اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
چالاکی عاملی برای موفقیت در عرصه تولید در جهان امروزی در حال تغییر و تحول بوده و بدنبال کارکنانی است که عملکرد و عکس العمل های خود را در هنگام آشفتگی بسرعت رصد مینمایند . بنابراین فراهم آوری اطلاعات جامع در تمام سطوح سلسله مراتبی ضروری میباشد. با اینحال با وجود سیستمهای IT بعنوان مثال سیستمهای اجرایی تولید , اطلاعاتی را که کارگران در کارگاهها به آن نیازم دارند را بندرت مورد توجه قرار میدهند . این باعث ناهماهنگی هایی در اوقات انتظار , انعطاف پذیری و ارتباطات پر هزینه میگردد .برای پرداختن به این معضلات , ما داشبورد پروسه عملیاتی برای تولید را (Operational Process Dashboard Manufacturing) را که یک داشبورد متحرک برای کارگران کارگاه هاست (OPDM) را تقدیم میکنیم . ما نیازهای اطلاعاتی پروسه محور را مشخص کرده , خدمات داشبورد فنی را ایجاد نموده و ملزومات IT را برای انجام کار تعریف میکنیم.
 

مقدمه
بنا به اصل همیشگی جهانی شدن , صنعت تولید هم بطور مدام , در محیطی پر تنش و گریزان با رقابت های فزاینده ای روبروست . بنابراین ساختارهای شرکتهای پرسرعت و چالاک , یک فاکتور اساسی برای موفقیت در تولید بحساب میاید. رویه های مدیریتی چالاک محور , بعنوان مثال مدل شرکتی Stuttgart بر اساس مفهوم نیمه مستقل , خود بهینه ساز و واحدهای سازمانی پویا استوار است . کارکنان در این واحدها مجبورند عملکردهای خود را به موازات وضع کل پروسه رصد نموده و به سرعت به آشفتگی ها عکس العمل نشان دهند تا سریعا مشکل را شناسایی کرده و آن را حل نمایند . از این رو جمع آوری اطلاعات جامع در سطوح مختلف الویت بندی ضروری میباشد .

با این حال , وجود سیستم های IT در تولید , از قبیل ERP , Enterprise Resource Planning طرح منابع شرکت یا MES Manufacturing Execution System سیستم های اجرایی تولید , برای سطح کنترل شرکت و سطح کنترل تولید , طراحی میشوند، نه صرفا تمرکز بر روی اطلاعات تحویلی برای سطح کارگران معمولی، علاوه بر این رویه های سنتی برای فراهم آوری اطلاعات برای کارگران بعنوان مثال , برد های اطلاعاتی، نوعا فقط اطلاعات مقدماتی درباره نحوه اجرای پروسه فراهم میگردد . _ بعنوان مثال ,حجم بازده جاری _ اطلاعات عمدتا بصورت چکیده و نه باندازه کافی جامع برای حمایت کارگران بر مبناء افراد مخصوصا در وضعیت آشفته , بعنوان مثال , در صورت از کار افتادن ناگهانی یک دستگاه فورا تمام کارگران در مراحل قبل و بعد پروسه ,نه تنها از مدت زمان تخمینی تعمیر بلکه از دلایل تخمینی خرابی دستگاه به جهت اولویت بندی کارشان در این مدت آگاه گردند.

بعلاوه , کارگر دستگاه معیوب هم نیازمند اطلاعات در رابطه با نتایج پشتیبانی امکانات بوده و هم نیازمند به اشتراک گذاشتن بهترین روند ها و ایده ها با همکاران در مورد چگونگی حل سریع مشکلات بوجود آمده , میباشد . بطور کل , میتوان خاطر نشان کرد که نبود اطلاعات سریع مشخص و دقیق در طول پروسه کامل تولید , باعث ناهماهنگی در زمان انتظار , تصمیم گیری طولانی مدت و ارتباطات خشک و پر هزینه در کارگاه مخصوصا در وضعیت آشفته میگردد.

برای پرداختن به این معضلات ما مفهوم داشبورد عملیاتی تولید OPDM Operational Process Dashboard Manufacturing را ارائه میدهیم , یک داشبورد متحرک برای تولیدی مجزا بمنظور قدرتمند سازی کارگران و قادرسازی شفافیت اطلاعات آگاهی بخش پروسه و چابکی کارگران . ما این مقاله را به ترتیب زیر سازمان دهی کردیم ؛ اول مفهوم وجود داشبورد و ساختار آن را توضیح میدهیم , متمایز بودن رویه مان را در بخش دوم بیان میکنیم . بعد نیازهای اطلاعاتی کلی کارگاه را در بخش سوم توصیف میکنیم که اصولی را برای تعریف فنی خدمات داشبورد فراهم میکند را در بخش چهار ارائه مینماییم . ملزومات IT و جنبه های مهندسی برای درک OPDM در بخش پنج تعریف میگردد . نتیجه گیری و مشخص شدن کار آتی در بخش ششم صورت میگیرد.

مفاهیم داشبورد
در ذیل , اول داشبورد را معنی میکنیم , سپس مفاهیم وجود را پی ریزی مینماییم و در پایان برداشتمان از OPDM را متمایز میکنیم.

بطور کل واژه داشبورد از داشبورد اتومبیل و هواپیما الهام گرفته شده است .داشبوردهای دیجیتالی به حوزه ذکاوت تجاری (BI Business Intelligence) اشاره میکند .هر چند که هیچ تعریفی دقیق و مشترکی از واژه وجود ندارد، ما دو نوع تعریف در ادبیات مشاهده میکنیم ؛ در یک حالت محض واژه به عملکرد کلید KPIs Key Performance Indicators که از طریق گزارش های کاری برای مدیران رده بالا _ جایگاه مدیریتی _تکمیل میشود , اشاره میکند. در یک حالت وسیع تر , داشبوردهای دیجیتالی مستقیم قابل درک و سهل الاستفاده بوده , و بمنظور رصد کردن , تجزیه و تحلیل , بهینه سازی فعالیتهای تجاری انتقادپذیر بکار میروند تا کاربران در تمام سطوح سلسله مراتبی برای بالا بردن سرعت تصمیم گیری توانمند باشند. در این مقاله , واژه داشبورد همیشه یک داشبورد دیجیتالی در یک حالت وسیع تر با تمرکز بر خدمات و محتویاتی که توسط داشبورد برای کاربران فراهم میگردد بحساب آمده است.

بر اساس یک مرور ادبی ما به وجود عمده مفاهیم داشبورد در متون تولیدی پی بردیم. همانطور که در نمودار 1 نشان داده شده , ما آنها را بر طبق سطح سازمانی پی ریزی کردیم .همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است , ما آنها را بر طبق سطح سازمانی پی ریزی کردیم , یعنی سطح اولویت بندی خدمات داشبورد طراحی میشود . آن بر اساس یک نسخه خلاصه شده ای از مدلهای سلسله مراتبی تولیدی با سطح کنترل شرکت است [10] شامل فعالیتهای مربوط به تجارت از قبیل برنامه ریزی محصول , سطح کنترل تولید شامل مدیریت اجراء پروسه های تولیدی واحد به موازات سطح پروسه تولید , شامل پروسه فیزیکی کارگاه . در این مقاله واژه " پروسه تولیدی" به تمام مراحل و منابع از خلق و سفارش تولید تا اتمام یک بخش یا محصول همانگونه که در طرح کار [11] تعریف شده , اشاره میکند . کارگران یک نوع منبع و دربردارنده تمام کارکنانی که مستقیما در اجراء پروسه تولید دخیلند , میباشد _ دستگاه ها را کنترل میکنند _ علاوه بر این ما اگر راجع به انواع دیگر پروسه ها صحبت کنیم , واژه " پروسه تجارت " را بکار میبریم , مثل تهیه یا پروسه های بعد فروش.

رصد فعالیت های تجاری یا BAM, Business Activity Monitoring و داشبوردهای متشابه بر رصد بلادرنگ و تجزیه و تحلیل پروسه های تجاری چالش پذیر تمرکز دارد تا بی نظمی ها را بلافاصله شناسایی نموده و بیدرنگ عکس العمل نشان دهد . این داشبوردها برای سطح کنترل شرکت بکار رفته و نوعا بر رصد نمودن KPIs , Key Performance Indicators نشانگرهای اجراء کلید و هوشیارسازی متمرکز میباشد .

تابلوهای کنترل تولیدی , هم چنین اشاره کننده به MES , Manufacturing Execution System داشبوردهایی هستند برای مدیریت عملیات تولیدی که توسط مدیران تولید سطح بر کنترل عملیاتی مورد استفاده قرار میگیرد [13] آنها نوعا بخشی از MES هستند و جزییات و برنامه ریزی ها را پشتیبانی کرده و پروسه را پابه پای مدیریت منابع رصد مینمایند .اگر موشکافانه به موضوع نگاه کنیم , کنترل پنل ها , عمدتا بر اساس آمار ساده و گزارشهایی با خدمات اگاهی بخش هشدار دهنده استوار است .

با ملاحظه داشبوردهای کارگاه , رویه ای ابتدایی بنام "سیستم تجسم منطقی طرح و اجراء عملیاتی " ارائه میگردد [4] و شامل داشبوردی برای تجسم بلادرنگ اطلاعات, اساسا KPI ها , برای کارگران کارگاه ها در طرح و اجراء است . در رابطه با حل و فصل نرم افزاری استاندارد SAP داشبورد اپراتور تولید را بعنوان یک داشبورد برای کارگران فراهم میکند . [14] و آن اساسا بر جمع آوری اطلاعات خام به موازات ارائه دستورات کاری متمرکز است .
سیستم OPDM ما بطور قابل ملاحظه ای از این رویه های موجود متفاوت میباشد . ما تصور و مفهومی کلی از داشبورد را برای کارگران در کارگاه تهیه میکنیم و آن فراتر از شفافیت پروسه خالص است ,_ بدین معنی که اطلاعات اجرا پروسه متریک-اساس را ارائه میکند_ از طریق فراهم نمودن داده-کاوی و خدمات دانش-اساس بر یک دستگاه متحرک.

اطلاعات لازم برای کارگران تولید
بر اساس یک تجزیه و تحلیل ادبیات موضوع، ما نیاز های اطلاعاتی کلی در کارگاه ها را معرفی کردیم , یعنی حوزه های تعمیم یافته از اطلاعات پروسه محور مربوط به کارگران .این نیازهای اطلاعاتی در ذیل تعریف شده است و ارائه دهنده اصولی است برای پیشرفت سرویسهای بهم پیوسته داشبوردکه در بخش 4 توصیف شده است.

 • محتوی پروسه
  محتوی پروسه اشاره دارد به اطلاعاتی هم در رابطه با کل پروسه بطور مثال اطلاعات در باره کالاهایی که بایستی تولید شود و هم در رابطه با گام خاصی از پروسه که کارگران در آن شرکت میکنند , بطور مثال اطلاعات گامهای بعدی. اطلاعات محتوایی پروسه از کارگران در گسترش فهم کل پروسه از اهدافش و اهمیتش برای شرکت به موازات نقش خود و هدف آنها در پروسه تولید حمایت میکند .
   
