همایش حضوری سامانه مودیان ویژه شهرداری ها با حضور شرکت حساب رایان پارس در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲ در شهر زنجان، برگزار شد. 

گزارش تصویری از همایش حصوری سامانه مودیان ویژه شهرداری ها