اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
اصلی ترین هدف ازحسابداری بخش عمومی بعنوان یک امین، پشتیبانی و مدیریت وجوه مردم و تخلیه مسئولیت پاسخگویی میباشد. حسابداری صندوق بعنوان یک اقدام منطقی در جهت خدمت، همانند یک حربه کنترل قابل اعتماد در راستای وصول چنین اهدافی است. با تاکید بر حسابداری تعهدی که در سنجش و اندازه گیری عملکرد فعالیت های دولتی خیلی قابل اعتمادتر از حسابداری نقدی است. این مقاله سعی دارد ارتباط حسابداری صندوق را در پذیرش مطرح حسابداری تعهدی توسط دولت فدرال مالزی را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابرین، اهداف این مقاله فراهم ساختن مدارک و شواهد نوشتاری برای پشتیبانی از تناسب حسابداری صندوق برای پذیرش مبنای تعهدی گزارش های مالی در دولت مالزی میباشد
 

مقدمه
بطور سنتی سیستم های بودجه ای تزریق-محور و سیستم های حسابداری نقد-محور با هدف پشتیبانی و مدیریت وجوه مردم و تخلیه مسئولیت پاسخگویی در حسابداری و گزارش مالی توسط دولت ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد .با اینحال این سیستم های حسابداری سنتی اطلاعات حسابداری را که در جهت اقدام موثرانه و کارا ضرورت دارد , برای دولت فراهم نمی نماید .تعداد زیادی از کشورها از قبیل استرالیا , زلاندنو,و بریتانیا وجود دارند که سیستم های بودجه ای خود را از حالت تزریقی به حالت پی آمدی و از سیستم های حسابداری نقد-محور به شکل نوعی سیستم تعهدی انتقال داده اند.

اصلی ترین هدف از حسابداری بخش عمومی در روزهای نخست ع برجسته نمودن تدارکات قراردادی و حقوقی دولت بوده است . دولت همانند یک متولی امین وجوه مردم ومسئولیت پاسخگویی تخلیه را پشتیبانی و مدیریت مینماید , عمل میکند و بنابرین حسابداری صندوق را بعنوان یک ابزار کنترلی قابل اعتماد در راستای رسیدن به چنین اهدافی مورد استفاده قرار میدهد.حسابداری صندوق که توسط دولت یا سازمانهای غیر انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد, نوعی سیستم حسابداری است که بیشتر روی پاسخ دهی تاکید دارد تا سودمندی . آن یک مجموعه حفظ خود تعادل حسابهاست و بر طبق قوانین و مقررات یا محدودیت ها و انحصارات خاصی برای اهداف خاصی منفک شده است.

رشد سریع تاسیس انواع آژانس های تجاری دولتی و اصلاحات مالی بخش عمومی , نیاز برای اتخاذ حسابداری تعهدی در بخش عمومی را در سنجش و اندازه گیری عملکرد ,اطلاعات مالی بر روی نتایج عملیاتی و مدیریت مالی موثر مطالبه مینماید (ّFreeman & Shoulders, 1999 and Accountants Today , 2011) . از جمله تغییرات بیشمار در حسابداری دولتی در سالهای اخیر , اتخاذ حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری عمومی بین المللی (IPSAS ) میباشد . صورتهای مالی تهیه شده بر مبنا تعهدی کاربرهای معاملات گذشته در بر دارنده پرداخت ودریافت وجه میباشد.آنها همچنین نشان از ملزوماتی برای پرداخت وجوهی در آینده و منابعی که نقدینگی را که قرار است در آینده دریافت گردد را ارائه مینماید.

در ارزیابی مفهوم ربط یا نامربوط بودن حسسابداری تعهدی برای دولت فدرال مالزی در محیط های حسابداری تعهدی , مروری اساسی بر روی نوشتجات با رویکرد حقیقت یابی بعنوان پشتیبانان روش شناختی تحقیق برای نیل به دو هدف ذیل این مطالعه بکار میرود :

 • الف) سنجیدن اینکه آیا حسابداری صندوق هنوز در سیرتحولی دولت فدرال مالزی برای محیط های حسابداری مربوط است یا نه
 • ب) مرور و بررسی نوشتجات مرتبط با حسابداری صندوق بر مبنا سیستم های گزارش مالی تعهدی دولت فدرال در دو کشور توسعه یافته ایالات متحده و نیوزلند 

امید میرود که یافته های تحقیقی از طریق مرورشدید نوشتجات خواهد توانست مساعدتهایی را در راستای مطالعاتی که در آینده انجام می پذیرد , بنماید . این مقاله می تواند شهود نوشتاری را برای حمایت از ارتباط مفهوم حسابداری صندوق دراخذ و پذیرش مبانی حسابداری تعهدی برنامه ریزی شده در راستای سیستم های گزارش مالی خودش برای دولت فدرال مالزی را فراهم نماید .رویکرد حقیقت یاب این مقاله ممکن است به پشتیبانی از استراتژی اعتماد و خط و مشی کلی بخش عام حسابداری ( AGD ) در راستای تحول حسابداری تعهدی کمک نماید .

مرور نوشتجات و زمینه تحقیق
حسابداری صندوق برای ارتقاء کنترل و مسئولیت پاسخگویی بر روی منابع محدود شده مورد انتقتد قرار می گرفت .دولت منابع جداگانه ای را در داخل انواع متعدد صندوقها تاسیس نموده تا مطمئن شود به اینکه آنها با محدودیتهایی که از طریق قانونگزاران , اهداکنندگان , اعطا کنندگان و سایر جناحهای بیرونی اعمال میشود مطابقت داشته باشند. (Lynn & Freemann, 1983) حسابداری صندوق سیاست , اقتصاد و تفاوتهای حقوقی را که بین خدمات فراهم آمده و فعالیتهایی که روی سازمانهای بخش عمومی شده را مورد ملاحظه قرار میدهد. (cited in Kalsom, Rozainun, & Y. Nurli, 2012) موجودیت داشتن بعنوان یک حسابداری , هر صندوقی بعنوان یک مجموعه ای از حسابداری تعادل - خود شامل دارایی ها , بدهی ها , درامدها , مخارج و تعادل صندوق خود میباشد .صندوقهای متعددی بطور مشترک از طرف دولت و سازمانهای غیر انتفاعی برای حسابداری منابع و فعالیتهای خود مورد استفاده قرار می گیرند.

اهداف حسابداری صندوق عبارت است از نشان دادن شرایط مالی و تغییرات آن در سازمانها , نتایج عملیات سازمان و انطباق آن در با محدودیتهای قانونی , بنا به نظر رازک و هورش 1995 تاثیرات عملی اتخاذ حسابداری صندوق بستگی دارد به وسعتی که کدام صندوق های مختلف بکار گرفته شده اند و شکل و وسعت کدام حسابهای صندوق افراد در حسابهای نهایی یکی شده است . آنچه در ذیل می اید عبارت از بحث هایی بر علیه حسابداری صندوق بر اساس مرور نوشتجاتی است که در اینگرام 1986 نشان داده شده است میباشد :

 • 1) آن از توصیف نتایج عملیاتی دولت بطور کل ناتوان است
 • 2) آن برای فهم کاربران خارجی بیش از اندازه پیچیده است
 • 3) آن برروی انطباق قانونی خیلی زیاد تمرکز دارد و بر عکس بر روی ارزیابی خیلی کم
 • 4) آن بر مالیات دهندگان اجازه نمیدهد نیاز به مالیات را تعیین نمایند
 • 5) آن به مدیران اجازه میدهد تا کار را بپیچانند ودر نتیجه از منابع اختلاس نموده و از صندوقها سوء استفاده نمایند

با اینحال با ضرورت مبنا تعهدی حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی ( IPSAS ) صورتهای مالی تهیه شده بر اساس تعهد , مزیت های ذیل را فراهم میسازد.

