محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

معابر شهری یکی از دارایی های با ارزش شهری و شهروندان یک شهر است که سلامت آن بصورت مستقیم در کیفیت حمل و نقل و روان بودن ترافیک شهری تاثیرگذار بوده و میزان سرمایه گذاری اولیه انجام شده برای ایجاد آنها ، بخصوص معابر آسفالت شده و جدول گذاری شده ، بسیار زیاد و در خور توجه می باشد. لذا نظارت دقیق بر وضعیت معابر و ترمیم و بازسازی به موقع خرابی های آن ، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در همین راستا نظارت بر معابر در گذشته بصورت چشمی و میدانی صورت می گرفت تا در صورت امکان ، خرابی های حادث شده در آن اعم از تاثیرات محیطی یا انسانی ، به موقع شناسایی شده و ترمیم گردد که این روش علاوه بر هزینه زیاد و سرعت کم فرایند برداشت و ثبت ، عدم امکان کنترل موثر را نیز دارا بود.


به همین خاطر امروزه از روش های مکانیزه و نیمه مکانیزه برای نظارت وارزیابی معابر استفاده می شود. در همین راستا شرکت حساب رایان پارس ، سامانه نیمه مکانیزه ارزیابی معابر را طراحی و در سبد کالای خود قرار داده در شهرداری ها و سایر متولیان امر نظارت و پایش معابر ، با استفاده از این سامانه ، با سرعت و دقت بالا نسبت به بررسی و شناسایی وضعیت معابر اقدام نمایند.
 

 • استفاده از فرم های ساده
 • قابلیت درج تصویر و موقعیت خرابی
 • قابلیت اندازه گیری اندازه خرابی
 • امکان تعریف و ارجاع پروژه
 • محدودیت بازه زمانی برای برداشت اطلاعات و ارزیابی معابر
 • محدودیت ارزیابی در نور کم
 • امکان ارسال اطلاعات به صورت آنلاین از محل ارزیابی
 • امکان کنترل نتیجه ارزیابی و انجام اصلاحات لازم
 • تعیین نوع اقدام نگهداری (بر اساس فهارس بهای فشرده توسط عامل چهارم و مشاور آبهای سطحی)
 • امکان تعریف پروژه و تعیین اولویت انجام (از نظر منطقه)
 • محدودیت سقف ریالی برای تعریف پروژه
 • امکان دریافت نتایج اولویت ها و بودجه مصوب به صورت آنلاین
 • سطح بندی اطلاعات، و طبقه بندی نحوه دسترسی به اطلاعات
 • امکان مستند سازی اقدامات انجام شده پس از اجرای پروژه (درج تصاویر و مشخصات کار انجام شده به تفکیک هر پروژه مصوب)
درخواست دمو   درخواست دمو