اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان
 همايش شهرداران استان چهارمحال و بختياری  ،در دوازدهم شهريور ماه ، در شهرستان بروجن برگزار شد.

اين همايش با محوريت بهبود افزايش شفافيت در عملكرد شهرداری های استان و ضرورت استفاده از توانايی ها و ظرفيت های شركت های خصوصی در اجرا و پياده سازی هرچه بهتر حسابداری تعهدی و بودجه ريزی عملياتی مبتنی بر شرايط اقتصادی فعلی برگزار گرديد.

حساب رايان پارس در راستای تحقق نيارمندی های اين همايش، اقدام به ارائه راهكارها و امكانات نرم افزاری خود نمود.
Image
درخواست دمو   درخواست دمو