اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
در سالهای اخیر، تعداد مناظرات میان اتخاذ حسابداری نقدی در مقابل حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی در بخش عمومی مالزی درحال افزایش بوده است. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که دولت نیاز دارد تا تعیین کند که آیا در حسابداری نقدی باقی بماند یا به سوی حسابداری تعهدی حرکت کند. هدف این مطالعه تعیین میزان آمادگی کارمندان بخش عمومی مالزی در وزارت آموزش و پرورش، برای پیاده سازی حسابداری تعهدی، نگرانی های اصلی با چالش های حرکت در راستای حسابداری تعهدی است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که کارمندان حسابداری برای پیاده سازی حسابداری تعهدی آماده هستند و مایل به حرکت به سوی حسابداری تعهدی می باشند.
 

مقدمه

مادامی که بخش مالزی شرکت مشغول اتخاذ استاندارد گزارش بین المللی مالی (IFRS) به عنوان استانداردی در گزارش مالی است، عملی همانند این در بخش عمومی نیز صورت می گیرد. بخش عمومی مالزی از تاریخ 1ام ماه ژانویه سال 2015 در راه تغییر از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی قرار می گیرد. اتخاذ حسابداری تعهدی توسط نخست وزیر Dato’ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak در تاریخ 11 ام ماه مه سال 2011، در دپارتمان اصلی حسابداری (AGD) که به عنوان مرکز آژانس مسئول برای پیاده سازی حسابداری تعهدی منصوب شده، تایید شده است.

AGD باید از این که سیستم حسابداری مطابق با هدف اصلی دولت فدرال آماده شده است یا خیر، اطمینان حاصل کند. استاندارد حسابداری فعلی که توسط AGD تنظیم شده است با استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی (IPSAS) جایگزین خواهد شد. IPSAS یک دسته از استانداردهای حسابداری هستند که با توسعه دادن استانداردهای گزارش مالی بخش عمومی به صورت با کیفیت و تسهیل کردن همگرایی استانداردهای ملی و بین المللی به نفع عمومی خدمت می کنند.

این امر به خاطر اطمینان حاصل کردن از این که اتخاذ قوانین حسابداری در مالزی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی به عنوان IPSAS که کیفیت و مقایسه پذیری اطلاعات مالی را قادر می سازد، می باشد (Ouda, 2004; Tudor & Mutiu, 2006). در اصل، پیاده سازی حسابداری تعهدی به طور کامل توسط دولت فدرال از تاریخ 1ام ژانویه 2015 با استفاده از استاندارد های بر پایه تعهدی IPSAS به عنوان استاندارد گزارش های مالی و بودجه بندی شروع خواهد شد.

انتقال از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی یک بخش از کل بهبوددهی های مالی است. اتخاذ حسابداری تعهدی نیازمند سیستم های جدید و آموزش های مناسب می باشد چرا که در مقایسه با حسابداری نقدی پیچیده تر است. به طور مهم، اتخاذ حسابداری تعهدی همچنین نیازمند استفاده بیشتری از قضاوت حرفه ای و تخصصی است. برای تبدیل شدن به جامعه توسعه یافته با درآمد بالا، تغییر رفتاری بیشتری به خصوص از جانب کارمندان حسابداری که به طور مستقیم در انجام امور حسابداری فعالیت می کنند، نیازمند است (The Malaysian Institute of Accountant [MIA],2011a). آنها باید تشابهات را با اطلاعات حسابداری تعهدی برای فهمیدن مولفه حسابداری دولتی در طول دوره پیاده سازی، بدست بیاورند. هرچند، آمادگی کارمندان حسابداری در حرکت به سمت حسابداری تعهدی نیازمند مشخص شدن بیشتر در ابتدای کار قبل از صورت گرفتن فرایند پیاده سازی واقعی در 2015 است.
 


