخت به صورت چند رديفي نامحدود براي هريك از صندوقها و بانكهاي تعريف شده
ثبت و صدور رسيد براي كليه مراحل عمليات دريافت و پرداخت
امكان گرفتن مغايرت بانكي از بانكهاي مختلف با كنترل دقيق ريز عمليات
ثبت برگه هاي دستور پرداخت و يا مجور دريافت (با امكان كنترل مانده حسابها)
امكان ارائه گزارش خلاصه وضعيت و موجودي بانك و صندوق در هر لحظه
چاپ اعلاميه واگذاري به تفكيك هر بانك
قابليت انتقال حسابهاي مانده دار به دوره بعد (شامل ريز دريافتي، پرداختي، درجريان وصول، مانده موجودي بانكها و...)
صدور همزمان و غير همزمان اسناد حسابداري براي كليه مراحل با كنترل دقيق و نياز به حداقل دانش حسابداري
قابليت دسته بندي و گروه بندي دريافت ها و پرداخت ها و تهيه گزارش هاي مربوط (منابع و مصارف)
امكان تهيه دفاتر و گزارش هاي ريز، تحليلي دريافت و پرداخت به تفكيك صندوق يا بانك، طرف حساب و ...
امكان راس گيري از اسناد دريافتي مدت دار (ارزش فعلي بر اساس نرخ بهره معين)