 • اجرا پروسه
  اجرا پروسه به اطلاعاتی درباره اجرای فنی و مدیریتی پروسه اشاره میکند . آن اساسا بر استانداردهایی برای عملیاتی ساختن اثر بخشی و کارایی عملیات تولید , هم در پروسه های گسترده و هم در سطح کارکنان خاص استوار است . اطلاعات اجرایی پروسه , از خود بهینه سازی و تصمیم گیری کارگران از طریق تعریف و اندازه گیری اهداف کمیتی پشتیبانی میکند .
   
 • دانش پروسه
  دانش پروسه از یک حیطه اطلاعاتی وسیع هم برای اجرا عملی گامهای پروسه و هم برای بهبودی مستمر پروسه , تشکیل میشود . بدین معنی که اساسا در بر گیرنده اطلاعات خام نامرتب , مخصوصا متن , فیلم , عکس میباشد , مانند دستورات تدوین شده کار . در نتیجه ؛ دانش پروسه یک عامل فعال کننده برای یادگیریهای سازمانی است .
   
 • ارتباطات پروسه
  ارتباطات پروسه به تبادل اطلاعات بین شرکت کنندگان مختلف هم بشکل افقی یعنی برای کارگران در طول تمام پروسه و هم بطور عمودی , یعنی بین سطح سلسله مراتبی گوناگون اشاره میکند . فعل و انفعالات کارکنان را فعال میسازد . بعنوان مثال در شرایط استثنائی. 


خدمات داشبورد
بر اساس نیازهای اطلاعاتی توصیف شده در بخش 3 , و به منظور دریافت ریز اطلاعات و ارزیابی آن و تعریف خدمات فنی مشابه که از طریق OPDM فراهم شده به مصاحبه های صنعتی رهنمون شدیم . این خدمات , بطور کلی نگرانه ای در پروسه های تولیدی ,‌شامل منابع تحت پوشش _نظیر ماشین آلات _ و کارکنان اعمال میگردد . در یک شرکت تولیدی متوسط آلمانی که کارش تهیه و تولید مکانیکی مهندسی صنعت خودرو بود , مصاحبه هایی با کارگران و مدیران تولید انجام شده بود که در ذیل خدماتی که هریک از نیازهای اطلاعاتی را مورد توجه قرار میدهد, در سطح استقلال صنعتی تعریف میشود.

از این رو برای اجرا در یک کارگاه تولیدی ناپیوسته , مجبورند خود را با یک صنعت خاصی تطبیق دهند. برای مشخص تر کردن مفهوممان صفحه ای را بعنوان نمونه و سر مشق از OPDM که ممکن است در صنعت ساخت موتور اتومبیل که در یک خط تولیدی اتوماتیکی مورد استفاده قرار گرفته , به خواننده ارائه دهیم. قابل ذکر است که بعضی از خدمات داشبوردی ذیل , نظیر کنفرانس های ویدئویی مثل Google Hangouts[19] و مدیریت اصلاح پیشنهادات بر اساس نرم افزار مانند Synprovis Improve [20] اگر بطور منفرد نگریسته شود جدید نیستند . با اینحال , تازگی رویه OPDM ما برخاسته از ترکیب خاصی از تولید و تجزیه و تحلیل اطلاعات خام بر اساس ازدیاد این مفاهیم در یک داشبورد متحرکی که بطور سیستماتیک در راستای نیازهای خاص کارگران کارگاه متناسب میگردد , میباشد.

محتوی پروسه
حیطه محتوایی پروسه ,از سه زیر حیطه تشکیل میشود . پروسه زیر حیطه در بردارنده لیستی از مسئولین مهم مانند مدیر مسئول تولید یا رهبر تیم که میتواند مستقیما با مجری تماس بگیرد , باشد بنابراین بدینصورت لینک های پروسه ارتباطی حیطه ( بخش 4-4 را ببینید) تهیه میگردد . زیر حیطه سفارش تولید , خلاصه ای از سفارشات کنونی محصول را با اطلاعاتی درباره مشتری و اندازه بسته سفارشی آن نشان میدهد. کاربر میتواند , جزئیاتی در رابطه با سفارش کنونی محصول , دریافت نموده و هم چنین نگاهی به برنامه قبلی و بعدی پروسه سفارش بیاندازد . علاوه بر این , لینکی به نمایش گرافیکی ساده شده از پروسه تولیدی , بترتیب زنجیره تامین , در شکل نمودار جریان پروسه , تهیه میگردد .این بر اساس تجسم فکری جریان ارزشی ساده شده با سطوح مختلف جزئیات میباشد.

در یک سطح جزئیات , پروسه تولیدی با گامهای پروسه ای منفرد , ارائه میگردد ( شکل 2 را ببینید ). کاربر میتواند نمودار جریان پروسه را در سطوح مختلف تفصیلی جستجو کرده و بطور اتوماتیک , گام پروسه ای که او در آن شرکت کرده را شناسائی کند. علاوه بر این , نمودار با اطلاعات اجرائی درباره وضع جاری پروسه و منابع آن تقویت بشود. یعنی گامهای پروسه ای در حال اجرا کنونی مشخص میشود و اطلاعات اجرائی اساسی نظیر , مشکلات و شکست های حاضر نشان داده میشود .علاوه بر این جزئیات مربوط هر یک از گام های پروسه ای میتواند دیده میشود مانند تمام اپراتور حاضر , و لینک های ارتباطی به اجرای پروسه (تصویر 2-4) و دانش پروسه گام بعدی (تصویر 3-4) تهیه میگردد. براین اساس کارگر فهمی از کل پروسه بدست میاورد و با یک نگاه به وضع موجود محیطی فراتر از محل پیرامون کارش دست میابد .

پروسه اجرا
حیطه اجرایی پروسه بر اساس تجسم گرافیکی از یک مجموعه مرکزی استانداردهای چالش بر انگیز تجاری , نظیر (نشانگرهای اجرا کلید) و همانطور که در تصویر 3 نشان داده شده به دو زیر حیطه تقسیم میگردد .اولین حیطه اشاره میکند به اجرا کل پروسه , و تمام کارخانه با KPI های مشابه نظیر زمان انجام کار و رضایت مشتری. حیطه دوم در بردارنده KPI هایی است برای عملکرد کارکنان بطور انفرادی یا گام خاصی از پروسه مانند زمان براده برداری حال حاضر .چارتهای کنترلی مورد استفاده در پروسه کنترل آماری هم ممکن است یکپارچه گردد. برای هر متریک بلافاصله هدف و ارزشهای عملی ارائه میگردد تا وضعیت کنونی را ارزیابی نماید . علاوه بر این یک چشم انداز تاریخی برای ترسیم ارزشهای متریک در دسترس میباشد.

برای فعال سازی اعمال در حال انتظار و پیش عملیاتی کارگران , بلادرنگ امکانات پیش بینی شده فراهم میگردد. پا گذاشتن شکوهمندانه به BAM, Business Activity Monitoring های سنتی و کنترل تابلو ها. پیش بینی های آنی متریک محور , همانگونه که در [21] نشان داده شده است. پیش بینی های ارزشهای KPI را در طول تمام پروسه بر اساس تکنیکهای جمع آوری اطلاعات، قادر میسازد. اگر KPI یک پروسه گسترده از قبیل زمان انجام کار , قرار باشد که احتمالا آستانه خاصی را اضافه نماید به تمام کارکنان در طول اجرا پروسه اخطار داده میشود و میتوان از قبل اقدامات لازم را به عمل آورد , مانند بالا بردن سرعت پروسه با بکارگیری از ابزارآلات خاص , در صورتی که حالت هجومی پیش بینی شده توسط کارگران جلوگیری شده باشد. OPDMاز کارگران میخواهد تا در حیطه دانشی پروسه پیشنهاد ترمیم مشابهی بدهند ( بخش 3-4) تا اقدامات صورت گرفته را بعنوان بهترین اعمال منتشر کنند. اینها بعنوان بهترین تذکر , در صورت پیش گویی بعدی هجوم متریک ها بطور اتوماتیک برای کارگران ارائه میشوند .