اهداف تحقیق
اهداف اصلی این مطالعه مشخص کردن آمادگی کارمندان حسابداری در وزارت آموزش و پرورش در حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی می باشد. کارمندان حسابداری وزارت آموزش و پرورش در اولین وزارت خانه ای که به عنوان یکی از پروژه های اولیه پیاده سازی حسابداری تعهدی در شروع سال 2014 شناخته شده است، انتخاب شده اند.
به طور خاص، اهداف این تحقیق عبارت اند از:

  • 1. مشخص نمودن آمادگی کارمندان بخش عمومی مالزی در وزارت آموزش و پرورش برای پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمانشان
  • 2. مشخص نمودن نگرانی های اصلی به هنگام حرکت به سوی حسابداری تعهدی
  • 3. مشخص نمودن چالش ها در پیاده سازی حسابداری تعهدی

 

روش تحقیق
مبنای روش تحقیق شامل پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه می باشد. دلیل انتخاب پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه، جست و جو با عمق بیشتر در اطلاعات مربوط به هدف مطالعه و ایجاد توصیه ها برای مسائل و مشکلات دنیای واقعی می باشد. این تحقیق با استفاده از روش های کیفی به عنوان هدف قراردادن جمعیت بر اساس تخصص آنها در پاسخگویی به نظرسنجی طراحی شده بود. بنابراین، با رویکرد کیفی که شامل نظرسنجی با پرسشنامه، مشاهده شرکت کنندگان و مصاحبه ساخت یافته در این مطالعه استفاده شده بود تا پدیده ها را با محتوای واقعی اندازه گیری کند.

مصاحبه برای تولید داده اولیه از نظرسنجی طراحی شده بود. مصاحبه شامل بازه 5 امتیازی که در آن 1 نمایانگر «مخالفت کامل» و 5 نمایانگر «موافقت کامل» بود. این 5 امتیاز یک مقیاس برای مشخص کردن موافق یا مخالف بودن پاسخ دهندگان بود. مشاهده انجام شده در این مطالعه بر پایه مشاهده شرکت کنندگان است که توسط خود محقق صورت گرفته تا وضعیت را به طور عمیق بررسی کند. علاوه بر این، مصاحبه ساخت یافته برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر از طریق مشاهده انجام شده است.

پرسشنامه میان 200 کارمند حسابداری در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش نمونه برداری توزیع گردید. هرچند، مشاهده و مصاحبه در طول سمینار «دسته بندی داده برای دارایی و پیاده سازی حسابداری تعهدی» در 19 نوامبر 2013 در وزارتخانه مالی پوتراجایا که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شده بود، انجام گرفته اند. از کل شرکت کنندگان 40 نفر به طور تصادفی برای مصاحبه ساخت یافته انتخاب گردیدند.

نتیجه بدست آمده در جدول ذیل آمده است:

روش توزیع

تعداد پاسخ دهندگان

تعداد پاسخ

نرخ پاسخ

دستی

140

109

77.8%

ایمیل

60

20

33.33%

کل

200

129

64.5%

 

علاوه بر این، از مدل احتمالی Luder در توضیح پردازش نوآوری بهبود حسابداری دولت در مالزی برای اتخاذ و پیاده سازی حسابداری تعهدی که از یکم ژانویه 2015 شروع می شود، به عنوان راهنما استفاده گردیده است (Luder, 1992). در این مطالعه از این مدل برای اندازه گیری نتایج فرضیه استفاده نشده است، اما فقط برای شناسایی افزاینده و یا کاهنده بودن محرک پردازش مهاجرت به حسابداری تعهدی استفاده شده است. در این مدل محرک قوی برای به وقوع پیوستن این تغییر مورد نیاز است.

با یک محرک قوی، کاربران اطلاعات با کارایی بهتری تغییر می کنند. محرک تغییر به حسابداری تعهدی، پردازش پیاده سازی را در زمان آن تسریع می نمایند. هرچند، همچنان نگرانی های عمده ای در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که به نظر جدی نمی رسند ولی فرایند تغییر را متوقف می سازند. اگر این نگرانی های عمده برطرف نشوند، از سرعت فرایند مهاجرت به حسابداری تعهدی کاسته می شود مگر اینکه نگرانی های کلی تحت مراقبت قرار گیرند تا اتفاق نیفتند.

 

بحث در مورد یافته ها


آمادگی برای پیاده سازی حسابداری تعهدی
نتایج پرسشنامه نشان می دهد که کارمندان حسابداری در وزارت آموزش و پرورش برای پیاده سازی حساب داری تعهدی آماده هستند و به حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی راغب هستند. زمانی که کارمندان حسابداری برای پشتیبانی از فعالیت های مربوط به پیاده سازی فرایند آماده باشند، آنها قادر به حرکت به سمت حسابداری تعهدی هستند و به این معتقدند که پیاده سازی حسابداری تعهدی راهی برای کاراتر و شفاف تر شدن حسابداری دولتی می باشد. نتایج نشان می دهد که کارمندان برای تغییر ذهنشان و پیاده سازی حسابداری تعهدی آماده هستند. با استناد به Ouda 2004، Falkman & Tagesson 2006، Wyk 2007، Ramadhan 2009 و Becker et al 2013، کارمندان حسابداری برای سیستم حسابداری جدید آماده هستند.

بنابراین، این امر آمادگی کارمندان حسابداری را برای پیاده سازی حسابداری تعهدی افزایش می دهد. هرچند، پیاده سازی حسابداری تعهدی فرایند ساده ای نیست زیرا که نگرانی های عمده ای در حرکت به سمت حسابداری تعهدی وجود دارد. چالش هایی مانند آموزش، دانش و ظرفیت مهارت، مدیریت بالا و زمانبندی که فاکتور هایی برای نمایش سرعت فرایند پیاده سازی حسابداری تعهدی هستند. هرچند، طرز فکر یا آمادگی کارمندان حسابداری شاخص کلیدی برای مطمئن شدن از موفقیت انتقال از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی می باشد.


نگرانی های عمده در حرکت به سمت حسابداری تعهدی
 نتایج پرسشنامه نشان می دهد که نگرانی های عمده ای در حرکت به سمت حسابداری تعهدی در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. این نگرانی های عمده ظرفیت دانش و مهارت ها، آموزش، مدیریت بالا، رویکرد رهنگاشت (Roadmap-approach)، مشاور خارجی و زمانبندی می باشند.

نتایج نشان می دهد که نگرانی های عمده در بخش دانش و مهارت ها این است که کارکنان به میزان کافی برای پیاده سازی حسابداری تعهدی مهارت و صلاحیت ندارند. بدون مهارت های بسیار توسعه یافته حسابداری، سرعت انتقال فرایند حسابداری تعهدی کاهش می یابد. بنابراین می توان گفت دانش و ظرفیت مهارت ها باید به عنوان معیار اصلی که قبل از اتخاذ حسابداری تعهدی باید در نظر گرفته شود، باشند.

یافته ها از نگرانی های عمده برای آموزش نشان می دهند که بیشتر کارمندان حسابداری تاکنون در جلسات ارائه وضعیت مالی بخش خصوصی در طول آموزش قرار نگرفته اند. اگر نگرانی عمده همچنان باشند و مورد اصلاح قرار نگیرد، کارمندان حسابداری قادر به خواندن و فهمیدن ارائه وضعیت مالی استفاده شده توسط بخش خصوصی که بر اساس حسابداری تعهدی تنظیم شده است، نخواهند شد. از این رو، فرایند انتقال به حسابداری تعهدی مختل می گردد.

آموزش ناکافی درون سازمانی به هنگام پیاده سازی حسابداری تعهدی به نگرانی عمده برای مدیریت بالا تبدیل شد. بر اساس یافته ها، اینگونه فرض می شود که مدیریت بالا در آموزش کارمندان حسابداری در طول پیاده سازی فرایند حسابداری تعهدی همچنان متکی به AGD می باشد. آموزش ادامه دار داخل سازمان ناکارامد نیز یکی از فاکتور هایی است که فرایند انتقال به حسابداری تعهدی را مختل می کند.