 • 1) آن نشان میدهد که یک نهاد چگونه فعالیتهایش را تامین سرمایه نموده و به نیازهای پولی خود رسیدگی نماید
 • 2) آن به کاربران اجازه میدهد تا توانایی بازدهی یک نهاد ر در راستای تامین سرمایه برا ی فعالیتهایش و رسیدگی به پاسخگویی و تعهدات خود را مورد ارزیابی قرار دهد
 • 3) آن موقعیت مالی یک نهاد و تغییرات آن را نشان میدهد
 • 4) آن فرصتهایی را برای نشان دادن موفقیت های مدیریتی منابع یک نهاد را برای آن نهاد فراهم میسازد.
 • 5) آن برای ارزیابی اجرا و عملکرد یک نهاد به لحاظ هزینه های خدماتی و کارایی و دستاورد آن نهاد مفید میباشد


انواع دولتی (صندوق)، آن عده صندوق هایی تعریف می شوند که در آن تاکیدهای حسابداری (تمرکز اندازه گیری) در فعالیت های مخارج قرار داده می شوند. اساس اندازه گیری بکار رفته در سیستم حسابداری دولتی، به وجه یا وجوهی که درگیرند و از طریق قضاوت مالی راهنمایی می گردد، بستگی دارد (Hepworth 2003). در ایالات متحده امریکا، صندوق های دولتی از قبیل صندوق عمومی، صندوق های درآمد خاص، صندوق خدمات بدهی، صندوق های پروژه سرمایه از مبنای حسابداری اصلاح شده را با تمرکز اندازه گیری بر روی منابع مالی حال حاضر بکار می برند.

تحت چنین اصول حسابداری، درآمدها در زمان بدست آمده مورد شناسایی قرار می گیرند و مخارج در دوره ای که پاسخگویی متحمل شده مورد شناسایی قرار می گیرند. در تجدید نظر کردن حسابداری مالی در US مدل گزارشی مالی دولتی شماره 34 GASB ، آمادگی سازی صورت های وجوه دولتی ذیل را مطالعه می نماید.

 • 1. صندوق دولتی بر روی مسئولیت جوابگویی مالی دولت، انطباق بودجه ای، سلامتی مالی دوران کوتاهی که مورد استفاده حسابداری تعهدی اصلاح شده می باشد، متمرکز است.
 • 2. بیانیه های عظیم دولتی دو گزارش مالی جدیدی را خواستار است: الف) بیانیه دارایی های خالص (ترازنامه) ب) بیانیه فعالیت (بیانیه درآمد) با استفاده از حسابداری تعهدی برای تمام فعالیت های دولتی
 • 3. بیانیه های مالی جداگانه برای صندوق های دولتی، صندوق های اختصاصی و صندوق های امانتی تهیه می گردد. صندوق های اصلی افراد دولتی و صندوق های سرمایه ای افراد اصلی، در ستون های جداگانه ای در بیانیه های مالی گزارش می شوند.
 • 4. بیانیه های صلح طلبانه، تقارن پولی صندوق های دولتی ، برای بیانیه دارایی های خالص، بیانیه صلح طلبانه بیانیه، درآمد ها، مخارج و تغییرات در تعادل پولی صندوق های دولتی به بیانیه فعالیت ها.

دولت های فدرال و ایالتی در مالزی یک اصول پولی اصلاح شده ای را اتخاذ نموده اند. از حسابداری برای آماده سازی بیانیه های مالی سالیانه، تحت اصول پولی اصلاح شده حسابداری، مخارجی که سالی مالی قبلی استعلام می شود، در ژانویه سال مالی جدید پرداخت خواهد گردید. با توجه به دولت محلی برند ها و شرکت های مربوط به دولت در مالزی آنها یک اصول حسابداری تعهدی را در آماده سازی اهداف کلی از بیانیه های مالی را اتخاذ نموده اند.

در مفاد دولت مالزی، تدارکات مالی قانون اساسی فدرال 1957 و روش های مالی اصل 1957، با جزئیات تدارکات مالی را با توجه به مسئولیت جوابگویی و موضوعات تحلیلی، توصیف می نماید.

اهداف روش های مالی اصل 1957 در ذیل آمده اند:

 • 1. فراهم نمودن راهبردهایی برای کنترل و مدیریت سرمایه مردم برای تمام ملل
 • 2. فراهم نمودن روش های حسابداری و مالی
 • 3. فراهم نمودن خطوط راهنما برای جمع آوری، توقیف و پرداخت پول مردم
 • 4. فراهم نمودن روش هایی برای خرید، توقیف و دسترسی اموال عموم
 • 5. فراهم نمودن قدرت برای سرمایه گذاری نگهداری پول در صندوق های تحکیم شده
 • 6. تعریف و توضیح سه حساب صندوق های تحکیم
 • 7. اجرا تدارکات قانون اساسی فدرال در رابطه با سرمایه


استاندارد حسابداری دولتی (GAS) شماره 3 ، 4 و 5 که از طریق AGD در مالزی برقرار شده است. هم چنین سه نوع صندوق تحکیم را (Consolidated Revenue, Trust and Loan Account) در انطباق با دولت فدرال و ایالتی در آماده کردن حسابداری عمومی یشان، توضیح می دهد.

روش شناسی تحقیق
مرور ادبیات گسترده و رویکرد حقیقت یابی، به عنوان پشتیبانان روش شناختی تحقیق برای بدست آوردن دو هدف عمده در این مطالعه بکار گرفته می شود. مرور گسترده ادبیات در راستای یک سری مباحثی با شرکت کنندگان اصلی در AGD منتهی شد به جمع آوری اطلاعات به منظور مرور و بررسی تحلیلی نوشته ها و رویکرد حقیقت یابی در چشم انداز مرور نوشته ها، نویسندگان روش های مختلفی را که توسط چندین کشور توسعه یافته، در رابطه با حسابداری نقدی در اصول تعهدی مربوطه شان سیستم های گزارش مالی اتخاذ کرده بودند مقایسه می نمایند.


یافته ها و مباحث
این بخش در دو قسمت برای ارائه مرور نوشتجات و نتایج حقیقت یاب با توصیه هایی در پاسخ به دو هدف این تحقیق گردآوری شده است
1-4) یافته هایی از چشم انداز دولت فدرال در مالزی
هدف تحقیقی شماره 1
الف) آیا حسابداری صندوق ادامه یابد؟
ب) آیا حسابداری صندوق برای قابل اعتماد بودن بیشترحسابهای تلفیقی, بایستی بر مبنائ حسابداری نقدی یا بر مبنائ حسابداری تعهدی گزارش شود
اول از همه , اتخاذ حسابداری تعهدی برنامه ریزی شده در سال 2015 برای دولت فدرال مالزی (حسابداری امروز 2011) با برپایی تیم اجرایی حسابداری تعهدی در AGD –دپارتمان حسابداری دولتی_ برای فرمولیته کردن استانداردهای حسابداری عمومی مالزی MPSAS) ) با پذیرش اصلاحاتی از IPSAS _ استاندارد بخش حسابداری عمومی بین المللی _ نشان داده میشود .حسابداری صندوق برای باقی ماندن در سیر تحولی دولت فدرال مالزی برای محیط های حسابداری تعهدی . مقوله ارتباط حسابداری صندوق در اصول تعهدی گزارش مالی دولت فدرال , اساسا بر طبق دلایل ذیل میباشد:

 • 1) حسابداری صندوق هنوز بر حسب لزومات قانونی و روالهای مالی
 • 2)هیچ قاعده و روالهایی که در نظامنامه فدرال 1957 اصلاح شده و روالهای مالی اصل 1957 اصلاحی برای اصول حسابداری خاصی که جهت ارائه صورتهای مالی صندوق مورد استفاده قرار بگیرد , وجود ندارد
 • 3)برای حسابهای امین و حساب تلفیقی امین صندوق باید بطور مستمر حفظ و نگهداری شود.آن توسط نظامنامه فدرال اصلاحی 1957 و در بند های 7,9,و 10 روالهای مالی فرمان قانونی درخواست میگردد.حتی اگر دولت فدرال مجبور به اتخاذ مبنا حسابداری تعهدی در آماده ساختن حسابهای عمومی سالیانه باشد . حسابهای امین تلفیقی , حسابی است که در آنن تمام حسابهای ودیعه ای شامل در آن از قبیل صندوق ودیعه ای عمومی , صندوق ودیعه ای دولتی برای حفظ و نگهداری وجوه دریافتی مجبور به اعمال برطبق اصول اعتماد باشد.حسابداری صندوق برای حساب تلفیقی امین در مبنا نقدی ممکن است بتواند منتقل بشود به مبنا تعهدی در راستای با پذیرش برنامه ریزی شده حسابداری تعهدی توسط دولت فدرال در سال 2015.

 

دوما , پیش نویس ارائه شده 2012/1 برای استاندارد حسابداری بخش عمومی مالزی (MPSAS ) اطلاعاتی را در مرتبط داشتن حسابداری صندوق بر مبنا صورتهای مالی حسابداری تعهدی دولت فدرال داراست. پیش نویس ارائه شده 2012/1 برای استاندارد حسابداری بخش عمومی مالزی (MPSAS ) در بردارنده تغییراتی در صورت دارایهای خالص/حقوق صاحبان سهام , در مجموعه کامل صورتهای مالی دولت فدرال میباشد. یک مجموعه کامل از صورتهای مالی بر اساس تعهد شامل موارد زیل می باشد :

 • 1) صورتی از وضعیت مالی
 • 2) صورتی از اجرای مالی
 • 3) صورتی از تغییرات در داراییهای خالص/حقوق صاحبان سهام
 • 4) صورتی از جریان وجوه نقد
 • 5) هنگامیکه حقوق صاحبان سهام بطور عام بودجه تصویبی خود , مقایسه بودجه و مقدار عملی یا بعنوان صورت مالی اضافی جداگانه ای یا بعنوان یک ستون بودجه ای در صورتهای مالی در دسترس قرار میدهد
 • 6) یادداشتها , شامل خلاصه ای از سیاستهای عالی حسابداری و دیگر یادداشتهای توضیحی

2-4) یافته هایی از مرور تحلیلی نوشتجات

هدف تحقیق شماره 2
مرور نوشتجات درباره در مرتبط بودن حسابداری صندوق بر مبناء سیستم گزارش های مالی تعهد دولت فدرال در دو کشور توسعه یافته , بعنوان مثال , ایالات متحده آمریکا و نیوزلند
سوال تحقیق شماره 2
1) ارتباط حسابداری صندوق در کشورهای منتخب توسعه یافته در پذیرش مبنا تعهدی صورتهای مالی
2) ارائه فرمت در قالب حساب تلفیقی یا بعنوان یک گزارش جداگانه ( صورتهای مکمل) همانطوریکه در صورتهای مالی کشورهای توسعه یافته انتخابی در حال گزارش شدن است
هدف کلی اکثر دولتها در ایالات متحده , درگیر سه فعالیت وسیع و گسترده تحت سه نوع مختلف صندوق دولتی با مبناهای مختلف حسابداری و تمرکز اندازه گیری است. جدول شماره 4 ذیل , ساختار صندوق دولت محلی ودولت ایالتی را نشان میدهد:
 

انواع صندوق     صندوقهای دولتی صندوقهای اختصاصی صندوقهای امانتی
هدف حسابداری و گزارش عملیات دولتی و فعالیت های مالی که عمدتاً توسط مالیات و کمک های مالی بین دولتی سرمایه گذاری می شود. حسابداری و گزارش های فعالیت های دولتی که شبیه به آن عده ای که اتمام می گردد در بخش خصوصی و عمدتاً از طریق شارژ کاربران می باشد. منابع حسابداری و گزارشی که از طریق دولت به عنوان معتمد یا نماینده برای دیگر سهام داریا سهام داران گرفته می شود.
مبناهای حسابداری تعهد اصلاحی تعهد تام (کامل) تعهد تام (کامل)
تمرکز اندازه گیری منابع مالی جاری منابع اقتصادی منابع اقتصادی
مثال ها صندوق عمومی، صندوق های درآمدی خاص، صندوق خدمات بدهی، صندوق پروژه های سرمایه ای صندوق های دائمی (از قبیل حفظ پارک عمومی یا گورستان) صندوق های سرمایه گزاری (مانند صنایع همگانی الکتریکی) صندوق خدمات داخلی( مانند عمل خرید متمرکز یا motorpool) صندوق های معتمد (اعتماد بازنشستگی، اعتماد سرمایه، اعتماد اهداف خصوصی) و صندوق های نمایندگی (مالیات ها جمع آوری شده از طرف حکومت دیگر)


شماره 34 GASB (هیئت استاندارد حسابداری دولتی) در ایلات متحده آمریکا از دولت میخواهد تا بطور مستمر صورتهای صندوق دولتی تهیه شده درباره مبناهای تعهدی اصلاحی صورتهای گسترده-دولتی فراهم آمده را منتشر نماید. در تجدید نظر حسابداری صندوق شماره 34 GASB مدل گزارش مالی دولتی آماده سازی حسابداری صندوق بر مبنا تعهدی گزارش مالی زیل را مطالبه مینماید:

 • 1) از دولت میخواهد تا انتشار صورتهای صندوق های دولتی تهیه شده بر اساس مبناهای اصلاحی تعهد و صورتهای گسترده دولتی تهیه شده بر اساس تعهد را ادامه دهد
 • 2) صورتهای صندوق های دولتی بر روی انطباق بودجه ای دولتی مسئولیت پاسخگویی مالی و سلامتی مالی دوره کوتاه مورد استفاده در حسابدار تعهدی اصلاحی متمرکز شود
 • 3) صورت گسترده-دولتی دو نوع گزارش مالی جدید میباشد : الف) صورتهای فعالیتی (صورتهای درآمدی) و ب) صورتهای دارایی ها خالص (ترازنامه) مورد استفاده در حسابداری تعهدی برای تمام فعالیتهای دولتی

علاوه بر این , تجدید نظر در حسابداری صندوق تحت GASB مدل گزارش مالی دولتی هم چنین شکل آماده سازی ذیل را خواستار است :

 • 1) صورتهای مالی جداگانه ای برای صندوقهای دولتی , صندوقهای امانی و صندوقهای اختصاصی فراهم میگردد. ستونهای جداگانه ای در صورتهای مالی صندوق جهت گزارش صندوقهای افرادارشد دولتی و سرمایه گزاری افراد ارشد درخواست میگردد.
 • 2) صورتهای تطبیقی , تعادل صندوق , صندوقهای دولتی برای صورتهای دارایی های خالص و صورتهای تطبیقی درآمدها , مخارج و تغییرات در تعادلهای صندوق , صندوقهای دولت برای صورتها فعالیتی

توصیه
بر اساس اطلاعات تحقیقی بدست آمده از مرور تحلیلی نوشتجات و رویکرد حقیقت یابی , آنچه در ذیل میاید ,توصیه هایی است فراهم آمده برای لرتباط حسابداری صندوق در مبناء تعهدی صورتهای مالی دولت فدرال مالزی.

 • 1) ارائه صورتهای مالی صندوق تعهد-محور علی الخصوص حسابهای اعتماد بایستی در راستای برنامه IPSAS و MPSAS باشد
 • 2) بررسی شکل دریافت ها و پرداخت های حساب حسابهای امین از مبنای نقدی به مبنای تعهدی برای صندوق بر اساس صورتهای مالی و تغییرات با اعتماد عمل در رابطه با تغییرات مبنای حسابداری صورت میگیرد
 • 3) خلاصه ترازهای حساب امین (اگر مبنای تعهدی را اتخاذ نماید) بایستی در صورتهای تغییراتی در خالص دارایی ها/ انصاف نشان داده شود
 • 4) خلاصه ترازهای حساب امین ( اگر مبنای نقدی را اتخاذ نماید) بایستی در صورتهای تغییرات خالص دارایی ها/ انصاف نشان داده شود
 • 5) مرور برنامه ایالات متحده جهت تجدید نظر در حسابداری صندوق تحت شماره 34 GASB – مدل گزارش مالی دولتی برای آماده سازی حسابداری صندوق بر مبنا تعهدی
 • 6) تحقیق بعدی جهت مطالعه , تجزیه و تحلیل فاصله و تبدیل داده ها
 • 7) برنامه های آموزشی و تربیتی بر تحریک فاکتورهایی برای مجریان

 

نتیجه گیری
مدل جدید اقتصادی مالزی (NEM ) پذیرش حسابداری تعهدی را جهت مدیریت سرمایه ای و اجرای معیارها را در بخش عمومی توصیه مینماید .با اتخاذ از قبل برنامه ریزی شده حسابداری تعهدی برای دولت فدرال مالزی در سال 2015 , امید میرود که یافته های این مطالعه بتواند در راستای ارزیابی مرتبط بودن حسابداری صندوق در جهت پروسه تحولی اش به مبنای تعهدی حسابداری دولتی و گزارش مالی به AGD کمک نماید .حسابداری تعهدی میتواند بطور موثرانه ای حاصل بودجه بندی درنتایج چارچوب را بخاطر فراهم آوردن اطلاعات هزینه و اطلاعات سیاست های اتخاذ تصمیم را که بازدهی منابع نادر را به حداکثر برساند را تکمیل نماید.

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو