نمایندگی مازندران
نام و نام خانوادگی: سید حسن شمسی
تاریخ اخذ نمایندگی: ۱ ٫ ۸ ٫ ۱۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۵۲۰۲۷۸
تلفن ثابت: ۳۳۳۲۲۴۵۷ (۰۱۱)
نشانی: ساری،خیابان قارن، قارن ۷، نبش دوراهی اول، کدپستی: ۴۸۱۸۶۶۹۹۴۱