یافتن نگرانی عمده برای رویکرد رهنگاشت نشان می دهد که AGD رویکرد رهنگاشت ناکافی برای کارمندان حسابداری در فرایند انتقال به حسابداری تعهدی فراهم می آورد. ثابت ظرفیت / ساختمان با یادگیری مهارت های جاری که ضرورت آنها نیاز است، باید توسط AGD فراهم شود ( The Malaysian Institute of Accountant 2011b). بنابراین AGD نیاز دارد تا رویکرد رهنگاشت را برای وزارتخانه از قبیل سمینار، کارگروه ها یا صحبت ها در بالا بردن آمادگی کارمندان حسابداری برای پیاده سازی حسابداری تعهدی فراهم آورد. بر اساس Connolly & Hyndman 2006، یک انتقال موفق به حسابداری تعهدی کامل نیازمند بیشتر از 5 سال رویکرد رهنگاشت است تا پیاده سازی شود. بنابراین دولت مالزی باید زمان رسیدن به این هدف را تعیین کند تا به آن نائل گردد.

یافته ها از بخش نگرانی عمده برای مشاور خارجی نشان می دهد که این نگرانی ها به این علت ایجاد می شوند که دولت به خاطر فقدان مهارت های کافی مدیران داخل کشور به مشاورین خارجی وابسته می شود. علت دیگر وابستگی به مشاور خارجی نتیجه هزینه بالای بودجه بندی می باشد. بنابراین مشاوران به جای استخدام مشاورین خارجی به عنوان سناریو برای برنامه حسابداری تعهدی باید از طرف خود بخش عمومی انتخاب شوند.

اگر دولت این نگرانی را جدی نگیرد، آن فرایند انتقال به حسابداری تعهدی را مختل می کند. در نهایت، یافتن احتمال وقوع موفقیت حسابداری تعهدی نشان می دهد که بیشتر کارمندان حسابداری گفته اند که پیاده سازی بیشتر از 5 سال طول خواهد کشید. از این می توان نتیجه گرفت که پیاده سازی واقعی حسابداری تعهدی فرایند کندی است که زمان زیادی لازم دارد. اگر تمام نگرانی های عمده لیست شده مد نظر دولت قرار نگیرد، مانع مهاجرت به حسابداری تعهدی شده و یا سرعت انتقال آن را کاهش می دهد.


چالش ها برای پیاده سازی حسابداری تعهدی
یافته های جمع آوری شده نشان می دهند که کارمندان حسابداری در وزارت آموزش و پرورش آماده حرکت به حسابداری تعهدی هستند اما چالش هایی نیز وجود دارد که باید قبل پردازش برطرف گردند. یافته های پرسشنامه و مصاحبه حاکی از آن است که 6 نوع رایج از چالش ها توسط پاسخ دهندگان لیست شده است. این 6 نوع رایج بر پایه آموزش، دانش، دارایی، سیستم، مدیریت بالا و زمانبندی می باشند. یافته های مصاحبه و پرسشنامه فقدان آموزش، سختی جمع آوری داده های دارایی و فقدان دانش را به عنوان 3 چالش اصلی در پیاده سازی حسابداری تعهدی نشان می دهد. باید برای کارمندان حسابداری آموزش کافی فراهم ساخت زیرا که آنها کسانی هستند که به طور مستقیم در پیاده سازی حسابداری تعهدی دخالت دارند. بدون آموزش مناسب، کارمندان حسابداری قادر به مقابله با سیستم حسابداری جدید نخواهند بود (Irvine,2001).

فقدان دانش موقعی ناشی می گردد که کارمندان حسابداری پیش زمینه تحصیلی متفاوتی دارند. کارمندان حسابداری فعلی باید صلاحیت و مهارت ها را برای پیاده سازی موفق حسابداری تعهدی داشته باشند. بدون دانش کافی، کارمندان حسابداری قادر به خواندن و فهمیدن ارائه وضعیت مالی به صورت تعهدی نخواهند بود. 3 چالش اصلی سختی جمع آوری داده های دارایی ها هستند. دولت انواع مشخصی از دارایی ها را مانند دارایی های ارثی، دارایی های نظامی و دارایی های زیرساختی که در بخش خصوصی وجود ندارند، دارد. بنابراین ، چالش ها زمانی به وجود می آیند که دولت نیازمند ارزش گذاری دارایی را دارد و به دنبال انتخاب بهترین روش برای ارزش گذاری می باشد (Wyk, 2007).

