دانشنامه

دانشنامه تخصصی حساب رایان

این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی نسبت به تصمیمات اخذ شده توسط مدیریت شرکت بوده است. این نوع حسابرسی معمولاً حسابرسی عملکرد (مدیریت) می نامند که استفاده کنندگان سازمانها و نهادهای ثالث یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.