اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

اشخاص مشمول پرداخت مالیات:

اشخاصی كه مشمول پرداخت مالیات می شوند به شرح ذيل می باشند:

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.

هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنهل می گردد) از ایران تحصیل می کند.

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات نمی باشند:

مطابق با ماده 2 قانون مالیات های مستقیم این اشخاص مشمول پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم نیستند:

وزارتخانه ها و موسسات دولتی

دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود.

شهرداری ها

مطابق با تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای بالا باشد، سهم درآمد یا سود آنها شامل حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره از استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، جلوگيری نمی كند.
برابر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبيل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

نكته

برابر بخشنامه شماره 200/93/9 مورخ 1393/06/09 و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای مذکور (1392/12/26) مفاده بند(4) بخشنامه شماره 6247/11304-201 مورخ 1382/11/15 ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده(2) قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد. شایان ذکر است برابر بند 4 بخشنامه شماره 6247/11304-201 مورخ 1382/11/15 دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود.

نهایت توجه  را داشته باشيد، فعالیت های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمد های ناشی از فعالیت هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

برابر تبصره 3 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی ماده 2 قانون مالیات های مستقیم برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری است.
درخواست دمو   درخواست دمو