محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

برون سپاری اکثر کارها و متناسب با آن حجم گسترده قراردادها، سازمان ها را ملزم به مدیریت اداری و مالی قراردادها کرده است. کنترل تاریخی قراردادها، ثبت پیگیری های انجام شده، بررسی وضعبت مالی قراردادها، تمدید یا بازگشت هر یک از سپرده و تضامین مربوطه و همچنین ارائه گزارشات جامع بر روی قراردادها، از جمله نیاز های هر سازمان است. شرکت حساب رایان با بررسی این نیازها در جهت پاسخ و توسعه آن اقدام به طراحی زیر سیستم قراردادها با دو رویکرد پیمانکاری و کارفرمایی کرده است.

 • امکان تعریف و به روزرسانی موارد پایه ای سیست شامل: انواع قرارداد و دامنه اطلاعاتی از قبیل موضوع مفاد قرارداد، سمت طرفین قرارداد، اشخاص مرتبط با قرارداد و انواع وضعیت قرارداد
 • امکان تعریف سایر موارد موثر در محاسبه مبلغ صورت حساب ها، علاوه بر کسور قانونی تعیین شده و کسور معاف از کسور قانونی
 • امکان تعریف الگوهای از پیش تعیین شده برای کسور / اضافات / هزینه های موثر در هر قرارداد
 • امکان ثبت و مدیریت قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری
 • قابلیت تعریف کسور/ اضافات و هزینه های قرارداد
 • قابلیت تعریف قرارداد مرحله ای
 • قابلیت ثبت تضامین قرارداد
 • قابلیت ثبت الحاقیه قرارداد
 • قابلیت تامین مالی قرارداد
 • قابلیت تعیین وضعیت و خاتمه قرارداد
 • قابلیت تعریف انواع صورت حساب در قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری
 • قابلیت ثبت صورت وضعیت
 • قابلیت ثبت تعدیل
 • قابلیت ثبت علی الحساب و پیش پرداخت
 • قابلیت ثبت آزادسازی ارزش افزوده، بیمه مکسوره و حسن انجام کار مطابق با مبلغ ضبط شده
 • قابلیت ثبت درخواست تامین اعتبار
 • قابلیت تعیین سرفصل های حسابداری (شابلون سند) و صدور سند حسابداری برای قرارداد و صورت حساب
 • امکان مشاهده اطلاعات سند و یا بازگشت سند حسابداری
 • قابلیت گزارشگیری از ریز اطلاعات قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری به همراه گزارش چاپی
 • قابلیت گزارشگیری از ریزاطلاعات صورت حساب های ثبت شده در هر قرارداد به صورت تفکیکی و تجمیعی به همراه گزارش چاپی
 • قابلیت گزارشگیری از ریز اطلاعات تضامین ثبت شده در قرارداد
 • قابلیت تعیین درصد مالیات و عوارش بر ارزش افزوده در هر سال مالی
 • قابلیت تعریف سرفصل های حسابداری (شابلون سند) در ازای تمامی قرارداد کارفرمایی
 • قابلیت تعریف سرفصل های حسابداری (شابلون سند) در ازای تمامی قرارداد پیمانکاری
 • امکان جستجو در تمامی فیلدهای اطلاعاتی در لیست قراردادها و صورت حساب ها
 • امکان مشاهده اطلاعات مربوط به مبلغ قرارداد، مجموع صورت وضعیت ها، مجموع علی الحساب ها و پیش پرداخت های پرداخت شده و تسویه شده، مجموع کسور پرداخت شده و مجموع مبالغ بیمه، حسن انجام کار و ارزش افزوده آزادسازی شده در لیست صورت حساب ها، به منظور مدیریت بهتر قرارداد
 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • امکان ذخیره سازی تنظیمات نمایش لیست ها
 • امکان تهیه خروجی با فرمت های Excel،  jpg و Pdf از لیست ها
 • ایجاد فضایی برای  طراحی گزارشات سیستم بر حسب سلیقه کاربر
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان تعیین تصویر زمینه هر یک از میز کارها
 • امکان افزودن گجت های ساعت، تقویم و یادداشت
 • امکان تعیین فونت سیستم به صورت کلی
 • قابلیت انتخاب پوسته های مختلف سیستم
 • قابلیت نمایش مختلف لیست زیرسیستم ها
 • قابلیت ثبت اطلاعات سال مالی و سازمان پیش فرض کاربر جاری
 • قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری
 • قابلیت تغییر اطلاعات رمز کاربر جاری
 • قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه
نرم افزار مدیریت قراردادها و امور پیمان .وبنرم افزار مدیریت قراردادها و امور پیمان .وبنرم افزار مدیریت قراردادها و امور پیمان .وبنرم افزار مدیریت قراردادها و امور پیمان .وبنرم افزار مدیریت قراردادها و امور پیمان .وبنرم افزار مدیریت قراردادها و امور پیمان .وبنرم افزار مدیریت قراردادها و امور پیمان .وبنرم افزار مدیریت قراردادها و امور پیمان .وب
درخواست دمو   درخواست دمو