شرکت حساب رایان پارس به همراهی مدرس خبره حوزه حسابداری، جناب آقای عرب دوست، برگزار میکند؛ وبینار نکات آموزشی صورت معاملات فصلی و قانون ارزش افزوده در تاریخ 29 آبان 1401، ساعت17تا19

صورت معاملات فصلی 

گزارش فصلی خرید و فروش با عنوان صورت معاملات فصلی یا گزارشات فصلی موضوع ماده 169 نام دارد. در واقع سازمان امور مالیاتی افراد حقیقی یا حقوقی را موظف مینماید تا تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی را به صورت دقیق انجام دهند.

بررسی ماده 169 مالیات های مستقیم 

در ماده 169 مالیات های مستقیم چند نکته اساسی ذکر شده است:

1. تمام شرکت ها و سازمان هایی که خرید یا فروش انجام میدهند؛ باید تا نهایت یک ماه بعد صورت آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

2.در معاملاتی که مبلغ آن نهایت تا 10 درصد مبلغ حدنصاب هست؛ برای ارسال صورت معاملات تا 3 ماه فرصت هست.

3.بدون دریافت کارت اقتصادی و ارسال مدارک به سازمان امورمالیاتی با ذکر کد اقتصادی، صورت معاملات فصلی مورد قبول نیست.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یا Value Added Tax نوعی از مالیات غیرمستقیم است که توسط مصرف کننده پرداخت میشود. در روند تولید یک خودکار تا تحویل آن به مصرف کننده نهایی ده ها خدمت روی آن انجام میشود. همه این موارد شامل انواع مالیات بر ارزش افزوده میشوند که باید به صورت جداگانه به دولت پرداخت شوند.

وبینار نکات آموزشی صورت معاملات فصلی و قانون ارزش افزوده

ما در این وبینار به بررسی نکات مهم و کاربردی در زمینه ماده 169 و 169 مکرر و اظهارنامه ارزش افزوده میپردازیم. 

زمان برگزاری وبینار:

29 آبان 1401

ساعت 17تا19

هزینه ثبت نام در وبینار:

این وبینار رایگان میباشد.