دانش پروسه
دانش پروسه , همانطور که در شکل 4 امده است , بر اساس دو زیر حیطه استوار است . اولین زیر حیطه , در بر دارنده دستورات متقابل پروسه ای برای یک مرحله انتخاب شده , بدون در نظر گرفتن مرحله مربوطه کارگری که در آن شرکت میکند می باشد . یعنی تنها دستورات کاری سنتی مدونی وجود دارد , بلکه , عکس و فیلم های اضافی برای به راه اندازی سریع کارگران جدید وجود دارد . تذکر های عام برای ایمنی و بهداشت در کار , و به موازات اطلاعات برای منافع تولید نظیر دستگاهها , به همان حال وجود دارد.

دومین زیر حیطه در بردارنده دانش مؤلفه های مدیریتی برای بهبود وضع پروسه می باشد. آن یک راه حل سیستماتیک برای خلاقیت , ارزیابی شراکت در کارها و ارائه پیشنهادات برای پیشرفت مستمر ارائه میکند . این پیشنهادات توسط کارگرانی که از متن , عکس , صدا و تصویر استفاده میکنند بوجود میاید. بطور کل , ‌چهار شیوه برای خلق پیشنهادات وجود دارد و عبارتند از : حل-اساس , شکست –اساس , شکایت –اساس و متریک-اساس .

در حالت قبلی , کارگر با توصیف مستقیم راه حل خودش , یک پیشنهاد پیشرفت را ایجاد میکرد , مثل جابجایی ابزارآلات خاصی برای کاهش اوقات کار . در حالت دوم , شکستی که در طول اجرا پروسه اتفاق می افتد , توسط کارگری ضبط و منتشر میشود بدون اینکه به جزئیات راه حل اشاره شود . مانند عکس گرفتن از یک ماشین از کار افتاده . بر این اساس تمام کارگران برای اجتناب از شکست آتی ممکن است پیشنهاداتی بدهند. هر پیشنهادی حاوی پیشنهاد حل-اساس جدیدی برای پیشرفت می باشد.

همانند شکستها شکایتهای مشتری , ماخذهایی برای پیشنهادات شکایت-اساس میباشد . کارگر میتواند شکایت مشتری را در رابطه با گام پروسه ای که خودش دنبال کرده و پیشنهادات سازندهء مشابه ای بوجود آورد. در نهایت , برای پیشنهادات متریک-اساس , کارگر پروسه متریک گسترده را انتخاب میکند. مانند زمان انجام کار و تذکرهای متشابه را در صورت بهم ریختگی پیش بینی شده , تنظیم میکند. بنابراین این تذکرات بعنوان اخطارهایی از قبل فعال _ همانگونه که در بخش 2-4 توضیح داده شد _ مورد استفاده قرار میگیرد .

در کل , تمام پیشنهادات تقدیمی دربردارنده فاز ارزیابی که در آن تمام کارگران اگر آستانه بخش خاصی بدست آمد یا زمان محدود بسط داده شد ممکن است انها را سنجیده و نقد و تفسیرهایی هم داشته باشند. پیشنهادات برای تصمیم نهایی برای مدیر مسئول تولید فرستاده میشود این کار تشکیلات پروسه بهبودی را قادر میسازد که دانش با ارزش کارگاه را تجمیع نموده و از تجربیات تمام کارگران پی در پی مطلع باشد . 

ارتباطات پروسه
ارتباطات پروسه بر اساس دو مؤلفه مهم برای ارتباطات داخلی شرکت استوار است. یک مؤلفه برای تبادلات پیغامی غیر همزمانی به موازات یک مؤلفه مشاوره بلادرنگی است. یک پیغام ممکن است دربردارنده متن, عکس, صوت , فیلم و ممکن است خطاب به دریافت کنندگان مختلف باشد. مانند : تمام اعضا گروهی که کارگر متعلق به آن گروه است , یا مدیر مسئول تولید. در تضاد با اطلاعات دانش پروسه , پیغام های تبادل شده , تنها بصورت موقت مناسب هستند و بعد از مدتی انقضاء پیدا میکنند ؛ در پایان همان شیفت کاری هر کارگری بصورت انفرادی بنابه گام پروسه ای که او در آن سهیم است یک نقطه نظر شخصی روی پیغام دارد.

ارتباطات پروسه بصورت ساده طراحی شده و برای تشویق و تغذیه تبادل اطلاعاتی سهل الاستفاده میباشد ._بهنگام اغتشاش _ کارگران میتوانند برای عکس العمل نشان دادن سریع بطریق هماهنگ شده نسبت به وضعیت های استثنائی پیامک فرستاده و یا درباره گروهشان اطلاعات کسب نمایند. علاوه بر این, ‌رهبران تیمی و مدیران تولید بسرعت با فرستادن پیغام های فردی برای کارگران اهداف خاصی را برایشان تکلیف نمایند. مؤلفه کنفرانس با گروه ها و افراد گفتگوهای صوتی , تصویری غیر همزمان برقرار میسازد تا جلسات گروهی را سریع و بصورت سهل برنامه ریزی کند. و آنها را که از لحاظ مکانی در سایر ساختمانهای گوناگون کارخانه پراکنده اند برای کنفرانس دعوت نمایند. کاربر میتواند یک یا چندین شرکت کننده را انتخاب نموده و یک مراودهء مشابه را استارت بزند , مانند گفتگوهای راجع به شکست اخیر . 

درک فنی
برای ادراک خدمات داشبورد ما ملزومات مهندسی مؤلفه های تحت پوشش IT را تعریف میکنیم , ملزومات سازمانی _ در نظر بگیریم که نوع محصول کاربر و مهارت های مورد لزوم وی , خارج از چارچوب این مقاله میباشد _OPDM (داشبورد پروسه عملیاتی برای تولید ) میتواند بعنوان کاربردهای BI ( ذکاوت تجاری) در نظر گرفته شده باشد . از این رو برای سازه بندی ملزومات مهندسی , ما متکی به مهندسی عام BI هستیم .[22] و روی یکتایی مهندسی OPDM تمرکز میکنیم .(‌شکل 5 را ببینید )‌ بر اساس این ملزومات , ما بلاخره مجبور به پذیرش یک مرجع مهندسی مناسبی هستیم . AdMA Advanced Manufacturing Analytics تجزیه و تحلیل تولیدی پیشرفته مهندسی ارجاع بعنوان نقطه شروع برای اجرا سازی OPDM .

در لایه های فراهم آوری اطلاعات خام _ داده ها _ OPDM نه تنها نیازمند اطلاعات خام درباره پروسه تولیدی با محتوای منابع خود میباشد _ از قبیل زمان انجام کار و وضع ماشین آلات , بلکه نیازمند به اطلاعات خام عملیاتی اضافی با توصیف موضوعات پروسه ای میباشد . مثل جزئیاتی راجع به کار کنان , مشتریها و مراکز خرید. بنابراین یک انبار ذخیره اطلاعات خام کل نگر از تجمیع اطلاعات خام پروسه تولیدی , مثلا از MES Manufacturing Execution System همراه با اطلاعات خام عملیات تولیدی از قبیل سیستم ERP که یک لازمه خیلی مهم است . به منظور تغذیه OPDM با اطلاعات بروز شده وجدید ,جمع آوری اطلاعات خام حتما نزدیک به زمان واقعی میباشد . و آن یعنی اینکه تغییرات اطلاعات خام در سیستم های منبع _ مجبور به انتقال فوری به انبار کل نگر است که در حال استفاده از مفاهیم استخراج , انتقال و بار بارگیری نزدیک به زمان واقعی (ETL) میباشد.

