درباره شرکت حساب رایان

تولید کننده نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

امانت داری ، پاسداری و نگهداشت اسرار کـاری و اطلاعات مشتریان شرکت حساب رایان پارس ، بزرگ ترین و شاخص ترین دلیـل ادامـه همکـاری ما با آنهاست
رفتار ما و مجموعه کارکنان شرکت حساب رایان در برخورد با مشتری بایـد سـبب رضایتـمندی و ایجـاد حـس آرامـش توام با اطمینان در مشتری گردد
 
مشتری ، شریک تجاری ماست و موفقیت مجموعه ما در گرو رضایت مندی مشـتریان از مجموعه خدمات و محصولات شرکت حساب رایان پارس می باشد
صداقت ، کلید امتداد موفقیت میباشد ، با راستگوئی و پایبندی به فرهنگ پاسخگوئی ، همواره در تلاش برای آسایش مشتری و کارکنـان مجموعه می باشیم
 
باید برای مشتریان و وقت ، سرمایه ها و نیروهای آنها ، ارزش قائل بود تا وجود مجموعه ما در کنار آنها ، سبب کمک به حرکت رو به رشد ایشان گردد
کارکنان مجموعه ، سرمایه های اصلی شرکت حساب رایان پارس میباشند ، بنابراین تمـام تلاش ما ، آسایش و آرامش فکری ، مادی و معنوی آنهاست
 
رعایت اصول اخلاقی ، صفات معنوی ، نظـم و ترتیب ، وقت شـناسی ، آراستگی ، مهرورزی و رعایت انصاف و عدالت ، سرلوحه همیشگی کار ماست
اگر حضور ما و خدمات ما سبب کمک به اقتصاد جامعه ، آسایش مردم ، گسترش تکنولوژی موجود و بهبود اوضاع مشتری نگردد مــا دیگر نخواهیم بود
 
پیشنهادات ، انتقادات و نظرات مشـتریان و کارکنـان شرکت حساب رایان پارس ، همواره سبب افزایش کیفیت خدمات و محصـولات ما به آنهاسـت
هرچند بدون درآمد مناسب قادر به ادامه خدمت نخواهیم بود ولی سود مادی هدف ما نیست و کارآفرینی بزرگترین دغدغه ما برای کمک به اقتصاد کشور است
 
حقوق مادی و معنوی شرکت ها و مشتریان نسبت به محصولات آنها را محترم شمرده و از هرگونه عمل غیر اخلاقی و خلاف قانون ، خودداری مینمائیم
خدمات و محصولات شرکت حساب رایان پارس در جهت توسـعه و پیشرفت جـامعه ، کمـک به حفظ محیـط زیسـت و حمایت از آن و حفـظ منـابع ملـی می باشـد