اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمانی ERP یک ضرورت میباشد. در دنیای تجارت رقابتی و جهانی امروز برنامه ریزی منابع سازمانی یکی از ابزارهای اصلی برای بچنگ آوردن گوی رقابت در تجارت میباشد. برنامه ریزی منابع سازمانی برای سیاستگزاران و گردانندگان یک موسسه به جهت بالا بردن کارایی و اثربخشی شرکت، یک زیر بنا و شالوده برای خلق و حفظ و نگهداری تجارت میباشد.
 

این مطالعه برای ارائه تفکرات نوین خیلی مهم بوده و تعیین مینماید که کلید مقدم بر موفقیت اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی، بر اساس دورنمای توانایی دانش میباشد و آن در فهم فاکتور کلیدی موفقیت در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد. با استفاده از مرور اینترنتی که به 150 پاسخ دهنده از مدیریت های رده بالا که اکثرا در شرکتهای چند ملیتی کار میکرده اند و از سیستم ERP استفاده میکردند فرستاده شده، تعداد 46 نفر به این بررسی پاسخ داده اند. بر اساس تجزیه و تحلیلی که توسط Warp PLS و بنا به تست های متعدد، رابطه توانایی دانش و موفقیت اجرا ERP ضریب بتا 37/0 و ارزش P 01/0 > بوده است.

این نتیجه نشان میدهد که توانایی دانش که شرکت برخوردار است میتواند در موفقیت اجرای ERP تاثیر داشته باشد.در دوره دیجیتال، تکنولوژی بعنوان استراتژی ثانوی نبوده بلکه بعنوان یک استراتژی اولیه برای نیل به چشم انداز شرکت میباشد. اما در واقعیت، تکنولوژی آنقدرها هم ساده برای اجرا و رفع انتظارات شرکت نمیباشد. یکی از این تکنولوژی ها، برنامه ریزی منابع سازمانی میباشد. ERP شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی که روال عملیات پشتیبانی را از قبیل مدیریت مالی، مدیریت دارایی، مدیریت موجودی و سفارشات، کنترل هزینه حسابهای دریافتنی را مکانیزه میکند که شامل عملیاتی از قبیل POS , فروش و خدمات می باشد . همچنین کارایی شرکت را افزایش داده , کیفیت , سودمندی و قابلیت تولید را بالا میبرد.

ERP یک برنامه کاربردی تجاری است که تمام داده های اطلاعاتی از طریق پروسه های تجاری یک سازمان و حوزه های مالی بهم پیوسته بدست آمده را درهم می تند. با تجمیع این حوزه های مالی با سازمان تجاری , راه حل های ERP به راه اندازی یک دیتا بیس ( محلی)، یک برنامه کاربردی تجمیعی و یک رابط گرافیکی کاربر مشترک منجر می شود که تمام اطلاعات و تراکنش هایش را در اختیار یک شرکت قرار میدهد . سازمانها ERP ها را برای بدست آوردن قابلیت دید پروسه های تجاری و آماده شدن برای بازی کردن نقش موثر در محیط های کاری پویا استفاده می نمایند.


سیستم های ERP میتوانند برای سازمانها مزیت های رقابتی بهمراه بیاورد. میزان بالای شکست ها (بعلت عدم پیاده سازی ERP و اجرای ناموفق و ناقص آن) یک نگرانی اصلی است . (Davenport & Prusak, 1998)گفته میشود که تقریبا 70% از اجراهای ERP در تحویل سود های پیش بینی شده با شکست مواجه شده است . (Al-Mashari & Zairi, 2000) اگرچه میزان شکست این اجراهای ERP خیلی به اطلاع عمومی رسانده شده است , جالب است که شرکت ها از سرمایه گذاری به مقادیر زیادی در سیستم ERP صرف نظر نکرده اند . (Ehie & Madsen, 2005) اندونزی یکی از این کشورهای در حال توسعه می باشد که در سالهای اخیر , با افزایش دراماتیک میزان خطای ERP روبرو شده است.

با مواجهه با کشمکش های وخیم و شکست در اجرای سیستم های ERP اگر چه به دانش بعنوان گرداننده موفقیت ERP استناد میشود , با اینحال کار بسیار اندکی نیز در رابطه با تاریخی که رابطه مدیریت دانش و اجرایERP را ارزیابی میکند , وجود دارد. (Lee & Lee, 2000; Jones & Price, 2004; Pan, et al., 2007; Parry & Graves, 2008 )علاوه بر این , مروری بر مطالعات اخیر مدیریت دانش در حمایت از سیستم های شرکتی , محدودیت های تحقیقات گذشته در این حوزه را تبیین می کند . بنابراین مطالعه حاضر , هویت و نقش توانایی دانش آزموده شده در بافت سیستم ERP را به چالش فرا میخواند.

1) موفقیت اجرای ERP
در مفهوم موفقیت اجرای ERP ، دانش بعنوان فاکتور قابل تامل آن پیشنهاد شده است. مدیریت یک سیستم ERP هدف متمرکز دانش است که بطور ضروری از تجربیات و توانایی های علمی گوناگون بهره میبرد . دانشی که تئوری سازمانی را پایه گذاری کرده است و چشم انداز منبع محور شرکت (دانش بنیان) را می سازد، بعنوان یک منبع بی نظیر و منبع استراتژیکی بسیار قابل ملاحظه جلوه میدهد. (Grant, 1996) (Barney, 1991) (Al-Mashari, 2003) پذیرش گسترده ای از ERP را تایید میکند و مدعی است که هم متخصصین IT هم محققین هنوز قادر به تعیین تاثیر پتانسیل پذیرش ERP در پذیرش سازمانها نیستند . بر اساس این سناریو , او نتیجه میگیرد که " نیازمندی به دستور کار یک تحقیق جدید بمنظور مخاطب قرار دادن مقولات مختلف در این مفهوم ( بافت ) , هرگز فوریتی نداشته است " در ضمن گزارشهایی مبنی بر اینکه سازمانهایی وجود داشته که با تمرکز بر روی تاثیر ERP مربوط به دانش در سازمانها سطوح بالای موفقیت با مربوط به دانش در سازمانها سطوح بالای موفقیت با ERP را بدست آورده است . (Al-Mashari, 2003; Al-Mashari & Zairi, 2000; McNurlin, 2001)

دولون و مک لین یک مدل موفق IS که ترکیبی سیستماتیک از سنجش انفرادی گزارش شده قبلی را انعکاس میداد را پیشنهاد میدهد. این مدل تلاشی است برای ارائه طبیعت پروسهء شش ساختار موفق IS بهم پیوسته : 1) کیفیت سیستم 2) کیفیت اطلاعات 3) استفاده 4) رضایت کاربر 5) تاثیر انفرادی 6) تاثیر زمان. (Gable, et al., 2003) موضوع استفاده در مدل موفقیت های ERP را که هم کاربری و هم رضایت کاربر را از مدل موفق IS دلون و مک لین را بر طرف میکند را مورد خطاب قرار میدهد .از رضایت بعنوان یک اندازه گیری موفق تلقی میشود تا اینکه یک بعد از موفقیت باشد . ای فوندو یک مدل موفق ERP را که همچنین کاربری و رضایت کاربر را از مدل دلون مک لین بر طرف میکرد کنار گذاشت اما کیفیت فروشنده/مشاور و تاثیر گروه کار را اضافه نمود.

اثر فردی بمعنی اثر سیستم بر فردی که با سیستم کار میکند , میباشد مثال: موثر بودن تصمیم یا بهره وری فردی . تاثیر سازمانی , تاثیر سیستم بر روی سازمان را اندازه میگیرد .مثل هزینه های سازمانی یا نیازمندیهای کارکنان .کیفیت سیستم , شامل اندازه گیریهایی است نظیر استفاده آسان , انعطاف پذیری یا صحت داده ها , از طرف دیگر کیفیت اطلاعات شامل : بجا بودن, مربوط بودن یا اهمیت اطلاعاتی که کم کم فراهم شده است . مدل Gable ,et alمیتواند برای اندازه گیریهایی در یک نقطه از زمان , نمایش لحظه ای از تجارب سازمان مورد استفاده قرار بگیرد . اثرات این ابعاد یک ارزیابی سود بوده که توسط سیستم موجب میشود . ( از طریق مثبت یا منفی ) کیفیت ابعاد مدل پتانسیل آتی را نشان میدهد. رویهمرفته چهار بعد اشاره شده یک چشم انداز کاملی از سیستم شرکت و موفقیت های حاصله را بازتاب میدهد . ( Gable , et al.,2003)

2) توانایی دانش 
دانش یک مفهوم بسیار مهمی در دنیای تجارت شده است . با اینحال مطالعات قبلی درباره دانش اینکه چیست , هنوز بحث برانگیز می باشد . اول اینکه، ویژگیهای دانش از بسیار جنبه های مختلف دسته بندی شده است . با این وجود هیچ کسی همه ی مجموعه ی تعاریف شناسایی آنرا یکجا قبول ندارد. برای مثال (Polanyi, 1962) دانش را به دو مقوله تقسیم بندی می نماید , دانش صریح و دانش ضمنی . دانش صریح میتواند تدوین یافته و بشکل داده های اطلاعاتی در رویکردهای گوناگون و یا اصول جهانی مشارکت داشته باشد , در حالیکه دانش ضمنی ناشی از تجارب فردی است و تنها از طریق درخواست وی آشکار میگردد . (Spender, 1996) پیشنهاد میکند که دانش می تواند از طریق افراد و یا مجموعه در نظر گرفته شود . دانش جامع از تجمیع دانش بدست میاید , که آن ترکیبی از تلاشهای هماهنگ شده چندین فردی که مهارتهای مختلف اما مکمل دارند ( 1996 (Grant, بوجود میاید.

کشیده شدن به سمت سوی پژوهش (Polanyi, 1962; Polanyi, 1966), (Nonaka, 1994) ... دو بعد دانش در سازمانها را روشن کرد ؛ ضمنی و صریح . دانش ضمنی , هم از دانش شناختی و هم اصول فنی ( (Nonaka, 1994; Alavi & Leidner, 2001 که از عمل و تجربه نشأت گرفته و در یک موضوع خاصی که شمولیت دارد تشکیل میشود. اصول شناختی در دانش ضمنی به مدلهای ذهنی یک فرد و اجزاء فنی شامل دانستن اینکه , چطور , مهارتها و هنر ها به یک بافت خاصی اعمال میگردد , اشاره میکند. (Nonaka, 1994; Alavi & Leidner, 2001) بعد صریح دانش , بند بند , قابل تدوین و بصورت سمبلیک و یا زبان طبیعی می باشد.

توانایی دانش , یک پروسه سیستماتیک از فهمیدن , یکسان سازی و اعمال کردن در یک سازمان برای استفاده بهینه از دانش برای بدست آوردن فواید ( مزیتهای ) رقابتی , تاب آوردنی و اجرای عالی می باشد. توانایی دانش فرصتی را برای بدست آوردن اندوخته های تاب آوردنی , پیشرفت قابل ملاحظه در اجراهای بشری است و رقابت را گسترش می دهد . توانایی دانش , از طریق طبیعت چند نظمی است و مفاهیمی را که در مدیریت استراتژیکی , تئوری سازمان , مدیریت سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیرند را تجمیع مینماید. آن به یک رویه رسمی و تجمیعی برای اداره کردن سرمایه های اطلاعاتی ناملموس یک شرکت تاکید مینماید. (Albers & Trinidad, 2006)

3) نشانگرهای اندازه گیری

ابعاد

نشانگرهای اندازه گیری

 

 

فهمیدن

 

ما مفهوم کلی و نقش ERP   را قبل از اینکه شرکت ما آن را بپذیرد , میدانستیم

ما ویژگی های مدلی را که در حال حاضر از آن استفاده میکنیم , قبل از اینکه شرکت ما سیستم     ERP   را بپذیرد ,  میدانستیم

ما شهرت شرکت مشاوره ای ERP    را قبل از اینکه شرکت ما سیستم     ERP   را بپذیرد میدانستیم

ما دوره ها و اعتبار شرکت مشاوره ای ERP    را قبل از اینکه شرکت ما سیستم     ERP   را بپذیرد  میدانستیم

ما قابلیت عرضه های شرکت مشاوره ای ERP  که فراهم میکند قبل از اینکه شرکت ما سیستم     ERP   را بپذیرد , میدانستیم

ما خدمات پس از فروش شرکت مشاوره ای ERP  که تدارک دیده , قبل از اینکه شرکت ما سیستم     ERP   را بپذیرد , میدانستیم

 

 

یکسان سازی

 

ما میتوانیم از ERP   خوب استفاده کنیم ، اگر فقط نظامنامه نرم افزاری برای ارجاع داشتیم

ما میتوانیم از ERP   خوب استفاده کنیم , اگر از کسی دعوت میکردیم که مسائلمان را او حل نماید

ما میتوانیم از ERP   خوب استفاده کنیم , اگر کسی کمک میکرد تا شروع کنیم

ما میتوانیم از ERP   خوب استفاده کنیم , اگر ما زمان زیادی داشتیم

ما با استفاده از ERP  باندازه کافی برای اجراء اهدافمان واجد شرایط هستیم

ما با استفاده از ERP  توانایی بدست آوردن اهدافمان را داریم

ما در مقایسه با دیگر شرکت ها با استفاده از ERP  از توانایی ها و مهارتهای برتری برای اجراء اهدافمان  داریم

 

 

بکار بستن

 

ما میتوانیم دانش اخذ شده از طریق ERPرا در اهدافمان بکار ببریم

ما می توانیم فرایندهای پیشرفته بدست آمده از ERP    را در اهدافمان بکار ببریم

ما میتوانیم دانش بدست آمده از ERP  را با دیگران در همان بخش به اشتراک بگذاریم

ما میتوانیم دانش بدست آمده از ERP  را با دیگران در بخش های مختلف به اشتراک بگذاریم


4) مدل تحقیق
مطالعات قبلی نشان دهنده اینست که دانش پیشین بر روی دانشی که قرار است بصورت مثبت انتقال داده شده باشد، بر پذیرش تکنولوژی نوین و توانایی دانش تاثیر گذاشت. علاوه بر این پایه دانش پیشین اعضاء سازمانی , شدیدا مربوط به توانایی شان برای درک دانش نوین و موارد مربوطه بود. نویسنده ادعا میکرد سهامداری که مخصوصا پرسنل سازمان نیز باشد می تواند دانش ناب و نوینی را درباره ERP موثرتر جذب میکند - اگر آنها اطلاعات قبلی راجع به سیستم ERP داشته باشند.

یک سیستم ERP بطور مثبت مربوط به عملکرد آنها از استفاده ERP می باشد . توانایی دانش کاربر , نه تنها ذخایر قبلی موجود از توانایی ها را بسط میدهد , بلکه توانایی های جدیدی را خلق میکند. استخراج دانش اکتسابی جدید در اهداف روزانه به اعضاء سازمانی کمک مینماید تا آن اهداف اجرایی را با دانش اکتسابی جدید به جریان اندازند و دانش نو بیافریند . (Park, et al., 2007) علاوه بر این توانایی کاربران برای اعمال دانش میتواند با به اشتراک گذاشتن فعالیتها در میان دپارتمانها , تیم ها و سازمان (Griffith, et al., 2003) افزایش دهد. نوناکا و تاکئوچی (Nonaka & Takeuchi, 1995) اظهار خوشنودی کردند که توانایی دانش می تواند از طریق انتقال اجتماعی دانش توسعه پیدا کند. توانایی برای به اشتراک گذاشتن دانش با همکاران و دیگر اعضاء سازمان می تواند توانایی برای اعمال دانش را افزایش دهد.

5) جمع آوری داده های اطلاعاتی
تکنیک های جمع آوری نمونه در تحقیق , با استفاده از نمونه های غیر احتمالی مورد استفاده قرار میگیرد . نمونه های غیر احتمالی , تکنیک نمونه برداری ای است که شانس و یا فرصت یکسانی را برای هریک از اعضاء جمعیت سازمانی نمیدهد تا برای نمونه انتخاب شوند . روند انجام شده از طریق نمونه برداری غیر احتمالی , یک نمونه برداری راحتی است . نمونه برداری راحت تکنیکی است که از تعیین کردن نمونه بر اساس شانس , که هر شخصی که بطور تصادفی محقق را ببیند می تواند در این نمونه مورد استفاده قرار گیرد , اگر شخصی یافت شود و بعنوان یک منبع اطلاعاتی یا بعنوان یک پرسشگر مناسب در نظر گرفته شده باشد. (Sekaran & Bougie2010) پاسخگویان در این مطالعه , از مجریان رده بالا از بخش (IT) تکنولوژیکی یا تجاری شرکت که از نرم افزار ERP استفاده میکند می باشند. دلیل برای این نمونه , این است که مجریان رده بالا قادر به ارزیابی اعتبارات و فهم جنبه های پیغام های دریافتی از طریق تجربه پروسه سیستم های اجرایی ERP و از طریق کیفیت و تاثیر هستند.

با استفاده از یک بررسی اجمالی اینترنتی که به 150 نفر از مدیران رده بالا که عمدتا در شرکت های چند ملیتی کار میکردند و از سیستم ERP در این شرکت ها استفاده میکردند, 46 نفر از آنها به این بررسی باز خورد نشان دادند. میزان پاسخ دهی به این تحقیق 30 درصد بود و مشکل است که بگوییم میزان قابل قبولی بودVisser, et al., 1996 . بررسی هایی که با میزان پاسخ دهی های پایین انجام می گیرد , ضرورتا منتهی به سنجش های کمتر دقیق نسبت به بررسی هایی با میزان پاسخ دهی های بالاتر نمیشود. در رابطه با نمونه اندازه کم WarpPLS, برای تجزیه و تحلیل این تحقیق مناسب تر است. از آنجا که نیازمندی حداقلی برای این برنامه 30 می باشد و نمونه در این تحقیق 46 می باشد , بنابرین نمونه لازمه برای تجزیه و تحلیل های آتی کامل می باشد.

6) یافته های تحقیق
بر اساس تجزیه و تحلیل هایی که بااستفاده از 3 WarpPLS و از طریق چندین تست انجام شد , رابطه توانایی دانش و موفقیت اجرای ERP ضریب تاثیر بتا 37/0 و ارزش p<01/0 داشته است , نتایج حاکی از این بود که توانایی دانش که شرکت دارد , می تواند به موفقیت اجرایERP تاثیر بگذارد . برای جزییات نتایج می توانید به شکل 2 مراجعه نمایید. تواناییهای دانش از طریق سه عامل فهمیدن , یکسان سازی و اعمال کردن اندازه گیری میگردد و موفقیتERP با استفاده از اندازه گیری موفقیت IS دلون و مک لین متغیرها برای موفقیتERP, کیفیت سیستم, کیفیت اطلاعات , تاثیر افراد و تاثیر سازمانی می باشد . برای توانایی دانش فقط یکسان سازی توانایی های دانش را حمایت نمیکند.

آن نشان میدهد که ارزش P بیشتر از 50/0 می باشد , اما برای فهمیدن و اعمال کردن آن دو متغیر به توانایی دانش کمک مینماید. هر نشانگر اندازه گیری از موفقیت ERP حمایت کرده و یا کمک های قابل ملاحظه ای را دارا می باشند. این در شکل 2 می تواند دیده شود , که کیفیت سیستم , کیفیت اطلاعات , تاثیر فردی و سازمانی , موفقیت هایERP را مورد حمایت قرار میدهد و بالاترین کمک , از تاثیرات فردی و سازمانی نشات میگیرد , جایی که تاثیر فردی تقریبا 74 درصد و سازمانی 72 درصد می باشد.

7) نتایج و تحقیقات بعدی
اجرای یکERP پروسه ای هزینه بر, طویل و گسترده می باشد و نوعا در میلیونها دلار اندازه گیری می شود. مخصوصا مدیریت ERP مربوط به دانش , یک هدف پیچیده می باشد که افراد بیشماری را در بر می گیرد ( نظیر کارکنان عملیاتی , مدیران , افراد متخصص ) و توانایی های دانشی گوناگون ( نظیر دانش نرم افزاری , دانش پروسه تجاری ) در عرض چرخه زندگی ERP کامل ( نظیر اجرا و قبل اجرا ) می طلبد.

اگر چه از یافته های بدست آمده می توان چنین نتیجه گیری کرد که توانایی های دانشی ارائه دهنده مشهود موفقیت به اجراءERP است , اما فاکتور های دیگری که به این موفقیت تاثیر بگذارد نیز وجود دارد. از نتیجه این میتواند مشاهده شود که توانایی دانش تنها 28 درصد کمک میکند , بنابراین 72 درصد باقی خواهد ماند که بایستی کشف شوند. برای تحقیق آتی , این مدل میتواند با تعداد بیشتری از پرسشگران , با ترکیب پرسشگران و مشاور , کاربر و سطح اجرایی که در پروژه سیستم ERP مشارکت دارد بسط داده شود . این پرسشگر ترکیبی بطور امیدوارانه ای می تواند رابطه بیشتری را بین توانایی دانش موفقیت اجراء ERP را توضیح دهد .
 

پربازدیدترین مقالات

درخواست دمو   درخواست دمو