محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP
 
امكان تعریف انبار و گروه های انبار به صورت نامحدودو درختی و امكان جابجایی گروه ها و انبارها با حفظ سابقه گردش
تعیین كالاهای عضو انبار جهت كنترل منطقی گردش و جلوگیری از اشتباه كاربری
امكان تعریف كالا و گروه های كالا به صورت نامحدود و قدرت جابجایی گروه ها و كالا ها با حفظ سابقه گردش
كنترل موجودی (حداقل و حداكثر موجودی، نقطه سفارش و میزان سفارش) و آلارم سفارش كالا و اعلام موجودی
امكان تعیین كالاهای مشابه جهت استفاده در صنایع خاص
مدیریت كنترل شاخص نامحدود جهت جلوگیری از تعدد كدینگ كالا در ساختارهای منظم
امكان تعریف كدینگ كالا و گروههای كالا بدون وابستگی به گروه های بالاتر و یا استفاده از روش كنترل شده
ثبت كلیه ورودی ها و خروجی ها و اصلاحیه های مربوط با عملكرد های قابل تعریف برای آنها جهت دسته بندی دقیق
امكان صدور مجوز خروج كالا بر اساس حواله های ثبت شده در سیستم و چاپ جهت تایید خروج از انبار
امكان صدور و ورود داده ها در سیستم در قالب XML با استفاده از استاندارد های موجود (Import & Export)
امكان صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیك از سیستم انبار و بر اساس نوع سند وارده و صادره
انتقال كالا میان انبارها با استفاده از حواله مستقیم میان انبارها
عملیات انبارگردانی با دوره های قابل تعریف و خصوصیات قابل تنظیم و صدور تگ های مربوطه براساس شرایط
ثبت اتوماتیك نتایج ناشی از انبارگردانی به عنوان موجودی اول دوره بعد
گزارشات متنوع گردش كالا و انبار بر اساس پارامترها و گروه های قابل انتخاب
گزارشات كاردكس و موجودی كالا بر اساس گروه ها و خصوصیات قابل انتخاب و آمارهای مربوط