در لایه تجزیه و تحلیل اطلاعات خام ( داده ها) و توزیع نتایج آن , OPDM خواهان هم آمار و هم مفاهیم پروسه ای تجزیه و تحلیل آنلاین [22] میباشد خصوصا برای پیش گویی معضلات محاسبات متریکی و تکنیک های کاوش داده ها نیازمند است . علاوه براین , یک مؤلفه ای برای ذخیره کردن و به اشتراک گذاشتن شکل رایگان دانش نظیر _ داده های نامرتب مثل ویدئو یا صوت یا متن . برای درک حیطه های پروسه دانش OPDM و ارتباطات پروسه ضروری است. بنابراین بایستی مفاهیمی برای ویکی ها گپ ها و بلاگ ها مورد ملاحظه قرار گیرد . [25] . علاوه بر این , مفاهیمی برای ارتباط های صوتی , تصویری- اساس [26] لازم است که سیستم کنفرانس را برای پروسه ارتباط مورد ملاحظه قرار دهند.

در رابطه با لایه ارائه داده ها و مهارتهای IT کارگران کاربر در مواجه با OPDM بایستی آن را از لحاظ حسی قوی و سهل الاستفاده ببینند . یعنی اینکه , آن در زمان کوتاه قابل یادگیری بوده و مؤلفه های مختلف بایستی خود تبیین بوده باشند . علاوه بر این , خدمات , نقش ها و هدف های گوناگون کارگران را در پروسه مورد ملاحظه قرار دهد , بایستی شخصی باشد. بلاخره استفاده متحرک انعطاف پذیر از OPDM ضروری بنظر میرسد , زیرا که افرادی از کارگران , ممکن است محل کارشان را تغییر داده و در کارخانه بگردند . 

در منظر این ملزومات , دستگاههای متحرک جدیدی , مخصوصا , تبلت هایی از قبیل Apple ipad صفحه مناسبی برای درک همکاری کاربر OPDM ارائه میکند .آنها تحویل اطلاعات متحرک را بر اساس دسترسی به شبکه بی سیم را در صفحات لمسی حساس ممکن میسازد . با در نظر گرفتن این ملزومات مهندسی مرجع AdMA (تجزیه تحلیل تولیدی پیشرفته ) Advanced Manufacturing Analytics [23] پایه های مناسبی را برای اجرا OPDM ارائه میکند , چرا که در حال حاضر آن در بردارنده تنها پروسه کل نگر تولیدی خاص انبار کالا است که در دسترس است , انبار کالای تولیدی [28] .AdMA هم یک آرشیتکت و هم صفحه نمایشی برای استخراج داده ها برخاسته , از بهینه سازی پروسه تولید میباشد و OPDM میتواند بعنوان وجه مشترک کاربر برای صفحه ADMA در کارگاه باشد.

نتیجه و کار بعدی
در این مقاله ما OPDM را ارائه کردیم , یک مفهومی از یک داشبورد متحرک برای کارگران کارگاهها , که اطلاعاتی را برای متن پروسه , اجرا پروسه , دانش پروسه و ارتباط پروسه فراهم میسازد . با OPDM کارگران با یک نگاه میتوانند به وضع موجود کل پروسه تولید , دور از محل کارشان چنگ بزنند و پیشاپیش بر اساس پیش بینی های متریک , عمل نمایند . با دیگر کارگران شرکت کننده در پروسه از طریق صدا و تصویر ارتباط بر قرار نمایند و بهترین رویه ها و پیشنهادات بهبودی بخشی را به اشتراک بگذراند .بنابراین در ترکیب با ساختار های سازمانی مناسب , OPDM چالاکی , شفافیت و اجرا را در کارگاه با استفاده از فراهم آوری اطلاعات جامع , زمان واقعی بالا میبرد .

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو