اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

بر اساس رای دیوان عدالت اداری بخشنامه سال ۱۳۹۰ سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از دفاتر اسناد رسمی ابطال شد. بر این اساس، دستور العمل سال ۱۳۹۲ این سازمان در خصوص دفاتر اسناد رسمی و ارائه صورت حساب های فصلی مالیاتی ابطال شد.

اخبار سایت حساب رایان - بخشنامه سال ۹۰ سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از دفاتر اسناد رسمی ابطال شد

گفتنی است، موضوع شکایت ابطال «تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» مندرج در بخشنامه سال ۹۲ و همچنین ابطال عبارت «هرگونه فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستور العمل سال ۱۳۹۰ سازمان مالیاتی بوده است.

در رای دیوان عدالت اداری آمده، به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت های شغلی در دفاتر روزنامه، کل، درآمد، هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند. از سوی دیگر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ناظر بر ان دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می کنند نیست.

به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستور العمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حسابهای فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها میباشد. به این ترتیب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

لازم به توضیح است که به موجب این بخشنامه، دفاتر اسناد رسمی از پرداخت مالیات معاف نشده اند، بلکه در خصوص یکی از بخشنامه های پیوست، این دفاتر از ارائه آمار صورتحساب فصلی دفترخانه ها معاف شده اند.

درخواست دمو   درخواست دمو