اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، اول و دوم شهریور ۱۳۹۶، در محل تالار همایش های دانشگاه شمال واقع در شهر آمل، استان مازندران، برگزار خواهد شد.

اخبار سایت حساب رایان - دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی ابتدای شهریور ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد

موضوعات محوری همایش

 • گزارشگری مالی در پرتو IPSAS و نهادهای ناظر
 • آموزش حسابداری بخش عمومی : تعامل حرفه و دانشگاه
 • رویکردهای نوین در حسابداری بخش عمومی
 • سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی
 • تامین مالی بخش عمومی و اقتصاد مقاومتی
 • حسابرسی بخش عمومی و رویکردهای نوین
 • تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر گزارشگری مالی
 • تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر سودمندی اطلاعات مالی
 • تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر اثربخشی اطلاعات مالی
 • عوامل موثر بر سودمندی اطلاعات مالی در بخش عمومی
 • عوامل موثر بر اثربخشی اطلاعات مالی در بخش عمومی
 • محدودیتهای حاکم بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 • عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 • رویکرد تدوین چارچوب نظری بخش عمومی و روش شناسی آن
 • کاربرد و نقش IT در حوزه حسابداری بخش عمومی
 • رویکردهای هنجاری و اثباتی در حوزه بخش عمومی
 • نقش حسابداری مدیریت در بخش عمومی
 • حسابرسی داخلی در بخش عمومی: ضرورتها، کارکردها، چالش ها و موانع
 • مباحث نظری در خصوص مبانی مناسب در حسابداری بخش عمومی ایران
 • بهینه گزینی از بهترین تجارب در استقرار حسابداری بخش عمومی
 • رویکرد اخلاقی و اخلاق حرفه ای در بخش عمومی
درخواست دمو   درخواست دمو