محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

بودجه ریزی عموماً به عنوان « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » شناخته می شود. بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر اساس عملیات ، عبارتست از بودجه ای که براساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که سازمانهای دولتی تصدی اجرای آن را بعهد دارند ، تنظیم میشود . درتنظیم بودجه عملیاتی به جای توجه به کالاها و خدماتی که دستگاه خریداری می کند و یا به عبارت دیگر به جای توجه به ملزومات و وسایل اجرای فعالیت ها، به خود فعالیت ها و مخارج آن توجه میشود.

در بودجه ریزی عملیاتی ، علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف ، برنامه ها ، فعالیتها و طرح ها ، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای دولتی طبق روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده و روش اندازه گیری کار ،  محاسبه و اندازه گیری می شوند. ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها ، عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باشد. در بودجه عملیاتی ، مشخص می شود که بهای تمام شده یک کالا ، دقیقاً چقدر باید باشد و یا  یک ساختمان اداری با ابعاد و کاربری مشخص ، چقدر هزینه باید داشته باشد و یا ساخت یک مدرسه 8 کلاسه چقدر باید زمان ببرد و چقدر هزینه در برداشته باشد.

شرکت حساب رایان پارس با توجه به سوابق درخشان و ارزنده خود که حاصل حضور و فعالیت مستقیم در ادارات مختلف دولتی است ، نرم افزار های تخصصی بودجه اعم از بودجه و اعتبارات ، بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت بودجه به صورت تجمیعی را تولید کرده و در سطح گسترده ای از ادارات ، نهادها و سازمان ها در حال استفاده می باشد.

درخواست دمو   درخواست دمو