اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

در صدر بخشنامه صادره از سوی سید کامل تقوی نژاد اعلام شده است: نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می‎شود.
 

نحوه اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده مذکور، مشخص شد
متن کامل بخشنامه ۲۰۰.۹۵.۴۶ مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ که با موضوع «اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» خطاب به امور مالیاتی شهر و استان و تهران، و ادارات کل امور مالیاتی صادر شده است به شرح زیر است:


مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان و تهران، ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ تا زمان ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می‎دارد:

۱) طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمده مشاغل و مالیات بر درآمده اشخاص حقوقی) می باشد.

۲) به موجب تبصره (۲) ماده مذکور، شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

۳) وفق مقررات تبصره (۴) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (۱) آن از ساختمان های ایجاد شده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می باشد.

بنابراین با عنایب به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (۲) و (۴) ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می‎گردد.

سید کامل تقوی نژاد

درخواست دمو   درخواست دمو