سامانه مؤدیان مالیاتی یا به اختصار سامانه مؤدیان، سیستمی است یکپارچه که توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل فعالیت مؤدیان مالیاتی و تبادل مستندات مورد نیاز بین مؤدیان و سازمان راه اندازی شد. شهرداری ها به عنوان یکی از سازمان های بزرگ دارای گردش مالی فراوان نیز مطابق قانون می بایست به این سامانه پیوسته و از آن استفاده کنند.

به منظور آگاهی از الزامات و قوانین و مقررات مربوطه و ایجاد شفافیت بیشتر جهت عملکرد بهتر و استفاده مناسب تر از سامانه مؤدیان، شرکت حساب رایان پارس اقدام به برگزاری یک وبینار آموزشی تخصصی با حضور کارشناسان خبره شهرداری ها و دهیاری کرده است تا ضمن آشنایی کارشناسان شهرداری ها و دهیاری ها با سامانه، زمینه آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات و الزامات مربوطه نیز فراهم گردد.


ثبت نام در وبینار سامانه مؤدیان در شهرداری ها

زمان برگزاری

یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱ تا ۱۳

هزینه وبینار

۰۰۰ ۵۰۰ ۲ ریال

مدرس وبینار

جناب آقای جواد کوخایی

ویدئو جلسه اول

سرفصل های وبینار

  • مقدمه و تعاریف
  • مودیان مشمول این قانون
  • فراخوان های اعلام شده سازمان امور مالیاتی و دفتر برنامه ریزی و بودجه
  • نرم افزارهای مورد نیاز جهت پیاده سازی سامانه مودیان
  • دسته بندی مشتریان و دریافت اطلاعات مشتریان
  • حذف رسیدگی های مالیاتی با اجرای سامانه مودیان
  • حذف سامانه ماده 169 قانون مالیات مستقیم با اجرای سامانه مودیان
  • تکالیف مودیان
  • تشویقات و جرائم