علاوه بر این، یافته ها از طریق مصاحبه و هم پرسشنامه حاکی از این است که احتمال یکپارچه شدن سیستم فعلی با سیستم جدید، فقدان پشتیبانی از مدیریت بالا و زمانبندی ناکافی، همچنان به عنوان چهارم، پنجم و ششمین رتبه می باشند. احتمال یکپارچگی سیستم فعلی با سیستم جدید ممکن است ناشی از ظرفیت ناکافی و در دسترس بودگی سیستم های زیرربط و عملیات مورد نیاز باشد. سیستم حسابداری جدید باید قادر به یکپارچه سازی با سیستم حسابداری فعلی باشد. بنابراین، دولت باید بهبود را روی بودجه حسابداری فعلی قبل از هر قدم به سمت حسابداری تعهدی اولویت بندی کند.

فقدان پشتیبانی از جانب مدیریت بالا ممکن است میان اعضا در سازمان به عنوان فرایند تغییر که به طور ضعیف مدیریت شده است، ایجاد تضاد کند (Irvine, 2011). پذیرش از جانب کارمندان حسابداری ممکن است از جانب مدیریت بالا که به طور درست در طول فرایند پیاده سازی حسابداری تعهدی پشتیبانی نمی کنند، مثبت نباشد. بنابراین، نه تنها کارمندان حسابداری باید برای تغییر ذهنیت شان برای تغییرات آماده باشند بلکه مدیریت بالا نیز در پیاده سازی حسابداری تعهدی که توسط دولت قانونمند می گردد، باید آماده باشد. در نهایت، اگر پیاده سازی حسابداری تعهدی بیش از حد جدی باشد، زمانبندی ناکافی به عنوان چالش ها در نظر گرفته می شود زیرا که به باری برای تهیه کنندگان وضعیت مالی تبدیل خواهد شد. این به علت آن است که آنها برای فهمیدن کامل مفاهیم جدید سیستم حسابداری به زمان نیاز دارند.

با اجرای مدل احتمالی Luder در این مطالعه، نشان داده می شود که ابتکار عمل را دولت مالزی برای اتخاذ حسابداری تعهدی کامل از یکم ژانویه 2015 به دست خواهد گرفت. ابتکار عمل تغییر را می توان به عنوان یک محرک قوی از جانب دولت برای اتخاذ حسابداری تعهدی تلقی کرد. این در محتوا، تهیه کنندگان اطلاعات یا کارمندان حسابداری به تغییر ذهنشان برای پیاده سازی حسابداری تعهدی راغب هستند. آنها اعتقاد دارند که تغییر سیستم حسابداری دولتی راهی است برای بودجه بندی و گزارشات شفاف تر و کارا تر می باشد. وجود محرک قوی برای تغییر در سطوح اولیه فرایند نوآوری می تواند به عنوان موفقیت تلقی شود. بنابراین یک محرک قوی باعث سرعت بخشیدن به روند مهاجرت به حسابداری تعهدی خواهد شد.

 

خلاصه نتایج
این مطالعه نشان می دهد که کارمندان وزارت آموزش و پرورش برای پیاده سازی حسابداری تعهدی و حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی آماده هستند. کارمندان حسابداری همچنین برای تغییر طرز تفکر خود و پیاده سازی حسابداری تعهدی آماده هستند زیرا که اعتقاد دارند پیاده سازی حسابداری تعهدی راهی برای کارامد و شفاف شدن بیشتر حسابداری دولتی می باشد. هرچند نگرانی های عمده ای در حرکت به سوی حسابداری تعهدی وجود دارد. این مطالعه نشان می دهد که کارمندان حسابداری فعلی صلاحیت و مهارت های لازم برای مقابله با پیاده سازی حسابداری تعهدی را ندارند.

بیشتر کارمندان حسابداری تا کنون در جلسات ارائه وضعیت مالی بخش خصوصی در طول آموزش قرار نگرفته اند. علاوه بر این آموزش داخلی ناکافی و رویکرد رهنگاشت ناکافی توسط مدیریت بالا و AGD در طول فرایند پیاده سازی حسابداری تعهدی، فراهم نگرفته است. علاوه بر این، اعتماد به مشاور خارجی نیز ممکن است به یک نگرانی عمده در حرکت به حسابداری تعهدی تبدیل شود. می توان گفت انتقال به حسابداری تعهدی فرایند ساده ای نیست که نیازمند چندین سال زمان است تا به طور کامل حاصل شود. بنابراین تمام نگرانی های عمده باید برای مطمئن شدن از موفقیت انتقال به حسابداری تعهدی در نظر گرفته شوند.

اگرچه کارمندان حسابداری برای پیاده سازی حسابداری تعهدی آماده هستند، چالش هایی مانند فقدان آموزش کافی، فقدان دانش، سختی جمع آوری داده از دارایی ، احتمال یکپارچه سازی سیستم فعلی به سیستم جدید، فقدان پشتیبانی مدیریت بالا و زمان بندی ناکافی برای مانع شدن فرایند وجود دارد. اگر وزارت آموزش و پرورش بر این سه چالش فائق نشود، فرایند پیاده سازی حسابداری تعهدی به طور مناسب صورت نمی پذیرد. از این رو، برای دولت مالزی حیاتی است که جریان پیاده سازی حسابداری تعهدی را در تمام وزارت خانه ها به منظور ایجاد فرصت برای مشاهده مدیریت موفقیت آمیز منابع، زیر نظر بگیرد.

اجرای مدل احتمالی Luder در این مطالعه نشان می دهد که یک محرک قوی از جانب دولت برای اتخاذ حسابداری تعهدی به عنوان یک وظیفه ملی وجود دارد. تهیه کنندگان اطلاعات یا کارمندان حسابداری برای تغییر سیستم حسابداری آماده هستند زیرا که اعتقاد دارند اتخاذ حسابداری تعهدی منجر به بهبود کارایی دولت در بودجه بندی و گزارشات خواهد شد.

 

محدودیت مطالعه
این مطالعه تعدادی محدودیت دارد. اولین محدودیت، نمونه پاسخ دهندگان برای این مطالعه تنها بر کارمندان حسابداری تمرکز دارد و نظرات کارمندان غیر حسابداری را پوشش نمی دهد. زیرا که کارمندان غیر حسابداری نیز بخشی از تهیه کنندگان وضعیت مالی برای دولت هستند. دومین محدودیت، مصاحبه تنها بر روی حجم کمی از پاسخ دهندگان صورت گرفته است. یافته ها از این مطالعه حاکی از آن است که آموزش ناکافی داخلی و پشتیبانی مدیریت بالا وجود دارد، مصاحبه باید به صورت سطح بالا از مدیریت برای گرفتن تصویر واضحی از دخیل بودن آنها در فرایند انتقال به حسابداری تعهدی انجام گرفته شده باشد.

 

پیشنهادات برای تحقیقات آینده
این مطالعه تعدادی پیشنهاد برای تحقیقات آینده پیشنهاد می کند. اول، تحقیقات آینده باید برای تشخیص فاکتورایی برای فائق آمدن به چالش های به وجود آمده در طول پیاده سازی حسابداری تعهدی به منظور رونق دادن به فرایند انتقال صورت گیرد. اگر به این چالش ها چیره نشوند، منجر به متوقف شدن و یا کاسته شدن سرعت فرایند انتقال به حسابداری تعهدی می گردند. دوم، تحقیقات آینده باید روی بخش های دیگر دولتی به عنوان پروژه های اولیه برای مقایسه نتایج آن با وزارت آموزش و پرورش در آمادگی پیاده سازی حسابداری تعهدی صورت پذیرد. در نهایت، تحقیقات آینده باید روی وزارت آموزش و پرورش بعد از پیاده سازی حسابداری تعهدی برای مشاهده اختلافات نتایج قبل و بعد از پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمانشان صورت پذیرد.
 

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو