محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

با توجه به سابقه ظهور و پیشرفت فن بودجه نویسی در سازمان دولت، تقریبا در کلیه کتب و مبانی علمی، بررسی سابقه و نقش و اهمیت بودجه ریزی، در جریان تکوین برنامه ریزی در دولت مورد توجه قرار گرفته و در این فرآیند از اقدامات اولیه دولت ها برای تدوین بودجه گرفته تا مباحثی چون "دولت و بودجه از دیدگاه مکاتب اقتصادی" مورد بررسی کامل قرار گرفته است. ولی آنچه حائز اهمیت است اینکه در عصر حاضر، ضرورت تهیه بودجه به دولت محدود نشده و موسسات و نهادهای دیگر، چه عمومی و چه خصوصی، در فرآیند اعمال مدیریت خود نیازمند استفاده از ابزار بودجه برای ارزیابی پیش بینی وضعیت آینده و تحت کنترل درآوردن اقدامات آتی خود می باشند.

از اینرو این سازمان جهت رفع نیاز مشتریان و تسهیل نمودن ارزیابی ها سیستم بودجه و اعتبارات را تولید نموده است. این نرم افزار به دلایل زیر ارائه شده است :
- افزایش اطمینان در ثبت و نگهداری اطلاعات سازمان
- تسریع در عملیات ثبت اطلاعات و بهینه سازی  وقت و هزینه‌ ها
- امکان تهیه گزارشات دقیق و کارآمد در زمانی کوتاه
- افزایش بازدهی سازمان با داشتن تکنولوژی‌های روز
 

 • امکان تعبیه دوره‌های زمانی مختلف در بودجه با مشخص کردن تاریخ شروع و تاریخ پایان
 • امکان مشخص نمودن امضا کنندگان در 4 سطح در گزارشات
 • قابلیت تعریف پروژه‌های متعدد با مشخص نمودن منابع تامین اعتبار و امکان تهیه چاپ از پروژه‌ها
 • امکان مشاهده و یا عدم مشاهده مرکز هزینه در پروسه کاری بر حسب ساختار سازمان
 • امکان مشاهده اسناد بین منا‌طق
 • امکان تغییر عنوان برخی گزارشات در چاپ گزارش
 • امکان ثبت برآورد هزینه های عمرانی و تخصیص منابع به پروژه ها
 • امکان ثبت پیش بینی بودجه های درآمدی بطور مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های درآمدی سال‌های گذشته
 • امکان ثبت پیش بینی هزینه های جاری بطور مستقیم و یا فراخوانی از بودجه های جاری سال ها گذشته
 • امکان ثبت پیش بینی هزینه های عمرانی بطور مستقیمو یا فراخوانی از بودجه های عمرانی سال ها گذشته
 • امکان تخصیص منابع تامین اعتبار برای پیش بینی بودجه‌ هزینه‌های عمرانی دارای پروژه و همچنین بودجه‌های عمرانی
 • امکان ثبت بودجه های جاری و عمرانی و درآمدی بطور مستقیم و یا از طریق انتقال پیش بینی‌های ثبت شده
 • ارائه چاپ از تعیین سهم اعتبارات و منابع پیش بینی شده در آمد‌، هزینه پرسنلی و اداری و سرمایه و انتقالی
 • نگهداری حساب‌ها و اطلاعات مربوط به فرآیند بودجه نظیر ابلاغ، تخصیص، درخواست وجه تامین اعتبار و مصرف اعتبارات و...
 • ثبت و نگهداری حساب‌های بودجه‌ای بر حسب کلیه طبقه‌بندیهای قانونی نظیر برنامه، فصول فعالیت و طرح و پروژه
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • امکان تعریف ساختار و سرفصلهای بودجه به صورت درختی و با سطوح نامحدود
 • ثبت و مدیریت اطلاعات درخواست‌های بودجه و اعتبارات و موافقتنامه‌ها
 • در فرم تامین اعتبار، برای یک سرفصل خاص می‌توان دو بار تامین اعتبار با کد تامین اعتبارهای متفاوت نمود.
 • امکان جستجوی سریع بر اساس قسمتی از عبارات موردنیاز با استفاده از دکمه F
 • امکان اختصاص دادن تامین اعتبارهای ثبت شده به واحدهای مختلف سازمان
 • امکان بزرگ کردن فونت، در جداول موجود در فرم‌ها
 • قابلیت ثبت پیش بینی متمم بودجه و انتقال به متمم بودجه جهت تسریع عملیات
 • قابلیت تکثیر تمانی سرفصل های بودجه به فرم پیش بینی متمم به همراه مبالغ آن‌ها
 • امکان تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین
 • قابلیت سرکشن نمودن بودجه های جاری در مراکز هزینه متفاوت
 • قابلیت تکثیر بودجه سال های مالی قبل در بودجه سال مالی جاری
 • قابلیت تعریف انواع روشهای کنترل بودجه و دوره‌های ارزیابی بودجه
 • امکان بودجه‌ریزی براساس مراکز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و کنترل آن
 • پیکربندی برای کنترل رخدادهای بودجه‌ای مانند اعتبارات مصوب، اعتبار تخصیص یافته، هزینه قطعی، ذخیره تعهدات احتمالی، علی الحساب و...
 • امکان رهگیری وضعیت هر یک از اقلام که برای آن تامین اعتبار شده
 • کنترل زمان و مدت اعتبارات تامین شده برای هر یک از اقلام جهت تصمیم‌های مدیریتی
 • کنترل اعتبارات تامین شده بابت خرید کالا و خدمات و پرداخت قطعی و غیر قطعی
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای فرم‌ها و گزارشات
 • امکان جستجوی تامین اعتبارها بر اساس تمامی فیلدهای ثبت شده در فرم
 • اخذ گزارشات متنوع تحلیلی، آماری و نموداری از کلیه اطلاعات ثبت شده
 • امکان دریافت گزارشات تفریق، رعایت ماده ۶۸ و...
 • قابلیت تحلیل منابع و مصارف در دوره‌های بودجه قبلی و جاری
 • گزارشات مقایسه‌ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، کنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده
 • اخذ گزارشات تفریق بودجه‌ای و سایر گزارشات مقایسه‌ای
 • ارائه گزارش بر اساس نوع وظایف
 • امکان مقایسه نمودن ردیف‌های بودجه از نوع درآمد و هزینه
 • امکان گزارش تراز ماتریسی
 • امکان گزارش‌گیری از مبالغ سندهای ثبت شده در حسابداری بر اساس سرفصل‌های تعریفی بودجه
 • امکان گزارش‌گیری از تامین اعتبارهای تعریف شده برای هر واحد سازمان
 • امکان مشاهده سندهای موقت حسابداری در گزارشات دفتر اعتبارات
نرم افزار بودجه و اعتباراتنرم افزار بودجه و اعتباراتنرم افزار بودجه و اعتباراتنرم افزار بودجه و اعتباراتنرم افزار بودجه و اعتباراتنرم افزار بودجه و اعتباراتنرم افزار بودجه و اعتبارات
درخواست دمو   درخواست دمو