محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

امروزه بازار کار نرم افزار حسابداری بسیار گسترده شده است و حسابداری تعهدی و مدیریت مالی از بخش های مهم و اساسی در سیستم حسابداری هر سازمان محسوب می شود. حسابداری انواع مختلفی دارد و آموزش و استفاده از برنامه حسابداری در سازمان ها امری ضروری است. ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ و ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﻳﺰی ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌلی ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ، ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭﺟﺪﻳﺪی ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎلی ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩه ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪی (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩه است. ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ . ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


حسابداری بر مبنای تعهدی چیست ؟ 

 • در مبنای تعهدی ( Accrual Basis ) درآمدها در زمان انجام خدمات یا فروش کالا و هزینه ها نیز در زمان دریافت کالا یا خدمات و ایجاد تعهد در حساب ها منظور می شوند.
 • صورتحساب عملکرد بر مبنای تعهدی، موفقیت شرکت را در عملیات خود نشان می دهد لذا سود و زیان خالص در این مبنا، نتیجه ترکیب درآمدهای کسب شده ( صرف نظر از وجوه نقد دریافتی ) و هزینه های تحمیل شده در طی دوره مالی ( صرف نظر از وجوه نقد پرداختی ) می باشد.
 • حسابداری تعهدی اطلاعاتی در مورد دارائی ها و بدهی های یک سازمان و تغییرات آن فراهم می آورد که با حسابداری دریافت و پرداخت وجه نقد به هیچ وجه قابل تأمین نمی باشد.
 • این روش تعداد بی شماری از دارائی ها، بدهی ها، معاملات و دیگر رویدادهای مؤثر بر آنها را مورد شناسائی قرار می دهد. نهایت کار حسابداری تعهدی و ثمره غایی آن امکانپذیر ساختن «سنجش عملکرد سازمان ها، بنگاه ها و مؤسسات تجاری است» که این کار را با شناسائی و اندازه گیری آثار مالی عملیات و معاملات و رویدادها در دوره تحقق آنها به انجام می رساند.

 

هدف اصلی استقرار سیستم حسابداری تعهدی شفاف سازی حساب ها و ارائه گزارش های مالی جامع از طریق :

 • محاسبه بهای تمام شده خدمات و مدیریت بر هزینه ها
 • تهیه صورت های مالی تجمیعی و تلفیقی کل  و گزارش های عملکرد دوره ای

 

مزایای مبنای تعهدی

 • دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان 
 • امکان تشخیص لزوم خرج کرد، براساس اطلاعات صحیح از منابع و نیازها
 • مشخص شدن میزان درآمدهای وصول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه ریزی برای وصول آنها
 • دسترسی به اطلاعات دقیقتر و کاملتر از درآمدها و هزینه های هر دوره (اعم از نقدی و غیر نقدی)
 • امکان ایجاد ارتباط بین هزینه ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینه برای ورود به بحث بودجه عملیاتی
 • امکان تعیین نقطه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه های هر دوره و نتایج حاصل از تهاتر آنها
 • امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه های دوره
 • دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و اعمال کنترل های مدیریتی
 • امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری
 • امکان سنجش دقیقتر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها
 • امکان سنجش مسئولیت پذیری مسئولین و مدیران سازمان ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی
 • اطلاع از میزان و ارزش موجودی ها و دارایی های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی های جنسی و دارایی های ثابت از قبیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سیستم حسابداری
 • امکان ارزیابی و انعکاس کلیه دارائی های تحصیل شده اعم از خرید یا واگذاری بابت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه
 • امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسب آن با مأموریت های سازمان از نظر منابع، دارایی ها و خدمات ارائه شده
 • اطلاعات و گزارش های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می دهد
 • در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تعیین درآمدها و هزینه های واقعی متعلق به دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیح فعالیت های مالی و وضع مالی واقعی در پایان سال، تنها با به کارگیری مبنای تعهدی امکان پذیر است

 

شرکت حساب رایان با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه تولید نرم افزارهای مالی- اداری همگام با توسعه تکنولوژی روز نرم افزار،اقدام به ارائه نرم افزارهای تحت وب با رویکرد دولتی و حوزه بخش عمومی، کرده است. این مجموعه در راستای نیل به این اهداف به بهره گیری از مشاوره و تجربه متخصصین با سابقه و همچنین تیم تحلیل و برنامه نویسی توانمند جهت ارائه گزارشات ویژه دیوان محاسبات و سازمان امور اقتصاد و دارایی (سنا، سناما و گزارش بدهی ها و مطالبات) و راهکار مالی با توجه به تغییر حسابداری نقدی به تعهدی پرداخته شده است. تلاش ما در مجموعه حساب رایان ارائه راهکارهایی متناسب با نیاز مشتریان همزمان با درک مفاد قانونی و اعمال آن در سیستم ها به گونه ایست که به کسب افتخارات و مجوزهای متعددی دست یافته است.

 

نرم افزارهای این حوزه عبارتند از: