محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

جهت کنترل و مدیریت قراردادهای ساخت کالا و محصول بر اساس جزئیات مفاد قرارداد و ثبت رسیدهای انبار وابسته به آن، نرم افزار قرارداد ساخت حساب رایان طراحی و تولید گردیده است. همچنین امکان کنترل در پرداخت و دریافت های مرتبط با قرارداد و تسویه قرارداد با سیستم خزانه داری برقرار می باشد.

درخواست دمو   درخواست دمو